Het gevaar van hoogspanningsmasten bij woningen zoals hier bij het Hofflants Huys is een van de zaken waar de Alliantie Burgers Voorschoten aandacht voor vraagt. (Foto: Chris de Waard).

Alliantie Burgers Voorschoten: participeren is vaak 'trekken aan een zwaargewond paard'

De Alliantie Burgers Voorschoten die in het voorjaar van 2019 werd opgericht, gaat nog een jaartje door. Dat hebben de initiatiefnemers besloten, na evaluatie van het eerste jaar. “Er is veel in gang gezet, maar gestelde verwachtingen zijn lang niet altijd waargemaakt”, zo wordt in het jaarverslag teruggeblikt. De ABV is een groep inwoners van Voorschoten die zich via ‘constructieve participatie’ wil inzetten voor de belangen van burgers. Ook streeft de alliantie naar eigen zeggen naar het verhogen van de kwaliteit van beleid en bestuur in Voorschoten.

Begin mei werd het eerste jaarverslag overhandigd aan waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. Na de zomer hoopt de ABV ook in gesprek te gaan met burgemeester Pauline Bouvy-Koene die, naar het zich laat aanzien, in september weer aan de slag gaat na een periode van herstel van twee operaties. Het is de bedoeling dat er onder haar leiding een taskforce burgerparticipatie wordt opgericht. De ABV ziet daarin ook een flinke rol voor zichzelf weggelegd.

Alliantie Burgers Voorscohten

Van aanhoren naar meedoen
De ABV hoopt dat die taskforce ervoor gaat zorgen dat de inbreng van mondige burgers niet alleen wordt aangehoord, maar dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Bij de thema’s die de alliantie op de voet volgde, was de besluitvorming alles behalve bevredigend.

Uit het jaarverslag van de Alliantie Burgers Voorschoten: De Participatienota is lang en theoretisch, de Woonvisie 2019-2022 is weliswaar uitgebreid, maar niet gebaseerd op feiten, onvolledig en ‘beperkt ambitieus’ en documentatie rond de hoogspanningsmasten staat vol halve waarheden, onjuiste en warrige cijfers en blinkt vooral uit in vooringenomenheid. Vanuit de gemeente laten zaken als vertrouwen en ruimte geven volgens de ABV zeer te wensen over. “Structurele veranderingen binnen het gemeentelijk apparaat zijn noodzakelijk om constructieve burgerparticipatie een kans van slagen te geven.

Gederfde levensvreugde
Al met al lijkt de gemeente het initiatief heel positief te ontvangen, maar weet men op het gemeentehuis nog niet altijd goed hoe om te gaan met die meedenkende burgers. Zo is er wel, bij wijze van pilot, een regiegroep Wonen in het leven geroepen waarin de ABV, wethouder Cramwinckel en ambtenaren met elkaar spreken. “Maar het gaat allemaal wel erg traag,” zo vinden Rob van Engelenburg en Wilco Vertegaal van de alliantie. “En soms hoor je tijden niks, werden we niet betrokken bij relevante overleggen en werd onze inbreng vaak gezien als vrijblijvende input in plaats van een constructieve opstelling gericht op samenspraak en samenwerking. De politiek omschrijft onze kritiek op de gang van zaken als ‘nuttige leermomenten’, maar voor ons het is meer ‘gederfde levensvreugde’. We doen dit allemaal als vrijwilligers.”

Veel gaat goed
Wethouder Cramwinckel herkent zich maar ten dele in de kritiek. “We lopen voorop met zo’n pilot. Ik wil graag met de alliantie aan de slag, maar niet in hun tempo. Dat kan gewoon niet.” Cramwinckel wil graag de positieve kanten van burgerparticipatie benadrukken. “Het is belangrijk dat onze inwoners een goed beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt. Ga maar eens praten met de omwonenden van het zwembad, het Intratuin-terrein, Bijdorp of Berenstein. Dat hoor je echt andere verhalen. En dan heb ik het alleen nog maar over wonen, want we doen veel meer aan participatie.” Cramwinckel doelt daarbij op gehouden ‘dorpsdialogen’ over verschillende thema’s, zoals de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Ook daar was trouwens niet iedereen positief over. Het werd door tegenstanders van de verkoop vooral gezien als een goed-nieuws-show van de gemeente.

Aan de wieg van HBVV
De ABV beschrijft in het jaarverslag de belangrijkste activiteiten die in het eerste jaar werden ontplooid. Er was vooral veel aandacht voor de thema’s bouwen en wonen, burgerparticipatie en de zorgen over de uitrol van het 5G netwerk en de straling die wordt veroorzaakt door hoogspanningsmasten in de buurt van woningen. Er werd over die thema’s ingesproken bij de Voorschotense raad, er werden bijeenkomsten georganiseerd en de ABV stond aan de wieg van de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten (HBVV) die begin deze maand officieel werd opgericht. Inmiddels zijn zo’n 150 Voorschotense huurders lid geworden. De HBVV kan meteen vol aan de bak. Heel recent kondigde Woonzorg Voorschoten aan dat men 1119 huurwoningen in de verkoop wil doen. Die huizen passen niet meer in de portefeuille van de corporatie die zich verder gaat toeleggen op seniorencomplexen.

Ook de vertegenwoordiging van de Voorschotense huurders van de Leidse woningbouwvereniging De Sleutels kan wel wat steviger. Bijna alle leden van Huurdersbelangenvereniging De Eendracht van De Sleutels komen uit Leiden. Het Voorschotense huurdersbelang komt daardoor niet goed uit de verf. Dat blijkt ook in praktijk. Zo staat in een column van bestuurssecretaris Frank Bonneur van De Eendracht te lezen dat hij als vertegenwoordiger van de Voorschotense huurders slecht op de hoogte wordt gehouden.

“Sinds 2018 heb ik met een nieuwe wethouder te maken, die niet alle feiten aan de gemeenteraad openbaart. Die wethouder is Marcel Cramwinckel die volgens Bonneur bij Woonzorg en De Sleutels heeft bedongen dat de huurdersvertegenwoordiger nog maar bij twee van de vier jaarlijkse vergaderingen mag aansluiten en bovendien de toegezegde verslagen niet worden toegestuurd. “Misschien zijn we hem een keer vergeten uit te nodigen, maar dat is het dan ook wel”, reageert Cramwinckel die zich niet in de column herkent. “We hebben gewoon goede afspraken met elkaar gemaakt en daar was ook Bonneur het mee eens.”

Wonen onder hoogspanning
De hoogspanningsmasten in Voorschoten staan ook in de warme belangstelling van de burgeralliantie. Met name diegene die in de buurt staan van woningen. “Het levert gezondheidsrisico’s op”, stelt Wilco Vertegaal stellig. “De gemeente wil daar nog niet echt aan, maar het blijkt uit allerlei onderzoeken. Zo legt de Gezondheidsraad een verband tussen de masten en leukemie bij jonge kinderen. Rijksbeleid staat inmiddels ook geen nieuwe bebouwing toe binnen 80 meter van hoogspanningsmasten en er is een subsidieregeling waarbij 85 procent van de kosten van het verplaatsen van de masten door het rijk wordt vergoed. Eenzelfde bijdrage kan worden aangevraagd voor het ‘onderkabelen’ waarmee wordt bedoeld dat de kabels onder de grond worden aangelegd.

Zwaargewond paard
De gemeente is nog niet bepaald gealarmeerd door de signalen van de alliantie. “Er wordt gesteld dat gezondheidsrisico niet is bewezen en dat de gemeente geen geld heeft voor maatregelen,” staat in het jaarverslag van de ABV. “Het voelt af en toe als trekken aan een zwaargewond paard,” zei Wilco Verdegaal gisteren in de uitzending van Politiek071 bij Sleutelstad radio en tv. “Maar dan komt er af en toe toch wat beweging en put je hoop uit het feit dat het paard toch niet dood blijkt te zijn.”

Leerproces
Cramwinckel vindt het jammer dat de Alliantie Burgers Voorschoten zich vooral uitlaat over zaken die in de ogen van die alliantie niet goed gaan. “We doen echt heel veel en met heel veel mensen. De ABV vertegenwoordigt niet het hele dorp. We hebben 25.000 inwoners. De alliantie wordt door vier van hen gevormd”, benadrukt Cramwinckel nog. Participatie en politieke besluitvorming zal wel nooit een echt gelukkig huwelijk worden. Het is bijna altijd ingewikkeld om alle belangen te dienen en dat is in Voorschoten niet anders.

Het dorp zet later dit jaar wel een nieuwe stap in dat leerproces. Na de zomer gaat de Voorschotense burgemeester aan de slag met een door de raad gevraagde taskforce burgerparticipatie. Welke onderwerpen als eerste aan de orde komen, wordt binnen die taskforce afgesproken.

 

Advertentie

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×