De gemeenteraad van Oegstgeest debateert binnenkort over de Omgevingsvisie. (Achieffoto: Sleutelstad).

Nieuwe Omgevingswet: Oegstgeest richt de blik op 2030

Alle gemeenten in Nederland bereiden zich op dit moment voor op de nieuwe Omgevingswet. Die nieuwe wet zorgt er vanaf 1 januari 2022 voor dat bij ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals bouwprojecten en aanpassingen aan de infrastructuur, ook van begin af aan naar onder meer culturele en sociale gevolgen gekeken wordt.

Om aan de nieuwe Omgevingswet te voldoen, moet er in het gemeentebestuur een cultuurverandering plaatsvinden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het gaat niet om het verbeteren of optimaliseren van de bestaande situatie en manier van werken, maar om het echt anders doen.”

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de Omgevingsvisie. In die visie kan de gemeenteraad bepalen welke ontwikkelingen op de langere termijn wenselijk zijn. Daarbij wordt zoveel als mogelijk op lokaal niveau bepaald. De gemeenteraad van Oegstgeest bespreekt de komende tijd met welke blik er naar de toekomst gaat worden gekeken. Daarbij wordt zowel naar ruimtelijke ontwikkelingen als ook naar natuur, landschap en cultureel erfgoed gekeken.

Gesprek met bewoners
Burgemeester en wethouders stellen voor om bij die blik op Oegstgeest na 2030 te focussen op vier thema’s. Het gaat om erfgoed en bijzondere inwoners (Merovingen, Jan Wolkers), groen (parken, bomenlanen), hoogwaardige woonmilieus en voorzieningen (Oegstgeest als ontwikkeld dorp), en netwerk van het dorp (fysieke bereikbaarheid en de toegang tot kennis en zorg).

De gemeenteraad beslist op 29 oktober 2020 of deze hoofdthema’s worden overgenomen. Dan wordt ook bepaald op welke manier inwoners worden betrokken in de uitwerking. Daarna gaat het gemeentebestuur in gesprek gaan met inwoners en organisaties om input te verzamelen voor de Omgevingsvisie 2030.

Dit artikel is onderdeel van een driedelige serie over het gebied Nieuw-Rhijngeest Zuid, waar de komende jaren honderden woningen zullen worden gebouwd. Een financiële bijdrage van het Leids Mediafonds heeft de benodigde extra tijd voor deze productie vrijgemaakt, waardoor het voor IJsbrand Terpstra (Sleutelstad) en Willemien Timmers (Oegstgeester Courant) mogelijk was om archiefmateriaal te bekijken en een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur. Alle artikelen uit deze serie verschijnen ook in de Oegstgeester Courant, waarmee voor deze productie is samengewerkt.

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid Omgevingsvisie Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×