Nieuwe coalitie in Voorschoten gaat voor duurzame vooruitstrevendheid (en het zwembad blijft open)

Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten. Dat is de ondertitel van het coalitieakkoord ‘Duurzaam vooruitstrevend’ dat VVD, GroenLinks en D66 hebben gesloten. Trekkers van die samenwerking worden naast burgemeester Pauline Bouvy-Koene ook Nanning Mol die namens de VVD wethouder blijft, oud-fractievoorzitter Monique Lamers van GroenLinks en oud-raadslid Marcel Cramwinckel die namens D66 toetreedt tot het college.

Portefeuilleverdeling nieuwe college
Mol krijgt de portefeuille Economie en vestigingsklimaat, Sociale Zaken, werk en inkomen, Gezondheidszorg en jeugdzorg, Welzijn en wijkbeleid, Kunst en Cultuur, bibliotheek, Toerisme en recreatie, Marktzaken en horeca.

Lamers gaat de komende vier jaar over Beheer openbare ruimte en groen, Afval en riolering, Verkeer en vervoer / geluidsscherm A4, Onderwijs en scholenhuisvesting, Duurzaamheid, milieu en energie, de Kinderboerderij en Dierenwelzijn.

Cramwinckel wordt wethouder van Financiën, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en vastgoed, Volkshuisvesting en woningbouw, Regiozaken, Sport en zwembad, Erfgoed en monumenten.

De burgemeester gaat naast Veiligheid ook over Vergunningverlening en Handhaving, Burgerparticipatie, Dienstverlening en deregulering, Personeel en organisatie, ICT, Doorontwikkeling WODV en Evenementen.

Prioriteiten
In het akkoord zetten de drie coalitiepartijen hun prioriteiten voor de komende vier jaar uiteen. Voorschoten moet een bruisend en groen dorp blijven waar ruimte is voor alle generaties.

Zwembad Het Wedde
Om het zwembad ook in de toekomst open te kunnen houden moeten er kostendragers aan het complex worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en fitness.

Cultureel Centrum, bibliotheek
Het Cultureel Centrum aan de Prinses Marijkelaan wordt gesloopt. Een nieuw gebouw moet onderdak gaan bieden aan het Cultureel Centrum en de bibliotheek.

Regionale samenwerking
Voorschoten moet bestuurlijk een zelfstandige dorp blijven. Dat hebben de VVD, GroenLinks en D66 in hun akkoord opgeschreven. Op die manier kan het dorp zelf de regie houden over zaken als het aanbod van voorzieningen. De regionale samenwerking wordt uitgebreid en aangepast. De focus wordt verlegd naar de Leidse regio als het gaat om zaken als zorg, economie en bereikbaarheid. Met Wassenaar wil Voorschoten de samenwerking op het gebied van het beheer van de openbare ruimte, personeelszaken en financiën voorop stellen.

Financiën
Het coalitieakkoord bevat geen uitgebreide financiële paragraaf. Wel zijn er enkele uitgangspunten afgesproken. Een strakke begrotingsdiscipline bijvoorbeeld, waarbij onder andere ook rekening wordt gehouden met een toekomstige rentestijging. Dat kan om een fors bedrag gaan, gezien de schuldenpositie van het dorp in combinatie met de wel heel lage rentestand van de laatste jaren.

Ook wordt er de komende gewerkt aan het verder reduceren van de schulden van de gemeente. De benodigde middelen worden onder meer gevonden in een hervorming van het subsidiestelsel. Voor ambitieuze projecten wordt gezocht naar alternatieve financiering. Er komt geen extra lastenverzwaring. Wel worden gemeentelijke heffingen jaarlijks geïndexeerd.

Woningbouw
Speerpunten zijn meer woningen voor starters en senioren. die moeten dan met name op plekken komen waar al gebouwd is. Voorbeelden voor plekken waar inbreiding kan, zijn rondom het dorpscentrum, de locatie waar nu nog het Cultureel Centrum staat en bij de Moeder Gods Kerk. Het groene buitengebied is voor ontwikkelaars taboe.

Economie
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in het dorp zelf aan de slag kunnen, dat vermindert de verkeersdruk, wordt er stevig ingezet op een gezond vestigingsklimaat met veel ruimte voor ZZP-ers bij nieuwbouw, thuiswerken, het verduurzamen van bedrijfspanden en een sterk centrum.

Energieneutraal in 2030
De nieuwe coalitiepartners willen dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Wijkambassadeurs moeten gaan zorgen voor het overbrengen van kennis over zaken als verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Er wordt onderzocht of een duurzaamheidsfonds daarbij kan helpen. Lokale energiecoöperaties worden ondersteund. In 2019 komt er een nieuw milieubeleidsplan.

Toegankelijk en bereikbaar
Voorschoten moet goed bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom wordt bij de inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden met de vergrijzende bevolking. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen met een rollator of scootmobiel ook goed hun weg kunnen vinden. Ook de verkeersstromen krijgen veel aandacht. Bijvoorbeeld via een lobby bij de provincie voor een betere doorstroming vanuit het dorp richting de A4, Ook op ov-gebied wil de nieuwe coalitie accenten verleggen. Het verbinden van kernvoorzieningen zoals winkelcentra, ziekenhuizen en scholen moet prioriteit krijgen.

Overige aandachtspunten
Andere zaken die de komende jaren aandacht verdienen wen daarom in het akkoord worden benoemd zijn bodemverzakking in sommige wijken. Het vervangen van wegen en rioleringen die daardoor noodzakelijk worden brengen hoge kosten met zich mee. Ook de stijgende kosten voor Jeugdzorg en Participatie ontgaat de partijen niet. Een oplossing is nog niet in het akkoord opgenomen.

Lees hier het hele coalitieakkoord: Coalitieakkoord_Voorschoten 2018-2022

Politiek Voorschoten Coalitie Voorschoten 2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×