Meer woningen nodig in Zuidvleugel Randstad

Uit de onlangs opgemaakte stand van zaken van het Woonbeleid in Zuid-Holland, is een aantal conclusies naar voren gekomen. Zo wordt slechts 80% van de in de Provinciale Woonvisie geplande woningbouwproductie in Zuid-Holland voor de periode 2005 tot 2010 gerealiseerd. Daarnaast treedt er naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2010 in de Zuidvleugel van de Randstad waarin ook Leiden ligt, een tekort op aan plannen voor woningen in centrumstedelijke en landelijke gebieden. Daarentegen zijn in het Groene Hart naar verwachting minder nieuwe woningen nodig dan in de visie overeengekomen is.

In de Provinciale Woonvisie is vastgelegd, dat er tussen 2005 en 2010 zo´n 11.000 woningen in de provincie bij zouden komen. Echter dit jaar is gebleken dat er in 2010 slechts ongeveer 88.000 extra huizen zullen zijn gebouwd. Verder is er in de Zuidvleugel van de Randstad een tekort aan plannen voor woningbouw in het centrumstedelijk gebied. Met name alleenstaanden en allochtone gezinnen hebben een toenemende voorkeur voor stedelijk wonen. Ook tweeverdieners wonen graag in de omgeving van de stad.

Na 2010 zal er in de Zuidvleugel verder een tekort zijn aan landelijke woonmilieus. Bovendien sluiten de geplande woningen niet aan op de ambitie binnen de Zuidvleugel om in de toekomst 80% van de nieuwe bouwopgaven binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren. In het Groene Hart is juist minder behoefte aan extra woningen. Mogelijk komt dat door de ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking, die weer leiden tot veranderingen in de woningvoorkeur.

Op landelijk niveau worden de mogelijkheden onderzocht om de bouwopgave voor de periode 2010-2020 te stimuleren. Daarbij zullen ook verschillende instrumenten worden aangewend, zoals subsidies en budgetten voor stedelijke vernieuwing. Na de zomer zullen Gedeputeerde Staten aangeven welke initiatieven ze ondernemen in het kader van de woningbouwbehoefte en -afspraken voor de periode na 2010.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×