Commissie Staal onderzoekt RGL-alternatieven

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Boele Staal gaat vanaf morgen aan de slag om alternatieven te zoeken voor de RijnGouweLijn. Ook moet de commissie antwoord geven op de vraag wat de juridische positie en financiële consequenties voor Leiden zijn van het besluit om geen medewerking te verlenen aan de aanleg van de RijnGouwelijn door Leiden. Naast Staal nemen Prof. Dr. B. Schueler (Universiteit Utrecht, deskundige bestuursrecht) en Prof. Dr. Nijkamp (Vrije Universiteit Amsterdam, deskundig op gebied van effecten infrastructuur op stedelijke ontwikkeling) zitting in de commissie. Staal zelf is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW lid van de SER. Staal was in het verleden Commissaris van de Koningin in Utrecht (1998-2007) en lid van de Eerste Kamer voor D66  (1991-1998). In september moet de commissie met antwoorden komen. Op basis van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief standpunt over de RijnGouwelijn in.

Tijdens het onderzoek van de commissie werkt de gemeente Leiden door aan het bestemmingsplan RijnGouwelijn-Oost. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle inspraakreacties de komende periode gewoon worden beantwoord. Volgens D66-wethouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën & Economie) zullen dat eerlijke en objectieve antwoorden zijn en zal de gemeente de prodecure niet om zeep helpen door bezwaarmakers in het gelijk te stellen.

Strijk wijst er verder op dat Leiden snel werk wil maken van de verbetering van de bereikbaarheid van de stad: “Zowel voor auto’s als voor hoogwaardig openbaar vervoer. De nu benoemde commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer gaat daarom op zoek naar goede alternatieven voor de RGL. Daarbij wordt vooral gekeken naar de vervoerswaarde van die alternatieven. Die wordt dan afgezet tegen de vervoerscijfers die we al kennen voor de RijnGouweLijn: “Met de benoeming van de commissie doen we recht aan de uitslag van het referendum en de verkiezingsuitslag. Daaruit blijkt een onverminderd laag draagvlak onder de bevolking voor de RGL. Daarnaast moet de bereikbaarheid wel snel worden aangepakt, om zo ook recht te doen aan de verwachtingen die zijn gewekt bij onze partners.” Strijk doelt daarmee onder meer op de regiogemeenten, kennisinstellingen en de provincie.

Met die provincie heeft Strijk inmiddels ook gesproken. “Ik heb gedeputeerde Van Dijk ons standpunt nog eens uitgelegd en hij heeft begrip voor ons dilemma. Het was een goed gesprek en we hebben geen ruzie.” Dat goede gesprek heeft de provincie er overigens niet van weerhouden om vandaag te besluiten om een verkennend onderzoek uit te laten voeren naar een zogenaamd ‘inpassingsbesluit’. Daarmee wil de provincie het bestemmingsplan voor de RGL door Leiden vaststellen zonder Leidse medewerking.

Advertentie

Leiden Regio Collegeonderhandelingen 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×