GroenLinks wil meer doen voor Leidse minima

GroenLinks wil de meevallers van Nuon inzetten voor maximaal minimabeleid. Dat zeggen zij in een eerste reactie op de gemeentebegrotiong voor 2007. GroenLinks is blij met de ambitie die uit de eerste programmabegroting van het nieuwe college naar voren komt. Een beleid voor alle Leidenaren met speciale aandacht voor groepen die minder makkelijk meekomen in de samenleving is voor GroenLinks uit het hart gegrepen. De programmabegroting is daarom een goede leidraad om de missie van het nieuwe college vorm te geven. Meevallers van de aandelen Nuon moeten daarbij ingezet worden voor het behoud en versterking van het minimabeleid. 

De ambitie van het nieuwe programma komt naar de mening van GroenLinks het beste totuiting in het beleid om het huidige niveau van het minimabeleid en bijzonderebijstand als vertrekpunt voor verbeteringen aan te houden. Dat vraagt om eenstructurele investering van € 1,7 miljoen per jaar. GroenLinks vraagt zich wel af waar het college aan denkt als ze het heeft over het huidige nivo als vertrekpunt. In een tijd dat de economie aantrekt is voor GroenLinks het bestaan van voedselbanken niet aanvaardbaar. GroenLinks zal daarom bij de behandeling van de begroting pleiten vooreen taskforce armoedebeleid om de kansen die er nu liggen snel te grijpen. GroenLinks is van mening dat meevallers van het dividend Nuon niet hoeven te leiden tot een korting op de gemeentelijke belastingen. Het is een bekend gegeven dat destijgende energieprijzen van de afgelopen jaren met name de minima in de problemenhebben gebracht. Het is daarom een goede zaak dat de meevallers van de Nuon op eenindirecte wijze worden gebruikt om het minimabeleid maximaal in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. GroenLinks constateert dat het in 2007 en 2009 voorziene extra dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten wordt gestort in de nieuwe reserve “regionale investeringen”. Voor een degelijk financieel beleid is het gewenst dat er een meer inhoudelijkonderbouwde visie op de vorming van de reserve komt om te voorkomen dat de vullingvan deze reserve geschiedt op basis van “toevallige” meevallers. De dreigende tekorten op regionale infrastructurele projecten en andereinvesteringen in de stad zijn voor de fractie van GroenLinks sowieso aanleiding omin het debat rondom de begroting de discussie te voeren. Het feit dat er vele miljoenen nodig zijn voor de RGL West en minister Peijs welvoor de aanleg van de Rijksweg A4 – A44 geld beschikbaar stelt en geen geld voor definanciering van de RijnGouwelijn West baart GroenLinks grote zorgen. Het openbaar vervoer wordt hiermee ernstig achtergesteld en de regio dreigt voor de kosten op te draaien. GroenLinks realiseert zich dat lastenverzwaring nodig is om alle goede plannen voor nieuw beleid te bekostigen. De invoering van de afvalstoffenheffing is daarom onontkoombaar. GroenLinks is altijd een voorstander geweest van het principe “de vervuiler betaalt” en “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” en zal daarom bij de beoordeling van de huidige voorstellen kijken in hoeverre er rechtgedaan wordt aan deze principes. De fractie van GroenLinks is zeer benieuwd wat de met ingang van 2008 in te voeren“roerende ruimtebelasting” in gaat houden. We veronderstellen dat dit een belasting op woonboten inhoudt en vragen ons af wat de overwegingen zijn van het college om deze belasting nu aan te kondigen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×