Provincie pakt integratie en inburgering aan

De Statencommissie Samenleving van de provincie Zuid-Holand steunt de nota Integratie & Inburgering 2005-2008, waarin Gedeputeerde Staten de speerpunten voor de komende jaren heeft geformuleerd. Dat zijn ’taal & opvoeding’, ‘onderwijs & arbeidsmarkt’ en ‘ruimtelijke ordening’. De fracties benoemden vrijwel allemaal het belang van lezen en taal om te komen tot een goede integratie.

GroenLinks wil dat de provincie iets doet aan de ‘extreem ingewikkelde geburocratiseerde wereld van het onderwijs’. De PvdA en GroenLinks vielen verder over het thema ‘veiligheid’ dat ook in de nota wordt genoemd. Beide fracties vinden dat ‘veiligheid’ niet thuis hoort in een nota over integratie. Gedeputeerde Lennie Huizer is door hen gevraagd dit uit de nota te halen. De SGP/Christen Unie vindt veiligheid wel in de nota thuishoren. De VVD en het CDA hadden stelden verder vraagtekens bij een stuk over Ruimtelijke Ordening. In de Statenvergadering van april stellen Provinciale Staten de nota vast.

Enkele provinciale acties die in de beleidsnota naar voren komen zijn:
Taal en Opvoeding
Zowel op landelijk als op provinciaal niveau wordt geconstateerd dat nieuwkomers en oudkomers de Nederlandse taal vaak nog onvoldoende beheersen. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands is echter een belangrijke voorwaarde voor een goede integratie. Het Zuid-Hollandse beleid voor integratie & inburgering richt zich daarom met name op het taalonderwijs. Daarbij valt te denken aan taalprojecten en voor- en vroegschoolse educatie. Ook willen GS bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van educatieve programma’s via Educatieve televisie (ETV) en/of de regionale omroepen. GS willen ook een grotere betrokkenheid en vaardigheid van (allochtone) ouders bij de begeleiding van hun kinderen in de voorschoolse en schoolgaande periode en zetten daarvoor opvoedingsondersteuning in. Tot slot wordt, onder meer door een verdergaande ‘interculturalisatie’, de toegankelijkheid van jeugdzorgorganisaties vergroot.

Onderwijs en Arbeidsmarkt
GS willen schooluitval voorkomen en allochtoon ondernemerschap en de interculturalisatie van het bedrijfsleven stimuleren. Zo worden succesvolle brede-schoolconcepten via NSI Zuid-Holland beschikbaar gesteld aan alle organisaties, scholen en gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Ook voor de bestrijding van onderwijsachterstanden zijn succesvolle projecten beschreven. Het gaat hier bijvoorbeeld om ‘duale trajecten’ die leren en werken combineren om de economische zelfredzaamheid te bevorderen.

Ruimtelijke ordening
Op basis van de provinciale woonvisie willen GS de Zuid-Hollandse gemeenten actiever aanspreken op het realiseren van de woningbouwopgave. In het bijzonder waar het gaat om het aanbod van goedkopere woningen in de randgemeenten rondom de grote steden. De ‘woningdifferentiatie’ in de stad en de randgemeenten moet worden bevorderd. De stad moet meer bouwen voor middeninkomens en hoge inkomens, terwijl de randgemeenten juist hun voorraad goedkope woningen moeten vergroten. Dit zal volgens de provincie leiden tot een evenwichtiger bevolkingsopbouw. Het is daarbij wel van groot belang dat zowel autochtone als allochtone bewoners meedenken en meedoen in de projecten voor stedelijke vernieuwing en herstructurering.

Anti-discriminatie en preventie huiselijk geweld
Er komt een provinciaal dekkend netwerk van Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) waarbij relaties worden gelegd met (brede) scholen en organisaties die opvoedingsondersteuning bieden. Volgend jaar wordt ook een provinciaal dekkend netwerk van Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld gerealiseerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×