Het CDA gaat er vanuit dat als een verzoek om vrijstelling of ontheffing van de verbodsartikelen uit de Flora- en Faunawet tijdens het broedseizoen niet gehonoreerd wordt het zeer aannemelijk is dat op grond van belangrijke overlast zo'n ontheffing wel verleend zal worden voor de periode buiten het broedseizoen. De partij wil de meeuwen dan doden, de nesten en eieren wegnemen en ze met behulp van gekweekte jachtvogels opzettelijk verontrusten. (Foto: Chris de Waard).

CDA wil martelende meeuwen laten doden

Talloze aanhoudende klachten van Leidenaars over de al jaren voortdurende meeuwenoverlast in Leiden, hebben de CDA-raadsleden Joost Bleijie en Abraham Filippo ertoe gebracht om vergaande maatregelen voor te stellen om een einde aan de overlast te maken. Ze hebben het College van B&W daarom verzocht een ontheffing te vragen op de Flora- en Faunawet die het doden van de meeuwen, een beschermde vogel, verbiedt. “Ons is bij herhaling gebleken dat zeer veel burgers van Leiden met name tijdens het broedseizoen gedurende langere periodes niet kunnen slapen door het gekrijs van die meeuwen. Slaapdeprivatie wordt algemeen beschouwd als een groot risico voor de (geestelijke) gezondheid van de mens. Niet voor niets is het door middel van internationale verdragen verboden om aan verdachten opzettelijk nachtrust te onthouden en wordt het opzettelijk onthouden van nachtrust als een vorm marteling beschouwd,” aldus Flippo en Bleijie.

De raadsleden spreken van een onhoudbare situatie die niet alleen schadelijk is voor de gezondheid van de Leidse inwoners, maar ook de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. “In de Leidse binnenstad moeten de burgers hun huisvuil in vuilniszakken aanbieden. Binnen de kortste tijd worden die zakken echter door de meeuwen opengescheurd. Hierna doen zij zich te goed aan de etensresten en ander voor hen geschikt voedsel, dat dan overal verspreid ligt. Voetgangers en fietsers die de meeuwen passeren worden aangevallen. Die proberen de meeuwen dan weer via allerlei onverwachte wendingen te ontwijken. Deelt u ons oordeel, dat dit een groot gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert?, zo wil het CDA van het college weten.

In het verleden heeft de gemeente al op talloze manieren geprobeerd om de meeuwenoverlast in te perken. Tot nu toe zonder succes. Zo werden in het verleden al eieren geschud en draden op daken gespannen om zo het nestelen te voorkomen. Ook werd al eens een valkenier ingezet.

Advertentie

Leiden meeuwen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×