Provincie bezorgd over uitvoering nota ruimte

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland heeft nog de nodige vraagtekens bij de uitvoering van de Nota Ruimte. In die nota krijgen de provincies veel meer taken en bevoegdheden. GS maken zich dan ook zorgen of het rijk voldoende middelen beschikbaar stelt en adequate wetgeving regelt om de vele ambities te kunnen uitvoeren. Het zicht daarop ontbreekt echter vooralsnog. “De bij de nota behorende Uitvoeringsagenda is zonder overleg met de betrokken bestuurlijke partners opgesteld. Wij hebben daarop dus geen invloed kunnen uitoefenen”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Greenport derde mainport
Het college stelt met instemming vast dat versterking van de economische structuur van de Randstad centraal staat in de Nota Ruimte. Het college concludeert dat naast de twee mainports Schiphol en Rotterdam een derde economisch belangrijke mainport is aangewezen, namelijk de (glas)tuinbouwgebieden en de bollen- en sierteelt. Deze zogenaamde greenports met internationale economische uitstraling krijgen, net als de twee andere mainports, alle ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Woningbouw
In Zuid-Holland moeten er tussen 2010 en 2020 191.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan dienen er 60.000 ter vervanging van te slopen woningen. De totale woningvoorraad neemt dus toe met 131.000. Dat betekent een enorme verdichting in een gebied waar ruimte schaars en duur is. Dit kan alleen worden waargemaakt, aldus Gedeputeerde Staten, door zoveel mogelijk binnen de steden te bouwen en door zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande knooppunten van infrastructuur en bebouwing.

Verstedelijking kan niet zonder infrastructuur
GS constateren dat de grote verstedelijkingsopgave alleen kan worden uitgevoerd indien die wordt gekoppeld aan voldoende en adequate infrastructuur. Van groot belang voor de verstedelijking zijn dan ook:

– de RijnGouweLijn Oost (het spoor tussen Gouda en Leiden) en West (aan te leggen tussen Leiden en Noordwijk)
– de Stedenbaan, het spoor tussen Dordrecht en Sassenheim en tussen
– Den Haag-Rotterdam en Gouda na in gebruik name van de HSL in 2007.

Deze trajecten zijn uitermate geschikt voor metroachtige vervoersystemen en vormen een aanvulling op RandstadRail tussen Rotterdam-Zoetermeer en Den Haag. GS vertrouwen erop dat het kabinet de noodzaak van koppeling tussen verstedelijking en infrastructuur inziet en daarvoor voldoende middelen ter beschikking stelt.

Bedrijventerreinen
GS hebben met instemming kennis genomen van de ruime aandacht voor de economie van Zuid-Holland in de Nota Ruimte. Veel grote bedrijventerreinen zijn sterk verouderd. Daarvan moeten 500 hectare worden vervangen. De aanleg van 500 hectare nieuwe bedrijventerreinen is eveneens noodzakelijk. Daarnaast moeten de economische hotspots tot ontwikkeling worden gebracht die van essentieel belang zijn voor de kenniseconomie, zoals het Life Science Centrum bij Leiden en de Kennisboulevard A13 tussen Delft en Rotterdam.

A4 Midden Delfland
De aanleg van de ontbrekende schakel in de A4 tussen Delft en Schiedam is in de Nota Ruimte expliciet opgenomen. De aanleg van de weg moet volgens Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de nota Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS).

Groene Hart
GS constateren met instemming dat de status van het Groene Hart als nationaal landschap in de Nota Ruimte wordt gehandhaafd. Met de zogenoemde kwaliteitszonering is aangegeven in welke delen van het Groene Hart ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden en in welke delen uitdrukkelijk net. GS staan achter het streven (Agenda Vitaal Platteland) om de Westelijke veenweiden aan te wijzen als gebied met natuurlijke handicaps. Agrariërs in dit gebied moeten kunnen beschikken over een vergoeding voor het instandhouden van een waardevol cultuurlandschap in moeilijke omstandigheden. Dat kan door de gelden van het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling ook beschikbaar te maken voor de veenweiden. Zuid-Holland wil een duurzame ontwikkeling stimuleren in dit gebied in het Groene Hart door zogenaamde veenweidepacten voor Gouwe Wiericke West en Krimpenerwaard op te stellen.

Duin- en Bollenstreek
Voor verdichtingsmogelijkheden in het noordwestelijke deel van de provincie kijken GS vooral naar het gebied tussen Schiphol, Katwijk, Leiden en Haarlemmermeer. GS houden vast aan het standpunt dat er geen grootschalige verstedelijking in de Duin- en Bollenstreek plaatsvindt en zijn er content mee dat de Nota Ruimte dit uitgangspunt heeft overgenomen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×