Provinciebegroting 2005 goed voor 674 miljoen euro

De twee kernpunten uit de Zuid-Hollandse begroting voor 2005 zijn enerzijds de vastlegging van de afspraken die in de Voorjaarsnota 2004 zijn gemaakt, en anderzijds de nadruk op het krachtig doorzetten van de beleidsuitvoering, bóven het ontwikkelen van nieuw beleid. Dat maakte de provincie bekend. Op de begroting van 2005 van Zuid-Holland staat in totaal 674 miljoen euro.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland trekken 10,6 miljoen euro extra uit voor de aanpak van het achterstallig onderhoud in recreatiegebieden, voor het uitvoeren van nieuwe milieuwetgeving, voor bestuurlijke vernieuwing en lokale bestuurskrachtmetingen, voor verbetering van de kwaliteit en de mobiliteit van personeel en voor ICT-vernieuwingen.

In de Voorjaarsnota 2004 zijn ook afspraken gemaakt over extra onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid. Deze reserve bevat de opbrengsten van de verkoop van de aandelen in het voormalige Energiebedrijf Zuid-Holland. Het gaat om 3,5 miljoen euro extra voor bevordering van de vrijetijdseconomie, voor voortzetting van de stimulerings-regeling duurzame energie, voor vier ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (Driehoek Rotterdam-Gouda-Zoetermeer, Oude Rijn zone, Hoeksche Waard en Merwede zone), voor stimulering van de kenniseconomie, voor waterbeheersing, -kwaliteit en -veiligheid en voor het regisseren van de opgaven in het Groene Hart, de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke.

Een aantal zaken kan het provinciale beleid in 2005 en volgende jaren beïnvloeden. Zo start in 2005 de Rekenkamer voor de vier Randstad-provincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland), en wordt de rechtmatigheidstoets van de accountant op de Jaarrekening uitgebreid, naar verwachting te beginnen met de verslaglegging over het jaar 2004. In het eerste halfjaar van 2005 worden ook de resultaten verwacht van de bestuurskrachtmeting die Zuid-Holland als eerste provincie bij zichzelf laat uitvoeren. De kernvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord, is of het provinciebestuur in staat is de opgaven waarvoor de provincie staat, nu en in de toekomst te vervullen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×