Geen raadsenquête maar onderzoekscommissie

Er is geen raadsenquête nodig om de overschrijdingen bij grote projecten te onderzoeken. Een onderzoekscommissie is voldoende, volgens het rapport van de Commissie Vooronderzoek Raadsonderzoek. Er zal vooral gekeken worden naar de gang van zaken rond het Scheltemacomplex en het Rembrandtjaar, als voorbeelden van probleemprojecten.

De vooronderzoekscommissie heeft onderzocht of een raadsenquête het geschikte middel is om te onderzoeken waarom grote projecten binnen de gemeente Leiden stelselmatig te duur worden en te lang duren. Een raadsenquête zou een te zwaar juridisch middel zijn. Bovendien acht de commissie ‘de kans reëel dat belanghebbenden buiten de gemeentelijke organisatie minder geneigd of bereid zullen zijn om mee te werken. Dit gezien de consequenties die hun uitspraken wellicht voor zichzelf of voor anderen kunnen hebben.’

Onderzoeksvraag

De Commissie Vooronderzoek heeft ook de definitieve onderzoeksvragen vastgesteld. “Wat zijn de organisatorische, politiek-bestuurlijke en besluitvormingstechnische oorzaken van het herhaalde patroon van budgetoverschrijding in het gemeentelijke project management? In hoeverre bieden de door het college voorgestelde maatregelen zicht op een oplossing van die problematiek en op welke wijze dient de aansturing en controle vanuit de gemeenteraad in de toekomst te zijn ingericht om herhaling van gesignaleerde patronen te voorkomen?”

Uitgangspunten

De commissie heeft verschillende uitgangspunten meegenomen in de afwegingen voor het advies. Zo moet de raad onderzoeken wat de oorzaken zijn van het patroon van overschrijdingen, zodat raad, bestuur en organisatie kunnen leren van de fouten uit het verleden. Het onderzoek richt zich op de oorzaken van de problemen, maar nog sterker op het voorkomen in de toekomst. Het college neemt op zeer korte termijn al maatregelen om verdere problemen te voorkomen en de ambtelijke organisatie te verbeteren. Het onderzoek moet passen binnen die maatregelen.

Aanpak

De commissie adviseert voor het onderzoek naar de ambtelijke organisatie een deskundige in te schakelen. Het onderzoek naar de probleemprojecten die als casestudie worden genomen, het Scheltemacomplex en het Rembrandtjaar, zou moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Het totale proces moet voor de zomer van 2008 zijn afgerond en kost waarschijnlijk 300.000 euro. Op 4 september zal het advies van de vooronderzoekscommissie worden besproken in de gemeenteraad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×