Nieuwe naam voor Milieudienst West-Holland

De Milieudienst West-Holland krijgt een andere naam. Per 1 januari heet de dienst Omgevingsdienst West-Holland. Daarbij staat Omgevingsdienst voor veiligheid, duurzaamheid en een verbetering van de leefomgeving. De vorming van de Omgevingsdienst moet leiden tot meer samenhang in de uitvoering van gemeentelijke en provinciale taken, om zo de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en de effectiviteit van beleid en uitvoering te versterken.

De Omgevingsdienst zal er op toezien dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven. Ook is de dienst bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Daarnaast zorgt de Omgevingsdienst ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteedt aan milieuaspecten, zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Verder draagt de dienst bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Het werkgebied van de Omgevingsdienst is de regio Holland Rijnland, het noordelijke deel van Zuid-Holland.

Op www.odwh.nl/contact  staan de contactgegevens van de Omgevingsdienst.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×