Gemeente koopt grond ROC

8

De gemeente biedt 25,6 miljoen euro voor de ROC-locaties. Dit bedrag heeft het ROC nodig om door te kunnen gaan met de plannen voor de nieuwbouw. Gisteravond werd in de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid geconcludeerd dat de raad eigenlijk alleen maar kan instemmen met dit besluit. Deze aankoopkosten moeten gedekt worden door de grond door te verkopen aan projectontwikkelaars die daarop huizen mogen bouwen. Wethouder Witteman stelt dat de gemeente wel een risico loopt, maar dat een ‘ambitieus, maar haalbaar bouwprogramma, inclusief gebouwde parkeeroplossingen’ er voor zal zorgen dat de gemeente geen verlies leidt.

Dat bouwprogramma betekent dat op de locatie Lammenschans 340 woningen gebouwd mogen worden, waarvan 85 goedkope. Ook is 11.100 vierkante meter beschikbaar voor bedrijven. Bij de Ter Haarkade komen 110 woningen, waarvan 27 goedkope. Ook hier is ruimte voor bedrijven, namelijk 2500 vierkante meter. Aan het Galgewater komen 15 dure appartementen en bij de Dieperpoellaan 100 woningen, waarvan 25 goedkope. Er zal gebouwd worden in forse dichtheden, dus ruim 100 woningen per hectare.

Ook komt er een parkeerrestrictie. Als de projectontwikkelaars minder mogen bouwen, zal de gemeente waarschijnlijk verlies lijden op de aankoop. Diverse partijen gaven aan moeite te hebben met de gang van zaken. De raad heeft nu weinig invloed meer op de hoeveelheid woningen die op de ROC-locaties gebouwd kan worden. Als er minder gebouwd mag worden, betekent dat namelijk een financieel tekort.

Delen

8 reacties

 1. Jacques de Coo op

  In feite treedt de gemeente hierbij op als makelaar, die een vaste prijs als voorschot op de verkoop betaalt aan het ROC. De raad hoeft dit toch niet te pikken! Laat het ROC zijn eigen peultjes doppen. Het is geen overheidstaak om als financier op te treden. Mocht de transactie een verlies opleveren (en dat risico is aanwezig) dan wordt dit zonder meer op de burger afgewenteld, dus lastenverzwaring. Laten we maar een referendum hierover houden op 7 maart volgend jaar.

 2. De zoveelste merkwaardige onroerend goed-, of breder gezien financiële, transactie van de gemeente, en een met een voorgeschiedenis. Dit hoeft de gemeenteraad inderdaad niet te accepteren, en moet de gemeenteraad ook niet accepteren. Waarom moet de gemeente opdraaien voor een risico bij de grondexploitatie dat het ROC niet wil nemen? Straks wil de universiteit ook een lap grond hebben, en zal die instelling ook wel zo’n constructie willen, en waarom niet? Waarom geen private martkpartijen? Wat zijn de rentelasten (door de gemeente op te hoesten)? Wat kan de gemeente dit gaan kosten als het even tegenzit? Het gaat per slot van rekening wel om een enorm bedrag. En wat zijn eigenlijk die “goedkope woningen”?

 3. knudde …als alles volgebouwd gaat worden. Leiden zit al vast voor alle verkeer……tijdens en ná de spits!!!!!

  wat een afgang…..en dan nog de RGL alles bij elkaar genomen ligt heel de stad Leidn letterlijk …plat….niet van de bommetjes maar van alle bouwactiviteiten  en opstoppingen Wat een beleid!!!

 4. Ik kan mij van harte bij mijn 3 voorgangers aansluiten. Gek ook, dat eerst de conclusie in de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid is “dat er alleen maar kan worden ingestemd” en verderop “diverse partijen er moeite mee hebben”. Ik ben benieuwd welke en waarom…..En zoals gewoonlijk bij dit soort projecten wordt aan het groen geen of weinig belang gehecht. Dat ligt beslist niet aan de mensen van “Groen”! Nee, aan de bouwers. Zelfs voor tijdelijke parkeerplaatsen moet vaak groen wijken…..Het is dus niet verbazend dat in Leiden op heel wat plekken langs wegen de luchtkwaliteit niet goed genoeg is…..!

  Harry Schoch.

 5. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Harry,

  Het CDA is één van de parrtijen die hier grote moeite mee heeft, vanwege:

  a) het feit dat dit het laatste financiele restantje is van een deal die ruim een jaar geleden gesloten is en waar onder andere de nieuwbouw van het ROC al in zat. [vandaar de opmerking van sommmigen ‘we kunnen hier alleen maar mee instemmen, omdat we ook met andere dingen al hebben ingestemd]

  b) het feit dat de aankoopprijs van de grond bepaald is op de mogelijk te genereren opbrengst. Daaronder zit een tabel met aantallen woningen en vierkante meters bedrijfsruimte. In feite bepaal je dus al hoeveel (en hoe hoog en welke categorie) je gaat bouwen. Dat is een impliciet besluit, dat vrijwel geen ruimte meer laat aan de raad om later (bij bestemmingsplanvaststelling) nog iets te wijzigen. Ik verzet me al jaren tegen dat aspect.

  Omdat die cijfers wél bekend zijn, heb ik voorgesteld ze in het raadsvoorstel op te nemen. Dan zouden we namelijk expliciet vastleggen welke aantallen aan de geschatte opbrengsten ten grondslag liggen. Daarvoor kreeg ik geen steun van de commissie.

 6. Dat het CDA zich daartegen verzet is prima, maar dat verzet moet dan ook vorm krijgen door principieel tegen alle voorstellen te stemmen waarin dergelijke constructies zijn opgenomen. Ik vraag me af hoe lang de erfenis van Hillebrand ons nog zal teisteren.

 7. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Wij zullen ons daarop beraden. Je moet je afvragen of je daarmee niet ook tegen alle gewénste ontwikkelingen stemt. De fractie zal volgende week die afweging maken.  

 8. ach joh, het gaat alleen maar over uw eigen geloofwaardigheid (en natuurlijk die van het CDA).
  Niet dat ik dat nog hoog inschat, maar er zijn nog talloze mensen die niet beter (willen) weten dan dat zij niet bestolen worden door onze overheden.

  Vreemd verhaal trouwens dat hele grondaankopen. Als die grond nou echt die waarde heeft die de gemeente Leiden ervoor betaald heeft aan het ROC, waarom was er dan geen marktpartij in geïnteresseerd? Waarom dan niet meteen laten kopen door een private persoon/niet-publiek bedrijf?
  Is het omdat die grond helemaal niet zoveel waard is of is het omdat de PvdA zo ontzettend graag wil blijven bepalen wie er wat mag doen, en waar dat dan plaats zou mogen vinden.
  In beide gevallen zie ik niet waarom er gemeenschapsgeld aan besteed zou hoeven te worden.

Over de auteur

Je bent nu offline