LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg is eruit. Zijn partij vormt met PvdA-GroenLinks en CDA een coalitie voor de komende vier jaar.

Onderhandelende partijen Leiderdorp sluiten coalitieakkoord

Als eerste gemeente in de Leidse regio is in Leiderdorp de formatie van een nieuwe coalitie afgerond. De Lokale Partij Leiderdorp, PvdAGroenLinks en het CDA Leiderdorp hebben een coalitieakkoord gesloten. Dat melden de drie partijen die sinds begin vorige week met elkaar om tafel zaten, nadat LPL-voorman Hugo Langenberg na een eerste verkenning tot de conclusie was gekomen dat een coalitie met deze partijen het meeste kans van slagen zou hebben.

Voor het nieuwe college draagt de LPL oud-gemeentesecretaris Herman Romeijn voor. Daan Binnendijk wordt door het CDA opnieuw voorgedragen en namens de gecombineerde factie van de PvdA en GroenLinks is Bob Vastenhoud de kandidaat.

De PvdA en GroenLinks bespreken het akkoord vanavond met hun leden. “Die hoeven het bij ons niet goed te keuren, maar we gaan het ze wel voorleggen”, zegt Bob Vastenhoud vanuit GroenLinks Leiderdorp. De vergadering wordt gehouden samen met de PvdA Leiderdorp. De leden van die partij moeten wel echt instemmen. Het CDA komt op woensdag 13 april bij elkaar voor een extra ledenvergadering over het coalitieakkoord en de leden van de LPL zijn al akkoord.

Het akkoord van de drie partijen kreeg als titel ‘De politieke opdrachten voor een toekomstbestendig Leiderdorp‘ mee. Het telt vijf A4-tjes en is volgens de nieuwe coalitie ‘breed en algemeen’. Op die manier willen de partijen meer ruimte geven aan het politieke debat en aan de bewoners om actief te participeren. Op donderdagavond 14 april gaan de partijen die het akkoord hebben gesloten in het gemeentehuis met inwoners in gesprek over de voorgestelde plannen.

Uit het akkoord:

Wonen
In het akkoord is veel aandacht voor wonen. De doelstelling is om zo spoedig mogelijk tot een substantiële uitbreiding te komen van het aantal woningen. Daarbij wordt ingezet op toekomstbestendige woningen met ruimte voor experimenten. Bijvoorbeeld tiny houses, kangoeroewoningen en tussenvormen tussen zelfstandig en verzorgd wonen. De omvorming van de Baanderij krijgt daarbij prioriteit. Net als de locaties van De Buit en het oude gemeentehuis. Voor nieuwbouwprojecten geldt een ondergrens van 35% sociale woningbouw. Daarbij geldt in principe dat dit moet worden verhuurd door Rijnhart Wonen. Daarnaast moet nog eens 30% bestaan uit betaalbare huur (tot 1000 euro kale huur per maand) en betaalbare koop (tot de NHG-grens).

Energie
De doelstelling is om rond 2030 in Leiderdorp net zoveel elektriciteit op te wekken als er wordt gebruikt. De gemeente gaat bewoners helpen om te besparen en gaat maatregelen nemen om, naast het zoveel mogelijk benutten van onze daken, tot substantiële opwekking van elektriciteit te komen. Daarbij wordt actief gekeken naar innovatieve oplossingen, zoals kleine windmolens of windmolens zonder wieken. Als dat niet kan, komen er grotere windmolens bij het A4 HSL-gebouw (Bospolder).

Afval
Het nieuwe college krijgt de opdracht om in de komende vier jaar het aantal kilo’s afval dat naar de verbrandingsoven gaat te verminderen van rond de 180 kilo op dit moment naar
maximaal 75 kilo.

Kwetsbare doelgroepen
In Leiderdorp is nog altijd sprake van armoede. De huidige hoge inflatie draagt hieraan bij. Het college krijgt de opdracht om, in nauwe samenwerking met Incluzio, de zorg voor inwoners die in armoede leven te versterken. Dat geldt ook voor de schuldhulpverlening, waarbij preventie als beste remedie wordt gezien. De 120 procentnorm voor minimabeleid blijft gehandhaafd.

Zorg
Vanwege de toenemende vergrijzing wordt een wethouder speciaal belast met het ouderenbeleid. Er bestaat waardering voor de wijze waarop Incluzio de welzijnsopdracht in Leiderdorp heeft opgepakt. Wel komt er een evaluatie door een externe partij naar de doelstellingen en dienstverlening van Incluzio met als doel om te leren van de afgelopen jaren en de dienstverlening en sociale agenda waar nodig aan te passen. Het college zoekt naar mogelijkheden om, ook jeugdige, mantelzorgers te ondersteunen. Met betrekking tot de Jeugdzorg spant het college zich maximaal in om de huidige problemen op te lossen en wachtlijsten te voorkomen.

Mobiliteit en verkeer
De afgelopen jaren is er in Leiderdorp intensief gediscussieerd over mobiliteitsvraagstukken. De conclusies daaruit worden door het nieuwe college in uitvoering gebracht. Bij de Acacialaan en de toegang tot het Zijlkwartier gaat het nieuwe college nog met omwonenden in gesprek. In aanvulling op de al gevoerde mobiliteitsdiscussie krijgt het college de opdracht om: een plan te ontwikkelen voor het breder invoeren van 30 km in het dorp, een uitvoeringsprogramma te maken waarin het gebruik van de fiets wordt bevorderd en de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt verbeterd en de discussie over het parkeerbeleid af te ronden. Waar parkeren een probleem is wordt samen met bewoners naar oplossingen gezocht.

Leefomgeving en biodiversiteit
De Leiderdorpse polders blijven behouden voor natuur, recreatie en agrarische functies. Er komen geen woningen in de polders en ook zonneweides zijn daar taboe. De toegankelijkheid tot de  Munnikkenpolder vanuit de Voorhof wordt verbeterd. Ook krijgt het nieuwe college de opdracht om biodiversiteit te versterken en daar nieuwe manieren voor te bedenken. Daarin ligt ook een belangrijke taak van onze inwoners zelf: de gemeente brengt de waarde van hagen en heggen onder de aandacht van inwoners en ondernemers en zoekt naar mogelijkheden om bij de aanleg te ondersteunen.

Economie en ondernemers
Het is, met de Covid-periode nog vers in het geheugen, voor veel ondernemers de afgelopen jaren een moeilijke tijd geweest. Er zijn van de kant van het Rijk veel steunmaatregelen
getroffen. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden tot verdere stimulering, maar zal waar mogelijk belemmeringen en overmatige regels aanpassen of wegnemen. Dat geldt in het  bijzonder voor de grote operatie die bij de herstructurering van de Baanderij zal worden uitgevoerd. Het college voert daarin een actief beleid en betrekt daarin de mogelijkheden die het IKEA-terrein biedt. Daarbij ook de toekomst van de volledige A4-zone betrokken. Het college krijgt verder de opdracht om met Wereldhave te overleggen over de consequenties van het niet uitvoeren van de overeenkomst tot uitbreiding van Winkelhof en het braak laten liggen van het terrein van het oude gemeentehuis.

Kunst en cultuur
De afgelopen jaren heeft het kunst- en cultuurbeleid stilgestaan. Het nieuwe college krijgt de opdracht tot activering van het kunst- en cultuurbeleid. De levendigheid van het dorp wordt versterkt door het faciliteren van evenementen van Leiderdorpse culturele organisaties zoals Fields of Wonder. Initiatiefnemers kunnen worden ondersteund bij het aanvragen van vergunningen. Zichtbare aandacht voor de geschiedenis van Leiderdorp moet bijdragen aan het historisch besef. Het wordt voor kunst- en cultuurorganisaties mogelijk om ondersteuning te krijgen voor het huren van oefen- en uitvoeringsruimten. Bestaande kunstwerken worden beter onderhouden en achterstallig onderhoud wordt aangepakt.

Sport en verenigingen
Sport en beweging voor alle leeftijden draagt bij aan een gezonde samenleving. Veel bewegen en gezond eten bevorderen een positieve leefstijl. Het college krijgt de opdracht om de scheefgegroeide financiële relatie tussen de sportverenigingen in met name De Bloemerd en de gemeente te herijken en de bijdrage die deze verenigingen moeten betalen voor de faciliteiten te verlagen. Dat geldt in het bijzonder als de voorzieningen multifunctioneel en de hele week kunnen worden gebruikt zoals bij de Derde Helft.

Veiligheid
Het nieuwe college blijft zich inzetten voor het tegengaan van verloedering van de leefomgeving en er wordt gezorgd voor sociale en fysieke veiligheid. Het college krijgt de opdracht te investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid en ertoe bij te dragen dat de aanrijtijden van de hulpdiensten binnen de landelijke norm komen en dat er voldoende wijkagenten en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn.

Financiën
Wanneer ombuigingen nodig zijn en het niet verantwoord is om verder op het voorzieningenniveau te bezuinigen, dan sluit de nieuwe coalitie een meer dan trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) niet uit. Om onze ambities, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid en in het sociale domein, te realiseren, maken we het mogelijk om incidentele uitgaven te dekken uit de reserves. De verschillende heffingen en leges zijn in principe kostendekkend. We willen nadrukkelijker gebruikmaken van subsidies en fondsen vanuit het Rijk, de Provincie en de Europese Unie om onze doelstellingen te realiseren.

Participatie
De afgelopen verkiezingen heeft slechts iets meer dan de helft van de Leiderdorpse bevolking zijn stem uitgebracht. Dat is een ernstig signaal in de richting van de politiek. Het nieuwe college krijgt de opdracht om in de communicatie en participatie een grote inspanning te leveren om betrokkenheid en draagvlak van beleidsvoornemens en beslissingen te vergroten. Bijzondere aandacht verdienen daarbij de jongeren. Contact tussen Leiderdorpse organisaties en het college van burgemeester en wethouders is essentieel. Het college overlegt zo mogelijk eens per jaar (of zoveel vaker als nodig is) afzonderlijk met onder meer de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV), de  sport)verenigingen, jongeren- en ouderenorganisaties, en religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Alle wethouders voeren een spreekuur in voor de terreinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bestuurlijke toekomst
Leiderdorp is en blijft een zelfstandige gemeente. De discussies over een fusie met de buurgemeenten hebben niets opgeleverd en zullen in de komende vier jaar ook niet opnieuw door het Leiderdorpse college worden geïnitieerd. Deze keuze betekent wel dat de Leiderdorpse ambtelijke organisatie moet worden versterkt. Het nieuwe college krijgt de opdracht om te inventariseren waar de voornaamste knelpunten liggen en daarvoor oplossingen te vinden. Binnen de context van de zelfstandigheid zal Leiderdorp zich blijven inzetten voor versterking van de regionale samenwerking op punten waarop dat meerwaarde voor ons dorp oplevert. Daarbij is de Leidse regio geen automatische grens voor het zoeken van samenwerking. De oriëntatie daarbij – bijvoorbeeld in Holland-Rijnlandverband – blijft uiteraard gericht op het behartigen van de belangen van Leiderdorp.

Advertentie

Leiderdorp Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Leiderdorp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×