Het terrein tussen de Vrouwenweg en de Europaweg is in beeld voor het plaatsen van tijdelijke woningen voor 150 personen die er gedurende 5 tot 10 jaar kunnen worden gehuisvest.

Gemeente wijst panden aan voor opvang daklozen en statushouders

De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden in de hele stad gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, zoals zwerfjongeren en dak- en thuislozen. Aan die zoektocht is nu een voorlopig einde gekomen. Er zijn verschillende panden geselecteerd en voor een aantal andere locaties volgt nader onderzoek.

De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) zijn door het college geselecteerd voor de mogelijke huisvesting van vergunninghouders. Ook zijn verschillende terreinen in de stad onderzocht op de mogelijkheid om er tijdelijke woningen te plaatsen. Daarnaast is er gekeken naar woonruimte voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Het pand Sumatrastraat 195 wordt hiervoor nader onderzocht maar het lijkt al zeker dat hier dak- en thuislozen een plek gaan krijgen.

Er is door de gemeente hard gezocht naar panden en terreinen die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor extra woningen voor vergunninghouders. Op die manier wil Leiden voorkomen dat er verdringing op de sociale woningmarkt ontstaat. Het gaat om mensen die al langere tijd in Nederland verblijven en wachten op een woning. Leiden wil hiermee bijdragen aan een snellere uitstroom vanuit de asielzoekerscentra, zodat nieuw aangekomen vluchtelingen daar een plek kunnen krijgen.

Potentiële panden zijn beoordeeld op criteria als beschikbaarheid, bouwkundige staat, parkeerruimte en sociale inbedding. In het pand aan de Turkooislaan kunnen circa 24 vergunninghouders een woning krijgen en de huizen aan Rhijnvreugd bieden ook aan circa 24 personen woonruimte. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar een zestal terreinen in de stad:

rhijnvreugd1. terrein naast de Rhijnvreugd: woningen voor ca. 35 personen.

klooster
2. terrein achter het klooster aan de Vrouwenweg: woningen voor ca. 50 personen.

waterzuivering
3. terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg: woningen voor ca. 150 personen.

wassenaarseweg
4. terrein aan de Wassenaarseweg nabij de Willem Einthovenstraat: woningen voor ca. 50 personen.

gmetzu
5. terrein aan de Gabriël Metzustraat: woningen voor ca. 50 personen.

europaweg
6. terrein tussen Europaweg en Vrouwenweg: woningen voor ca. 150 personen.

Naar aanleiding van deze quick scan stelt het college aan de raad voor nader te onderzoeken of deze terreinen inderdaad geschikt zijn om er voor een periode van 5 tot 10 jaar woningen op te plaatsen.

Versneld inburgeren
Naast het versneld huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, zet Leiden ook in op versneld inburgeren. Het college doet daarom ook een voorstel voor een nieuwe werkwijze om toegelaten vluchtelingen sneller en beter te integreren in de samenleving. Door al direct nadat de verblijfsvergunning is verleend de begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk, gecombineerd met intensief taalonderwijs, te organiseren kunnen mensen sneller meedraaien in de Leidse samenleving.

Vluchtelingenwerk blijft het eerste contact voor de vergunninghouders na aankomst in Leiden. Deze nieuwe inwoners gaan zo snel mogelijk deelnemen aan een intensief programma, waarbij het vinden van een betaalde baan of toegang tot het onderwijs het einddoel is. Dat laatste geldt met name voor jongeren. Intensief taalonderwijs is één van de middelen om dat te bereiken. Wie Nederlands spreekt, heeft immers veel meer kansen op de arbeidsmarkt.

Het gaat niet alleen om participatie op de arbeidsmarkt. Er is ook veel aandacht voor de integratie van de vluchteling in de samenleving als geheel. Daarom worden de samenwerkingspartners in de stad op het terrein van jeugd, zorg en welzijn hierbij betrokken. Ook een groot aantal vrijwilligers zet zich voor dit doel in.

Uitstroom maatschappelijke opvang
De gemeente heeft de afgelopen maanden gelijktijdig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen te huisvesten. Het gaat om mensen die nog ongeveer 6 maanden worden begeleid door de Stichting De Binnenvest. Na deze periode zetten zij de stap naar het volledig zelfstandig wonen. Het pand aan de Sumatrastraat is een voormalig schoolgebouw, waarin wooneenheden voor ongeveer 16 mensen uit de maatschappelijke opvang goed lijkt te kunnen worden gerealiseerd.

Advertentie

Leiden Politiek daklozen Vluchtelingen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×