Leiden gaat tientallen miljoenen bezuinigen

Leiden moet de komende jaren zeer fors gaan snijden in de gemeentelijke uitgaven. Het structurele tekort loopt in 2014 op tot € 20 miljoen. De ruimtelijke ambities laten eind 2013 een negatieve kasstand van € 80 miljoen zien. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de omvang van de financiële problematiek. Bezuinigingsvoorstellen worden kort na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

De tekorten zullen in elk geval niet worden weggewerkt met het vrij besteedbare deel van de gelden uit de verkoop van de Leidse NUON-aandelen. Die reserve bedraagt ruim € 107 miljoen, maar dit geld komt niet in een keer binnen. bovendien is besloten dat dit wordt gebruikt voor duurzame investeringen in de stad. De gemeentelijke lasten voor de inwoners stijgen hooguit doordat de gemeente ze kostendekkend wil maken. Wel komen er waarschijnlijk verschuivingen doordat Leiden kiest voor vergroening. Daarbij wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehanteerd.

De gemeente verwacht vanaf 2012 een fors lagere bijdrage uit het gemeentefonds. Daar tegenover staan bovendien stijgende uitgaven, bijvoorbeeld voor de vervanging van de riolering en door het oplopen van kapitaallasten (rente en aflossing van bruggen en wegen). Ook nieuw beleid dat is afgesproken in het bestuursakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP zorgen voor meer uitgaven. Door de economische crisis valt bovendien de opbrengst uit de verkoop van gemeentelijke panden tegen.

Het college van burgemeester en wethouders komt eind september met een concept programmabegroting voor 2011 en voor de periode tot en met 2014. Daarin wordt onder meer rekening gehouden met de financiële voordelen die voortvloeien uit het ‘Shared Service Center Leidse Regio’ en besparingen door verbeteringen bij de afdeling Stedelijk Beheer. Ook zal er worden gesneden in het ambtelijk apparaat en subsidies.

D66-wethouder Robert Strijk (financiën) noemt het ‘geen leuk begin voor een wethouder financiën’, maar is wel blij dat het college de zaken voortvarend aanpakt: “We hebben besloten de problemen niet voor ons uit te schuiven maar ze meteen bij de kop te pakken. Een bezuinigingsoperatie is altijd een moeilijke weg van keuzes maken, waarbij het nu al duidelijk is dat door de omvang van het bezuinigingsbedrag dit heel veel beleidsvelden en dus mensen zal treffen. De gemeenteraad behandelt de voorstellen naar verwachting in oktober, daarna gaat het college hierover nadrukkelijk in dialoog met de stad.”

Advertentie

Leiden Palet 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×