(Foto: DZB Leiden).

College erkent problemen bij DZB Leiden

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de vragen beantwoord die een zestal politieke partijen eerder deze week hadden gesteld over misstanden bij re-integratiebedrijf DZB Leiden. Aanleiding was een uitgebreid artikel in het Leidsch Dagblad onder de titel ‘Debielen Zonder Begeleiding‘.

Chris de Waard sprak met wethouder Marleen Damen over de gesignaleerde problemen bij DZB Leiden.

Wethouder Damen (PvdA, werk en inkomen) heeft maandag verschillende afdelingen van DZB bezocht en laat weten zeer ontstemd te zijn door bovengenoemd woordgebruik: “In het artikel wordt over de medewerkers die werkzaam zijn bij DZB gesproken op een wijze die velen van hen bijzonder heeft gekwetst. De gebruikte typeringen zijn door de woordkeuze respectloos en onjuist. Het woordgebruik in het artikel is bij veel medewerkers hard aangekomen en doet een aantal van hen ook veel verdriet”.

Over de misstanden die in het krantenartikel aan de orde komen is het college ook helder: “Er hebben zich bij DZB incidenten voorgedaan, die ook tot maatregelen hebben geleid. De incidenten hadden te maken met de bejegening van medewerkers onderling en in een enkel geval van leidinggevenden ten opzichte van medewerkers. Daarbij was sprake van (seksuele) intimidatie”.

Naar aanleiding van de problemen binnen DZB heeft het bedrijf volgens het college al een aantal maatregelen genomen. Onder meer strafontslag en preventieve maatregelen zoals trajecten die door de directie zijn georganiseerd voor de leiding en medewerkers om de bejegening binnen DZB te verbeteren. Die trajecten zijn uitgevoerd met behulp van externe deskundigen. Een specifiek aandachtspunt daarbij was pesten. Daarnaast is het voorkomen van en optreden tegen seksuele intimidatie aan de orde gesteld in een aantal workshops voor de staf en leidinggevenden. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van acteurs die rollenspelen deden,

Het college meldt verder dat naar aanleiding van een aantal recente meldingen een onafhankelijk onderzoek is ingesteld. Het heeft zich met name op de afdeling catering gericht en is inmiddels afgerond. Uit dat onderzoek zijn geen misstanden gebleken zoals onlangs aan de orde gesteld in anonieme brieven aan onder andere de gemeente. Wel zijn er andere incidenten vastgesteld die zullen leiden tot personele maatregelen. “De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding om extra aandacht te besteden aan de communicatie tussen werkvloer, leiding en directie. Deze dient verbeterd te worden,” aldus het college in de beantwoording aan de raad.

Nader onderzoek

Het college wil nu nader onderzoek laten verrichten door een onafhankelijke externe partij. Dat onderzoek moet de sterke en zwakke punten van DZB objectief in beeld brengen en zo een basis bieden voor verbeteringen. “Dagelijks wordt in DZB door zeer veel mensen hard en met zorg voor de menselijke relaties en gevoelens gewerkt, maar de directie van DZB herkent dat DZB er nog niet is”.

Vertrouwenspersonen

Een ander punt waarover medewerkers van DZB hebben geklaagd is het gebrek aan goed aanspreekbare vertrouwenspersonen. “Medewerkers worden aangemoedigd om melding te maken van incidenten en om hulp te zoeken als er problemen op de werkvloer zijn. Leiding en vertrouwenspersonen worden gewezen op het belang van een actieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in dit soort situaties, zo meldt het college daarover.

Tot zover de theorie. De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstiger. Medewerkers weten de vertrouwenspersonen niet goed te vinden of zijn toch bang dat zaken worden gedeeld met leidinggevenden. Het college meldt dat er naar aanleiding van de huidige situatie extra aandacht wordt besteed aan de begeleiding van de medewerkers bij problemen.

“Alle medewerkers en werkzoekenden krijgen bij hun start bij DZB voorlichting over de verschillende mogelijkheden om ongewenste situaties aan te kaarten. Binnen DZB zijn vertrouwenspersonen beschikbaar als luisterend oor en ondersteuning van medewerkers die last hebben van seksuele intimidatie, pestgedrag of discriminatie. Bij het meldpunt problemen kunnen ook andere misstanden aan de orde worden gesteld”.

De vertrouwenspersonen van DZB werken in een pool met de andere vertrouwenspersonen voor werknemers van de gemeente. Het college laat dat opnieuw onder de aandacht brengen bij de medewerkers van DZB Leiden.

Tenslotte meldt het Leidse college dat ondanks bestaande problemen de tevredenheid onder de medewerkers de afgelopen jaren toeneemt. “Een aantal jaren geleden is de directie van DZB een traject gestart om de onderlinge bejegening op alle niveaus te verbeteren. De effecten worden gemeten via een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers die werkzaam zijn bij DZB in het kader van de participatiewet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd, onafhankelijk bureau. De uitkomsten hiervan laten een stijgende lijn zien. DZB is qua totaalresultaat gestegen van 7,1 in 2009, naar 7,3 in 2012 en 7,5 in 2016.

Advertentie

Leiden Politiek DZB


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×