Gemengde eerste reacties op 'Samen Leiden'

‘Samen Leiden’ is de titel van de bestuursovereenkomst die D66 graag wil sluiten met de negen andere partijen in de gemeenteraad. D66 wil proberen om alle partijen achter het plan te krijgen om de komende vier jaar gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het college. De eerste reacties van de verschillende fractievoorzitters laten een gemengd beeld zien, hoewel niemand er nog echt veel over kwijt wil. “We zijn in gesprek en het spreekt ons wel aan,” laat vice-fractievoorzitter Henny Keereweer van de PvdA weten. Ook Daan Sloos van Leefbaar Leiden is positief: “Als het lukt is het de ultieme vorm van democratie”. Paul Laudy (VVD) is voorzichtiger: “Ik doe alleen mee aan colleges waarmee ik ook de VVD inhoud kan realiseren. Hoe ik dat in dit experiment moet duiden, vind ik nog erg moeilijk”. Ook uit VVD-hoek komt de opmerking dat het concept wel een sprookje lijkt. Pieter Kos van GroenLinks is wel positief, maar ziet ook nog wel beren op de weg.

Kos: “Het standpunt over de RijnGouweLijn zoals dat nu is verwoord, zal wel aangepast moeten worden, maar we zijn best bereid daar over te praten.” Verder wil Kos in het college-programma van twee A4-tje graag iets opgenomen zien over het Leidse minima- en klimaatbeleid. “Maar het idee van een soort totaaldemocratie spreekt ons aan.” Het CDA wil bij monde van fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan niet reageren: “Wat wij vinden ga ik donderdag eerst aan Paul van Meenen vertellen.”

Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP, is best enthousiast over de D66-voorstellen. Met name een andere bestuursstijl noemt hij erg belangrijk: “Ik geloof dat iedereen het er wel over eens is dat we niet op de oude voet verder moeten. Ik denk dat 80% van de besluiten die we nemen niet politiek beladen zijn. Als we daarin gewoon samenwerken in plaats van elkaar constant vliegen af zitten te vangen scheelt dat al een hoop.”

Guido Terpstra van de ChristenUnie vindt het vooral jammer dat in de concept-bestuursovereenkomst sprake is van 7 wethouders. “Dat kost zomaar 8 ton per jaar extra en dat is wel een beetje slecht getimed nu.” Liever zou hij zien dat het aantal wethouders op 5 blijft of dat er één of meer parttime wethouders benoemd worden. “Maar daar moeten de partijen met meer dan vier zetels nu eerst zelfs maar mee aan de gang. Met onze ene zetel worden wij niet geacht aan zo’n college deel te nemen.” D66 wil een door zoveel mogelijk partijen gesteunde bestuursovereenkomst opstellen, maar volgens Terpstra is er toch echt een groot verschil of je wel of geen wethouder(s) levert. D66 stelt voor om kleinere partijen wel een beleidsonderdeel te laten toevoegen aan een wethouder naar keuze, maar daar kan Terpstra niet zoveel mee. “Het gaat natuurlijk niet alleen om het beleidsterrein, maar om de uitvoering. Als je niet meedoet, doe je niet mee.”

Enkele opvallende/belangrijke punten die D66 vast wil leggen in de bestuursovereenkomst zijn:

RGL:
Het college opdracht geven om het bestuur van de Provincie Zuid-Holland kenbaar te maken dat de gemeente Leiden medewerking aan de aanleg van de RGL door Leiden stopt; en tevens om het provinciebestuur uit te nodigen tot overleg over een heroriëntatie op het toekomstige OV in en om Leiden.

Oostvlietpolder:
Aanvaarden dat de gemeenteraad een ‘groene’ meerderheid kent met betrekking tot de Oostvlietpolder en het college op te dragen onverwijld te komen tot een voorbereidingsbesluit ter wijziging van het bestemmingsplan Oostvlietpolder, teneinde ongewenste ontwikkelingen en kosten te voorkomen.

Burgerparticipatie:
De besluitvorming in college en raad op een zodanige manier in te richten dat (organisaties van) burgers van de oorsprong invloed kunnen hebben op de planvorming van de gemeente en de griffie opdracht te geven om de raad dienaangaande een voorstel te doen.

Vertrouwen in wethouders:
Het vertrouwen in een wethouder niet op te zeggen, indien deze ander beleid uitvoert dan de eigen fractie voorstond of voorstaat; de enige manier om dat beleid te stuiten is door een raadsmeerderheid te vinden die het onderliggende besluit wijzigt en, de vertrouwensregel uitsluitend te gebruiken binnen de controlerende taak van de raad; als gevolg hiervan valt een college niet als een wethouder moet aftreden, maar wordt deze vervangen door de partij waaruit hij/zij afkomstig is.

Bij de door D66 voorgestelde nieuwe werkwijze bestaat geen scheidslijn meer tussen coalitie en oppositie en moeten het college en de raadsfracties op zoek gaan naar (wisselende) meerderheden voor hun voorstellen. Na een jaar moeten college en raad de werkwijze evalueren en zo nodig bijstellen.

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×