Beoogd lijsttrekker Paul Laudy van de VVD Leiden geeft een toelichting op het programma Durven Kiezen dat de partij vandaag presenteert. (Foto: Reanne van Kleef).

Verkiezingsprogramma VVD Leiden klaar: Durven Kiezen

Durven Kiezen. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma dat de VVD Leiden vandaag presenteert voor de periode 2018-2022. In het programma doen de liberalen hun plannen uit de doeken voor Leiden als stad waar het niet alleen prettig is om te wonen en als bezoeker te verblijven, maar ook als veilige stad met voldoende groen, een goede bereikbaarheid en ruim baan voor ondernemers.

Chris de Waard in gesprek met de beoogde lijsttrekker Paul Laudy van de VVD Leiden. De leden hebben het programma inmiddels vastgesteld, de lijst volgt later deze maand.

De VVD benoemt in het programma tal van ambities voor de komende jaren. Meer woningen, bereikbaarheid en betaalbare zorg mogen niet leiden tot hogere belastingen voor de inwoners. “Daarom moeten we creatief zijn en realistische keuzes maken over wat de gemeente wel en niet doet”, zegt beoogd lijsttrekker Paul Laudy.

Een eerste lezing van het programma levert een aantal stevige standpunten op die in elk geval een trendbreuk zouden betekenen met het beleid dat de coalitie de afgelopen jaren in Leiden heeft gevoerd.

Stadhuis en ambtenarenhuisvesting
De balies van de afdeling Burgerzaken blijven als het aan de VVD ligt gewoon in het stadhuis. Ze verhuizen dus niet naar een nieuw stadskantoor op het Stationsplein. De VVD Leiden neemt in haar verkiezingsprogramma zelfs helemaal afscheid van het idee om een nieuw zeventig miljoen euro kostend ambtenarenkantoor te bouwen. De ambtenaren krijgen dan een werkplek in een van de leegstaande kantoorgebouwen in de stad. Volgens de partij is dat niet alleen goedkoper, maar ook flexibeler en duurzamer.

Daklozenopvang
De daklozenopvang van Stichting de Binnenvest aan het Papegaaisbolwerk moet binnen twee jaar sluiten. De opvang moet worden verplaatst naar een andere locatie waar geen overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden. “Die overlast is nu zo erg dat bewoners hun kinderen niet eens meer buiten durven te laten spelen”,  weet de VVD Leiden die voor een nieuwe plek ook wil overleggen met de regio, omdat een deel van de daklozen daar ook vandaan komt.

Integratie
Statushouders moeten bij voorkeur binnen drie jaar zelfstandig kunnen functioneren. Dat betekent de taal spreken, werken en hun inburgeringsexamen gehaald hebben. Niet meewerken moet leiden tot korting op de uitkering. Statushouder moeten verspreid over de stad worden gehuisvest en instellingen die integratie bevorderen kunnen rekenen op financiële steun. Bed-bad-brood opvang moet sluiten en organisaties die illegalen helpen verliezen hun subsidie. “Voor afgewezen asielzoekers is in Nederland geen plaats. Opvang geeft daarom een verkeerd signaal”.

Veiligheid
De VVD wil een miljoen euro per jaar uittrekken om onveilige of smerige plekken direct aan te kunnen pakken. Als voorbeeld noemt de partij bijvoorbeeld de Haverzaksteeg tussen de Stationsweg en het Morssingelterrein. Stedelijk Beheer moet weer met vaste wijkteams gaan werken. Medewerkers voelen zich dan verantwoordelijk voor ‘hun’ wijk en bewoners hebben vaste aanspreekpersonen.

Afvalinzameling
De VVD wil dat het gebruik van de ondergrondse containers gratis blijft. Ook grofvuil blijft de gemeente gratis ophalen. De partij is bang dat het in rekening brengen van kosten zal leiden tot zwerfvuil en dat zorgt voor een onveilig gevoel.

Zwerfvuil
Zwerfvuil wordt als het aan de VVD ligt niet alleen sneller opgeruimd, maar ook worden de veroorzakers hard aangepakt. Met hoge boetes tot wel 340 euro als mensen op heterdaad betrapt worden. De pakkans moet omhoog, desnoods door bekende dumpplekken urenlang te laten monitoren door handhavers of door het plaatsen van camera’s.

Wietteelt
Illegale wietteelt wil de VVD Leiden sneller opsporen en harder aanpakken. Een anonieme kliklijn moet helpen bij de opsporing. Drugspanden worden bij constatering meteen zes maanden gesloten.

Handhaving
De VVD wil dat er extra handhavers (BOA’s) worden ingezet op plekken waar veel overlast is. De partij geeft liever belastinggeld uit aan dit type handhaving dan aan het controleren van de hoogte van bloembakken op terrassen, zo lezen we in het programma. Handhavers moeten 24 uur per dag ingezet kunnen worden.

Regionale samenwerking
Een fusie tussen Leiden en de regiogemeenten is voor de VVD Leiden een serieuze optie, maar alleen als er onder de bevolking van Leiden en meerdere regiogemeenten voldoende draagvlak voor is. Tussenvormen met bijvoorbeeld een regioraad ziet de VVD niet zitten.

Woningbouw
Omdat Leiden letterlijk tegen de grenzen aanloopt, wil de VVD met nieuwbouwwoningen vooral de hoogte in. Niet in woonwijken, maar op en bij bedrijventerreinen. De partij wil met name inzetten op koopwoningen voor starters en doorstromers. Sociale huurwoningen zijn er in Leiden meer dan voldoende. Daarom wil de VVD dat corporaties meer huurwoningen gaan verkopen zodat er meer goedkope koopwoningen op de markt komen. Het geld dat de corporaties daarmee binnenkrijgen, kunnen ze dan steken in renovatie en vervanging van verouderde woningen. Hoewel nu nog duur, pleit de partij voor het klimaatneutraal bouwen zodat de techniek zich verder ontwikkeld.

Verkamering
In woonwijken wil de VVD verkamering tegengaan en zo mogelijk terugdraaien. Steeds vaker gebruiken woningeigenaren hun huizen op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn. Naast verkamering doelt de partij daarbij op langdurige verhuur via AirBnB en illegale pensions. Voor wijken waar studentenkamers wil gewenst zijn, moet wel een maximum worden gesteld aan het aantal te verkameren panden. Ook moeten de woningeigenaren ervoor zorgen dat panden brandveilig zijn en dat er voldoende berging is voor fietsen.

Verkeersveiligheid
Bij een goede bereikbaarheid hoort een goede verkeersveiligheid. De VVD Leiden wil een top tien opstellen van onveilige plekken die aangepakt moeten worden. Enkele heeft de partij er al in beeld. De spoorwegovergangen op de Haagweg en de Morsweg, de Posthofrotonde in de Rijnsburgerweg en die op de Vijfmeilaan bij het Vijf Meiplein. Ook zouden er snelheidsremmende maatregelen moeten komen op de Sumatrastraat.

Parkeren
In de Leidse parkeergarages moeten bezoekers hun auto  op zaterdagen het eerste uur gratis kwijt kunnen. Sowieso moet het tarief voor bezoekersparkeren omlaag en er verdwijnen geen parkeerplekken tenzij ze in de directe omgeving worden gecompenseerd. Elektrische auto’s krijgen ruim baan en dus zorgt de gemeente dat er meer laadpalen kunnen worden geplaatst door marktpartijen.

Openbaar vervoer
Als in 2020 het busvervoer opnieuw wordt aanbesteed, moet Leiden inzetten op zoveel mogelijk hybride en elektrische bussen in de stad. Ook moet de gemeente experimenten stimuleren met alternatieve vervoersmiddelen, zoals kleine elektrische busjes – ook door lokale ondernemers – huurfietsen en vervoer op aanvraag. Tussen Leiden en bijvoorbeeld de Bollenstreek, Den Haag, Katwijk en Zoetermeer moeten nieuwe snellere verbindingen komen.

Fietsparkeren
Om het gebruik van de fiets nog verder te stimuleren wil de VVD meer openbare stallingen op drukke punten. Dat kunnen ook tijdelijke stallingen zijn, bijvoorbeeld in leegstaande winkelpanden of fietsvakkken op drukke momenten.

Vergroenen
Meer groen in de stad zorgt voor een beter leefklimaat. De VVD wil daarom meer bomen en planten, zowel in het centrum als in de wijken. “Dat verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging en verkoeling en dempt geluidshinder”, zo schrijft de partij die voor ideeën voor het vergroenen van de stad nadrukkelijk een beroep wil doen op suggesties van inwoners. Ook het Singelpark moet zo snel mogelijk worden afgemaakt. Zowel de Lammermarkt als de Garenmarkt worden groen ingericht.

Ondernemersklimaat
Leiden moet samen met de ondernemers optrekken en niet bang zijn om de regie aan het bedrijfsleven over te laten. Ondernemers zijn immers partners van de lokale overheid. Daarbij hoort dat er meer ruimte komt voor het naar eigen inzicht inrichten van terrassen. De gemeente moet een goede dienstverlener zijn en overbodige regels schrappen.

Ook wil de VVD blurring mogelijk maken. Dat zijn concepten waarbij horeca- en winkelconcepten gemixt worden, zodat een bruidswinkel bijvoorbeeld bubbels mag serveren als de perfecte bruidsjurk is gevonden. Ook een Leidse Markthal, een idee uit de begin dit jaar gehouden Burgertop, zou dan gerealiseerd kunnen worden.

De VVD wil verder meer ruimte om winkelpanden die leeg komen te staan een andere functie te geven. De partij denkt daarbij met name aan een woonfunctie, maar ook zouden leegstaande panden tijdelijk kunnen worden ingericht als werkplek of kantoor voor startups die nu vaak moeite hebben om een geschikte ruimte te vinden. Ook kunstenaar zouden lege panden tijdelijk kunnen gebruiken als expositieruimte.

Werk en inkomen
Nu het beter gaat met de economie, moeten mensen met een uitkering zo snel mogelijk weer aan de slag. Mensen die van een bijstandsuitkering leven en dus al langere tijd zonder werk zitten, moeten verplicht een tegenprestatie gaan leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Weigering leidt als het aan de VVD ligt tot een korting op de uitkering.

Om ervoor te zorgen dat mensen er echt op vooruit gaan als ze gaan werken, wil de VVD bepaalde potjes voor bijstandsgerechtigden versoberen. Leiden heeft nu allerlei regelingen waarvoor niet alleen minima in aanmerking komen, maar mensen met een inkomen tot 120% van dat sociale minimum. “Goed bedoeld, maar het houdt mensen onnodig lang in een uitkering”, zo oordelen de Leidse liberalen die terug willen naar hulp voor mensen die echt op het minimumloon zitten. Ook de regelingen zelf moeten worden uitgekleed. “Wel bekostiging van onderwijs, sport of cultuur, maar niet voor een nieuwe tv of saunabezoek”.

Universiteit en studenten
De universiteit vindt de VVD van groot belang voor de stad en moet daarom kunnen groeien. Onder meer door de bouw van de Humanities Campus op het Witte Singel Doelen complex. De gemeente moet de universiteit daarbij zo nodig helpen om draagvlak te creëren. Studenten zouden nog meer dan nu betrokken moeten worden bij allerlei zaken die in de stad spelen. Bijvoorbeeld door ze als denktank in te zetten bij het vinden van oplossingen voor problemen waarmee Leiden worstelt.

Sport en bewegen
Sportvelden en -accommodaties moeten zoveel mogelijk worden beheerd en onderhouden door de verenigingen zelf. Dubbelgebruik van accommodaties wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld BSO in een clubhuis of het gebruik van sporthallen als gymzaal. Buiten moeten meer plekken komen om te sporten. Bijvoorbeeld outdoor fitness in parken.

Gezondheidszorg
Om ervoor te zorgen dat oudere Leidenaren op een goede manier zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, wil de VVD het mogelijk maken dat inwoners bijvoorbeeld hun ouders in bijvoorbeeld een tuinhuis of tiny house op eigen terrein kunnen laten wonen. Om zorg betaalbaar te houden, moet inkoop in regionaal verband worden geregeld. Verschillende regelingen waarop mensen een beroep kunnen doen zouden moeten worden gecombineerd tot een integraal Persoonsgebonden Budget (iPGB). Elke wijk zou een plek moeten krijgen waar allerlei zorgverleners en zorgverlenende organisaties samenkomen.

Jeugdzorg
Wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen. Uitstel van behandeling leidt tot grotere problemen en hogere kosten. Leiden moet openstaan voor experimenten om probleemgedrag bij jongeren aan te pakken. Geen jongere mag in Leiden op straat wonen. Zwerfjongeren moeten daarom altijd worden opgevangen.

Toerisme
Om het toerisme te stimuleren wil de VVD dat er minstens een keer per vier jaar een groot landelijk evenement komt waar de stad blijvend baat bij heeft. De partij denkt daarbij aan themajaren als het Rembrandtjaar in 2019 en het Pilgrimjaar in 2020. Vooral de pilgrims bieden volgens de VVD volop kansen om Leiden blijvend internationaal op de kaart te zetten. Daartoe moet de geschiedenis van de Pilgrim Fathers een veel prominentere plek krijgen in de openbare ruimte. Onder meer op het Vrouwenkerkhof.

Evenementen in wijken moeten ook gestimuleerd worden. Niet alles hoeft van de VVD Leiden in het centrum te worden georganiseerd. Fiets- en wandelroutes moeten beter worden aangegeven en ook beter bereikbaar worden per openbaar vervoer. Tenslotte krijgt Park Matilo een prominente plek in het Leidse VVD-programma. Dat park moet veel meer onder de aandacht worden gebracht.

Lees hier het hele programma Durven Kiezen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×