(Foto: J.P. Kranenburg).

Leiderdorpers zijn tevreden over het wonen in hun buurt

Inwoners van Leiderdorp geven gemiddeld een 8,0 voor hun woongenot in de buurt. Dit rapportcijfer is één van de resultaten van de inwonersenquête 2019 die eerder dit jaar werd gehouden. Deze enquête wordt één keer in de twee jaar afgenomen en bevraagt de inwoners op uiteenlopende thema’s zoals duurzaamheid, parkeren en vervoermiddelen, betrokkenheid van buurtbewoners, tevredenheid en bekendheid met voorzieningen en sporten en lichaamsbeweging. Aan het onderzoek van dit jaar hebben 793 Leiderdorpers meegedaan.

Het gemiddelde cijfer voor het woongenot wijkt nauwelijks af van het resultaat uit de twee eerdere edities van de tweejaarlijkse enquête. Ondanks het gegeven dat maar liefst vijfenzestig procent van de Leiderdorpse bevolking al tien jaar of langer in hun huidige buurt woont, geeft achttien procent aan binnen twee jaar te willen verhuizen. Voornaamste reden om te verhuizen is het betrekken van een eengezinswoning, andere motieven zijn persoonlijk van aard zoals samenwonen, scheiding of om medische redenen.

Leiderdorp in de buurt
In hun eigen buurt zijn de inwoners het meest tevreden over het onderhoud van het straatmeubilair, minder tevreden zijn de Leiderdorpers over het onderhoud van straten en wegen en het groeiende onkruid op stoepen. Een kwart van de Leiderdorpse bevolking ervaart problemen met het parkeren van de auto in de straat waar men woont. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en er wordt geparkeerd door automobilisten die niet in de straat wonen. Ook de toename van het aantal auto’s per huishouden wordt als reden genoemd.

Sociale contacten
Met de sociale contacten in de buurt gaat het iets minder goed dan voorgaande jaren. Eenentwintig procent van de inwoners voelt zich weleens tot vaak eenzaam. Het is opvallend dat inwoners in de leeftijd van vijfendertig tot vierenvijftig jaar het vaakst aangeven zich eenzaam te voelen. Voor de hulp van naasten vertrouwt het merendeel op de inzet van familie of vrienden. Een kwart verwacht hulp te krijgen van mensen uit de buurt.

Er is sprake van een kleine toename van het aantal inwoners dat zich betrokken voelt bij het welzijn van mensen in de eigen leefomgeving. De keerzijde is dat minder mensen aangeven dat er iemand een oogje in het zeil houdt bij afwezigheid. Ook geven minder bewoners aan dat ze bij iemand uit de buurt op steun kunnen rekenen bij een vervelende gebeurtenis. Twintig procent van de Leiderdorpers zet zich in als mantelzorger. Het merendeel zegt mantelzorgtaken uit te voeren voor directe familie. Er is een kleine toename in mantelzorg aan iemand anders dan familie.

Dienstverlening gemeente 
Het contact met de gemeente beoordeelt de Leiderdorper in de enquête van 2019 slechter dan in de voorgaande jaren.  Bijna negentig procent van de inwoners heeft in de afgelopen twaalf maanden contact met de gemeente gehad. Dit is een flinke toename sinds 2015 toen nog ‘slechts’ vijfenzeventig procent aan gaf in de afgelopen twaalf maanden contact met de gemeente te hebben gehad. Steeds meer burgerzaken en overig contact met de gemeente wordt digitaal afgehandeld, wat ten koste gaat van het contact dat via de balie verloopt.

De inwonersenquête 2019 is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door onderzoeksbureau Dimensus uit Breda en het Leids OnderzoeksKollectief. Het volledige rapport is hier te lezen.

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×