Openbaar onderwijs niet onder één maar twee besturen

De acties van onder andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium hebben hun vruchten afgeworpen. Er komen nu twee besturen voor het openbaar onderwijs in Leiden. Het College van B & W heeft besloten om het oorspronkelijke plan om alle scholen voor het openbaar onderwijs onder te brengen onder één stichtingsbestuur te wijzigen. Het scenario dat nu de meeste kans van slagen lijkt te hebben is dat waarin twee stichtingsbesturen worden gevormd, één voor het primair openbaar onderwijs, het speciaal openbaar onderwijs en het Da Vinci College en één bestuur voor het Stedelijk Gymnasium. Het college neemt deze stap omdat uit de reacties van de verschillende medezeggenschapsraden en de Bestuurscommissie van het Da Vinci College blijkt dat deze niet unaniem van mening zijn dat alle scholen voor openbaar onderwijs onder één stichtingsbestuur tot hun volle recht komen. De wethouder Onderwijs, Gerda van den Berg, zal in de komende weken in overleg treden met alle onderwijspartijen om het scenario van twee stichtingsbesturen te bespreken.

“Ik heb goed naar het onderwijsveld geluisterd en pas nu mijn plannen aan. Het college wil de ingeslagen weg van verzelfstandiging niet verlaten en als we het op deze wijze ook kunnen bereiken heb ik daar geen moeite mee”, aldus Gerda van den Berg, wethouder Onderwijs.

De verschillende reacties zijn als volgt samen te vatten: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het primair en speciaal onderwijs stemt in met het voorstel; De Medezeggenschapsraad van het Stedelijk Gymnasium stemt niet in en wil een apart bestuur voor het Stedelijk Gymnasium; De Medezeggenschapsraad van het Da Vinci College stemt niet in; de MR geeft aan alleen in te stemmen met een scenario met drie aparte stichtingen, respectievelijk voor het primair en speciaal onderwijs, voor het Stedelijk Gymnasium en voor het Da Vinci College; De bestuurscommissie van het Da Vinci College steunt het voorstel inhoudelijk, maar vindt het gezien de opstelling van het Stedelijk Gymnasium niet langer een haalbaar scenario. Zij opteert als alternatief voor een scenario met twee besturen respectievelijk voor het primair en speciaal onderwijs samen met het Da Vinci College en voor het Stedelijk Gymnasium apart; De Onderdeelcommissie van de dienst Cultuur en Educatie adviseert positief en gaat in op een aantal specifieke punten.

Inmiddels is de gemeenteraad van het besluit van het college op de hoogte gebracht. De brief aan de raad en de bijlagen zijn verkrijgbaar via bureau communicatie.De wethouder streeft er naar om voor de zomer het overleg met de betrokken onderwijspartijen te voeren. Op grond van de uitkomsten van dit overleg zal het College een aangepast voorstel vaststellen en aan de medezeggenschapsorganen voorleggen voor advies dan wel instemming. Ook hierbij wordt gestreefd naar afronding voor de zomer. Vervolgens kan het College direct na het zomerreces, gehoord de reacties van de medezeggenschapsorganen, het voorstel definitief vaststellen en naar de gemeenteraad zenden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×