Leidse Sportfederatie schrijft brief aan gemeenteraad

Vandaag heeft de Leidse Sportfederatie de leden van de gemeenteraad ongevraagd een brief gestuurd met voorstellen hoe de Leidse sportwereld het probleem van de tarievenverhoging graag opgelost ziet. Omdat deze verhoging nogal wat beroering bij sportend Leiden teweeg heeft gebracht leek het de redactie van Sleutelstad.nl goed de gehele brief op de site op te nemen. Het bestuur van de Leidse Sport Federatie heeft de raad reeds laten weten onaangenaam verrast te zijn over het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de verhoging van de sporttarieven voor 2007 met respectievelijk 6% (voor de zwembaden incl. de tarieven voor de zwemverenigingen) en 5% voor de overige sportverenigingen. Eveneens onaangenaam verrast is de LSF door in het besluit over de tarieven impliciet op te nemen, dat de motie van de gemeenteraad waarin de precarioheffing op de reclameborden afgeschaft wordt, niet uitgevoerd wordt.

Hoewel het college formeel niet verplicht is hierover aan de LSF advies te vragen, had het voor de hand gelegen deze adviezen in dit geval wél in te winnen. Aangezien dit niet gebeurd is stuurt de LSF de raad nu twee ongevraagde adviezen. 

Een zwembad is een openbare voorziening zoals de Leidse Schouwburg en de buurthuizen. En er is één overeenkomst voor deze verschillende voorzieningen, namelijk dat de exploitatietekorten drukken op de gemeentebegroting. Door de bezoekers en gebruikers wordt een deel van een voorziening gefinancierd. Terecht, zo stelt de LSF. De bezoeker of huurder maakt gebruik van een faciliteit. Dit geldt ook voor het gebruik van een recreatiezwembad. Het is dan ook niet gepast om bij tegenvallende opbrengsten andere doelgroepen specifiek met extra lasten te confronteren. Voor de extra tekorten voor het recreatiezwembad De Zijl is naar de mening van de LSF dan ook volkomen ten onrechte voor een andere benadering gekozen.

Bij de ramingen bij het voorstel voor de realisatie van het recreatiebad bij De Zijl door het buitenbad te overkappen is ervan uitgegaan, dat de extra exploitatielasten (personeel, energie etc. en excl. kapitaallasten) gedekt zouden worden uit de extra inkomsten door een toename van het aantal recreatieve bezoekers. Nu deze raming allesbehalve reëel blijkt te zijn besluit het college om een groot deel van deze tekorten te laten opbrengen door de georganiseerde sport. Dit wordt door het college gebracht onder de noemer van het solidariteitsbeginsel.

De LSF acht dit wel een heel vreemde interpretatie van dit begrip en wijzen dit volstrekt af. Het extra tekort van de exploitatie van recreatiebad De Zijl (€ 230.000,-) is overigens substantieel hoger dan de verwachte opbrengst van de meer dan trendmatige tariefsverhoging (€ 116.000,-). De geraamde opbrengsten van de overige gedachte maatregelen (€ 29.000,-) zijn zeer twijfelachtig. Voor het resterende tekort is nog geen oplossing voorzien.

De Leidse Sport Federatie adviseert de gemeenteraad a. na te gaan welke alternatieve mogelijkheden er zijn om het exploitatietekort bij recreatiebad de Zijl op te vangen in overleg met de KNZB, de verenigingen en zo mogelijk de nauw betrokken regiogemeenten. b. het hogere tekort op recreatiezwembad De Zijl in 2007 éénmalig te dekken. c. de verhoging van de sporttarieven voor 2007 met respectievelijk 6% (voor de zwembaden incl. de tarieven voor de zwemverenigingen) en 5% voor de overige sportaccommodaties te wijzigen in een trendmatige verhoging van de tarieven met 1,25 %.

Het is meer dan teleurstellend, dat de heffing op de reclameborden, die door een aangenomen motie van de Raad tot het verleden leek te behoren in 2007 niet wordt afgeschaft. De Leidse Sport Federatie adviseert de raad dan ook m.i.v. 2007 de heffing op de reclameborden te laten vervallen.

Het college van B&W besluit eigenstandig over de sporttarieven. De LSF fungeert na de invoering van het dualisme als adviesorgaan aan het college. Omdat rol en functie van de LSF nog niet omschreven zijn, ligt niet vast of de LSF over de sporttarieven geraadpleegd moet worden. Het staat de LSF vrij om college en/of raad ongevraagd van advies te dienen. 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×