Leiden sluit 2006 af met overschot van 16 miljoen

Vrijdag heeft wethouder Raymond Keur (SP, Financiën), de jaarrekening over 2006 officieel overhandigd aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad, mevr. Greetje van Gruting. Het College van Burgemeester en wethouders legt met deze stukken verantwoording aan de gemeenteraad af over het gevoerde beleid en het financieel beheer over 2006. De jaarrekening over 2006 laat een positief saldo van € 16,1 miljoen zien. Volgens de gemeente gaat het, net als vorig jaar, grotendeels om meevallers met een incidenteel karakter. De vier raadscommissies zullen zich in de week na Pinksteren over de jaarstukken buigen. De vaststelling van de jaarrekening zal in de raadsvergadering van 12 juni gebeuren.

Meevallers
De meevallers bestaan uit extra dividend uitkeringen van Bank Nederlandse Gemeenten en NUON ter waarde van € 3,4 miljoen, een hogere opbrengst uit bouwleges van € 1,7 miljoen, een éénmalig voordeel bij de uitvoering Wet Werk en Bijstand van € 1,1 miljoen, een vervallen storting in de ‘Behoedszaamheids-reserve’ van € 3,1 miljoen en een positief saldo op het ‘Besluit Woninggebonden Subsidies’ van € 2,8 miljoen.

Tegenvallers
Tegenvallers waren onder meer de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwbouw van het ROC / Da Vinci College (€ 2,3 miljoen) en hogere uitgaven voor het flankerend beleid in de Taken en Efficiency operatie ter waarde van € 0,5 miljoen.

Bestemming
Het College wil van de ruim 16 miljoen een bedrag van 4,8 miljoen reserveren voor de operatie ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ dat het college vorige maand lanceerde. Daarnaast wordt voorgesteld om € 0,5 miljoen voor de ontwikkeling van ‘maatschappelijk vastgoed’ uit te trekken en € 0,4 miljoen voor de dekking van een tekort op de grondexploitatie van de praktijkschool aan de Boerhaavelaan. Ook de reservering voor de restauratie van molen de Valk en het ‘cursorsich aanbod’ worden uit het voordeel gedekt. Het resterende bedrag van € 10,5 miljoen wil het college in 13 bestemmingsreserves storten. De bestemmingsreserve ‘Investeringsfonds Holland Rijnland’ krijgt het meeste geld, namelijk € 6,3 miljoen.

Meeuwen
Ook wil het college nog een euro ton uittrekken voor de bestrijding meeuwenoverlast, iets meer dan een ton voor ‘Fiets Fout Fiets Weg’ en 25.000 euro voor het beheer en het toezicht bij de daklozenopvang in het gebouw NUON B.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×