College verdeelt de pijn in begroting 2013

Aanstaande maandag presenteert wethouder Robert Strijk de begroting voor 2013 samen met een raming voor de periode 2014 tot en met 2016. Om tot een sluitende begroting te komen moet Leiden de komende jaren opnieuw miljoenen extra bezuinigen. Uit de nog geheime begroting blijkt hoe het college die wil invullen. Het gaat om zo’n 13,2 miljoen. Dat komt bovenop de lopende bezuiniginsoperaties.

Een deel van de bezuinigingen wil het college opvangen met ‘pijnloze’ maatregelen. Die zijn wel incidenteel van aard. Het gaat daarbij om het opheffen van een hele serie reservepotjes die het college niet meer nodig vindt, omdat de risico’s zijn weggevallen of sterk zijn verminderd. Ook op plan- en kapitaalkosten wordt bezuinigd, omdat er minder projecten worden uitgevoerd. Daardoor is er bovendien minder toezicht en handhaving nodig. Daarnaast wordt bij een hele serie maatregelen de pijn verdeeld. Burgers, instellingen en de gemeente zelf krijgen te ermee maken.

Op die manier wordt de concernreserve weer op peil gebracht. In deze pot ‘onvoorzien’ van de gemeente moet altijd minstens tien miljoen euro zitten. Door tegenvallers was dat bedrag gedaald tot zes miljoen. Daar bovenop kwam nog een fout van zes miljoen euro doordat een plus en een min werden omgedraaid. Door het opheffen van allerlei losse reservepotjes komt de teller weer op ruim elf miljoen. Over een reserve van de griffie – die de gemeenteraad ondersteunt – wil het college zelf geen besluit nemen. Wel is het college van mening dat de raad daar zelf eens goed naar moet kijken.

Naast deze incidentele oplossingen, zijn er ook opnieuw structurele bezuinigingen nodig om de gemeentefinanciĆ«n weer op orde te krijgen. Zo stelt het college voor om de subsidies van allerlei instellingen alsnog niet te indexeren. Eerder draaide de raad een soortgelijk besluit nog terig. Dat levert de komende twee jaar bijna twee miljoen op. Daarna volgen nieuwe bezuinigingen. Daaraan gaat een maatschappelijke kosten-batenanalyse vooraf. Ook op het bedrag dat de gemeenteraad eerder oormerkte voor de sport wordt bezuinigd. Vooralsnog alleen in 2013. In plaats van 750.000 euro wil het college daar vijf ton van maken. Sportief ondernemerschap van de sportclubs – onder andere door meer samenwerking – moet 375.000 euro per jaar opleveren. Ook wordt er 475.000 euro per jaar geschrapt uit het onderhoudsbudget voor openbare ruimte en gebouwen en wordt er opnieuw bezuinigd op de gemeentelijke organisatie zelf. Zo wordt er bezuinigd op het inhuren van extern personeel en wordt er gesneden in de secundaire arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Ook wordt het management verder ingekrompen.

Leiden wil verder minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen. De regels die nu gelden voor mensen tot 27 jaar gaan voor iedereen die een uitkering aanvraagt gelden. Dat betekent dat wie na vier weken niet voldoende heeft gedaan om aan de slag te komen, geen uitkering krijgt. Ook komen er meer huisbezoeken om na te gaan of iemand wel in aanmerking komt voor een uitkering. Daar moet ook een preventieve werking van uitgaan om fraude te voorkomen. Een bedrag van een miljoen per jaar voor bijzondere bijstand wordt uit de begroting geschrapt, omdat de werkloosheid minder is opgelopen dan verwacht. Leiden krijgt daarvoor wel extra geld van het rijk.

Ook naar de inkomstenkant is gekeken. Zo wil Leiden meer huurinkomsten van instellingen die in gemeentelijke panden zitten. Dat moet jaarlijks 250.000 euro extra oplevren. Het bedrag aan dividend dat de gemeente als aandeelhouder ontvangt van Alliander wordt voor de komende jaren in de boeken gezet voor 1,6 miljoen in plaats van 1,1 miljoen. Dat is volgens het college meer in lijn met de werkelijke ontvangsten. Tenslotte gaan ook voor burgers bepaalde kosten omhoog. Zo wordt trouwen in Leiden duurder. De buurtvouchers voor wijken worden niet opnieuw ingevoerd.

Tenslotte maakt het college alsnog een bedrag van 1.000.000 euro vrij om rijksbezuinigingen op te vangen voor minima. De raad had dat het college vorig jaar al opgedragen, maar aan die opdracht was geen uitvoering gegeven. Het was een van de oorzaken van de collegecrisis van een week geleden. Er wordt nu een aparte reserve voor ingesteld.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×