(Foto: Chris de Waard)

Leiden sluit 2023 af met positief saldo van bijna twintig miljoen euro

De gemeente Leiden heeft vorig jaar 19,9 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2023 die wethouder Ashley North van financiën zojuist heeft overhandigd aan plaatsvervangend voorzitter Antoine Teeuwen van de Leidse gemeenteraad.

Na verrekening van allerlei reserves en de overheveling van budgetten voor de doorlopende activiteiten, sluit de gemeente het jaar netto af met een overschot van 6,3 miljoen euro. Dit wordt toegevoegd aan de reserves. “Mede door de behoedzame koers in voorbije begrotingen, staat Leiden er financieel goed voor”, constateert North dan ook tevreden.

In de periode tot de zomervakantie buigt de gemeenteraad zich over de financiën voor de komende jaren. Dat doet de raad aan de hand van de Kaderbrief 2024-2028. Daarin schetst het college de grote financiële lijnen voor het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028. Dat gebeurt in het najaar.

Honderddertigduizend
“De kaderbrief is opgesteld in een periode waarin we veel zien veranderen in Leiden. Er zijn verschillende projecten opgeleverd, waardoor de stad groeit en bloeit. Deze groei zien we ook in het aantal inwoners. Er wonen al meer dan honderddertigduizend mensen in Leiden.”, zegt North. “We zijn blij met de groei van de stad, maar vinden ook het kleinschalige karakter van Leiden en de leefbaarheid in alle wijken belangrijk.” Volgens de wethouder heeft de gemeente het afgelopen jaar weliswaar mooie stappen gezet, maar er blijft werk aan de winkel om Leiden een fijne en gezonde plek voor iedereen te houden.”

De financiële context voor de kaderbrief is volgens North gunstiger geworden. “De inflatie is gedaald en de jarenlange rentestijgingen zijn afgevlakt. Ook heeft het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota een aantal maatregelen doorgevoerd die voor gemeenten goed uitpakken. Zo draaide het demissionaire kabinet de ‘opschalingskorting’ terug. Een andere maatregel is dat gemeenten worden gecompenseerd voor de kostenontwikkeling voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).”

Hoewel de gemeentefinanciën er dus gunstig voorstaan, is Leiden ook nu alert op allerlei onzekerheden. Zo blijft de gemeente nadrukkelijk sturen op de tekorten binnen het sociaal domein en wordt er meer geld apart gezet om de behoedzaamheidsruimte te vergroten. Dat is een extra reserve om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden en de begroting meerjarig sluitend te houden.

De komende jaren wil Leiden in elk geval geld uittrekken voor de definitieve herinrichting van de Lammenschansweg. Dat is nodig vanwege de bouw van duizenden woningen in onder andere de Lammenschansdriehoek, maar ook om de verkeersveiligheidsproblemen op verschillende delen van de weg op te lossen. Ook wordt de weg vergroend om zo een verbinding te maken tussen het Singelpark en de Tweede Groene Ring. Dat is een lintachtige stadspark dat Leiden graag wil aanleggen om de buitenwijken heen.

Na de voltooiing van het gebouw De Geus met megabios, congrescentrum en daar bovenop een woontoren, is de Stationsweg aan een opknapbeurt toe. De straat moet veiliger, groener en een mooier worden. Ook gaat de gemeente investeren in het wagenpark, zodat de voertuigen aan alle vereisten voldoet van de Zero Emissiezone.

In de kaderbrief worden ook de kapitaallasten van alle nieuwe investeringen binnen de onderwijshuisvesting van de komende jaren meegenomen. Concreet worden er drie scholen verbeterd en wordt gestart met de voorbereiding van de vernieuwbouw van een vierde school.

Dankzij de positieve financiële situatie van de gemeente is verder besloten om een eerder voorgenomen verhoging van sporttarieven niet door te voeren.

Het investeringsfonds UNIIQ kan rekenen op een extra bijdrage van een miljoen euro om nieuwe bedrijven op het Leiden Bio Science Park al in de vroege fase van productontwikkeling aan startkapitaal te helpen. Daarmee wil Leiden het investeringsklimaat versterken.

Ook de benodigde miljoenen voor een nieuwe bibliotheek zijn in de kaderbrief gereserveerd. “Een moderne bibliotheek in een multifunctioneel, duurzaam en betaalbaar gebouw in de binnenstad”, zo staat te lezen in het bericht dat de gemeente erover naar buiten bracht. “Bovendien stellen we middelen beschikbaar voor Kunst in het Singelpark en een bijdrage aan de vervanging van de theatertechniek in de schouwburg en  stadsgehoorzaal.”

Leiden Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×