Opvang dak- en thuislozen in kazerne en op NUON-terrein

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben na uitgebreid onderzoek naar 39 mogelijke locaties in de stad er twee uitgekozen voor de (her)huisvesting van dak- en thuislozen. Gebouw B op het Nuon-terrein is aangewezen als locatie voor een combinatie van de nachtopvang (Slaaphuis), de uitbreiding van de dagopvang inclusief een alcoholgebruiksruimte, de dagbesteding (De Zaak) en de maaltijdvoorziening / beperkte dagopvang (De Schuilplaats). De locatie Langebrug 56, de voormalige brandweerkazerne, is gereserveerd voor een programmatisch aanbod naar maatschappelijk herstel voor de groep recent dak- en thuislozen.

Het College van B&W gaat er vanuit dat met de uitbreiding van het zorgaanbod voor de Leidse dak- en thuislozen de overlast die deze groep veroorzaakt voor de andere burgers van Leiden zal verminderen. Daarvoor moeten goede afspraken over het beheer op en rondom de twee gekozen locaties worden gemaakt.

Twee externe projectleiders hebben onderzocht welke locaties in Leiden mogelijk geschikt zijn voor de benodigde voorzieningen. Het College van B&W heeft besloten waar de opvang van dak- en thuislozen uiteindelijk worden gehuisvest. Met het besluit van B&W om gebouw B op het Nuon-terrein aan te wijzen is tegelijk voldaan aan de motie van de gemeenteraad van 30 juni 2005 over het onderzoek naar zorglocaties. De manier waarop het onderzoek is uitgevoerd is beoordeeld door drie externe instanties; het Instituut voor Verslavingsonderzoek uit Rotterdam, Ecorys (onderzoeksbureau voor stedelijke ontwikkeling uit Rotterdam), en de GG&GD uit Utrecht.

Uit het onderzoek bleek dat van de 39 onderzochte locaties er 8 geschikt waren voor 1 of meerdere functies voor de 24-uurs opvang. Uit deze 8 zijn die 2 locaties gekozen die volgens het College van B&W het meest geschikt zijn. Bij deze keuze speelden vele criteria een rol, zoals: de beschikbaarheid, de ligging, de veiligheid, de grootte, de bereikbaarheid, de bouwkundige staat en de sociale context. Over de sociale context van de onderzochte locaties zijn meerdere sleutelbijeenkomsten gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden.

In de periode van 28 oktober tot en met 9 december is er gelegenheid tot schriftelijke inspraak over de aanwijzing van gebouw B op het Nuon-terrein. Pas na afronding van het onderzoek naar een programmatisch aanbod voor met name de groep recent dak- en thuislozen en besluitvorming hierover, volgt de inspraakperiode over gebouw Langebrug 56. De rapportage over de 39 onderzochte locaties, het ambtelijk advies en het collegebesluit liggen ter inzage op het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Deze stukken kunnen daar ook worden afgehaald. De informatie is ook te vinden op de gemeentelijke website www.leiden.nl/zorglocaties/.

Op vrijdag 28 oktober 2005 bespreekt de Commissie Sociale Infrastructuur om 16.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis voor het eerst het besluit van het College van B&W. Deze vergadering was eerder gepland op 13 oktober, maar is toen uitgesteld omdat het College meer tijd nodig had om te kunnen beslissen. Tijdens deze vergadering is er geen spreekrecht, maar dat geldt wel voor de behandeling begin januari.

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor de kerstvakantie de beantwoording vast van de inspraakreacties. Na de jaarwisseling bespreekt de Raadscommissie Sociale Infrastructuur dit collegebesluit. Bij die vergadering is er ook gelegenheid om mondeling in te spreken. Een datum daarvoor moet nog vastgesteld worden.

Advertentie

Leiden schuilplaats


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×