Ernstige zorgen bij oppositie over financiële keuzes Leids stadsbestuur

13

De oppositie in Leiden maakt zich ernstige zorgen over de financiële keuzes die het stadsbestuur maakt. Onder leiding van VVD, CDA en ChristenUnie werd betoogd dat Leiden de komende jaren teveel geld uit gaat geven en daarmee teveel risico’s neemt. Om de ambities van de nieuwe coalitie waar te maken, worden belastingen verhoogt, gemeentelijke spaarpotten aangewend en extra schulden gemaakt. Dat is volgens de oppositie onacceptabel.

De discussie over de algemene middelen van de gemeente leidde daardoor tot een fikse botsing tussen coalitie en oppositie. D66, GroenLinks en PvdA geven toe dat hun voorgestelde beleid ‘scherp aan de wind’ is, maar zeggen dat de risico’s zijn doorgerekend en Leiden niet in de problemen komt. Daarnaast wordt het geld uitgegeven aan belangrijke zaken zoals het verduurzamen van de stad en het opknappen van schoolgebouwen.

Lege spaarpotten en hogere lasten
De gemeente heeft een aantal grote spaarpotten. De concernreserve (ook wel weerstandsvermogen) is een pot voor onvoorziene kosten. Daarnaast is er nog een spaarpot voor lange termijn investeringen. Naast het verhogen van de belastingen en het aangaan van extra leningen, wordt uit beide spaarpotten een flinke greep gedaan. De pot voor onvoorziene kosten wordt voor een kwart gebruikt en het spaargeld voor de lange termijn wordt voor de helft opgemaakt.

“Een nieuw college heeft natuurlijk nieuwe plannen en daar is geld voor nodig. Dat snappen we”, zegt fractievoorzitter Dorien Verbree van de VVD. “Maar een college moet wel kijken hoeveel geld er eigenlijk beschikbaar is. Het college vond dat er te weinig geld was voor hun plannen en daarom hebben ze nu dé drie manier om extra geld te krijgen, allemaal gebruikt. Het betekent dat de gemeente Leiden er financieel een stuk slechter voor gaat staan en daar maken we ons echt zorgen over.” De VVD maakt zich ook zorgen over aan welke knoppen er nog gedraaid kan worden als het economisch minder goed gaat. “We geven nu zo ontzettend veel geld uit, wat doen we als het straks minder goed gaat? Alle buffers worden nu al ingezet.”

VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree over zorgen financiële keuzes college Leiden.

Het CDA noemt de weg die het college ingeslagen is ‘risicovol begroten’. “Daar zijn wij niet voor”, zegt fractievoorzitter Joost Bleijie van het CDA. “De gemeente moet zich in schulden steken, de lasten verhogen, het weerstandsvermogen verlagen, slaat de algemene reserve stuk. Allemaal om die tomeloze ambities te betalen. Wij hadden het veel verstandiger van het college gevonden als ze eens kritisch hadden gekeken naar wat we nog willen als Leiden vanuit de afgelopen vier jaar en wat we willen voor de komende vier jaar. Dan is er maar één conclusie mogelijk: er is te weinig geld om dit te doen. Je moet je nu in allerlei bochten wringen. Daar is het college heel handig in maar ik denk niet dat de Leidenaar daarbij gebaat is.”

CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie over zorgen financiële keuzes college Leiden.

Ook de ChristenUnie biedt felle tegenstand als het om de financiën gaat. Ondanks dat de partij van mening is dat het college goede plannen heeft als het gaat om het verduurzamen en vergroenen van de stad. Fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie: “We zien dat het college moeite heeft om de begroting op een goede manier rond te krijgen. De spaarpot waar we economische investeringen mee kunnen doen, trekt het college voor de helft leeg. Daarmee komt de begroting positief uit. Als we dat niet doen, is de begroting bijna 10 miljoen euro negatief.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Krol over zorgen financiële keuzes college Leiden.

Belangrijke investeringen
D66-wethouder Paul Dirkse (Financiën) schrikt niet van de reactie van de oppositie. “Dit college heeft een opdracht uit te voeren. Daar ligt een deugdelijk financieel plaatje onder met een sluitende meerjarenbegroting. Daar zitten een aantal keuzes in die de oppositie waarschijnlijk niet had gemaakt. We kiezen voor een programma waar we investeren in zaken als onderwijs, klimaatadaptatie en het op peil houden van de jeugdzorg. We investeren maatschappelijk om te zorgen dat de stad zich kan blijven ontwikkelen. Daarbij maken we een aantal financiële keuzes die daar uit volgen. We kunnen er ook voor kiezen om niets te doen en problemen als klimaatadaptatie en schoolgebouwen doorschuiven naar de volgende generatie. Dit college kiest ervoor om dat nu op te pakken binnen een verantwoord kostenplaatje”

Wethouder Paul Dirkse (Financiën) over kritiek op financiële keuzes college Leiden.

Gebrek aan keuzes
Volgens de VVD gaat het niet zozeer om de keuzes die wél gemaakt worden, maar vooral om de keuzes die níet gemaakt worden. Verbree: “Het is nu en, en, en. De VVD zegt dan: misschien moet je iets minder plannen maken en meer keuzes durven maken. Dat is nu niet gebeurd.”

Bleijie (CDA): “Er zijn echt een hoop dingen waar je veel en veel kritischer naar hadden kunnen kijken. In een tijd van lastenverzwaring vind ik dat je dat goed moet kunnen uitleggen wat je met dat geld doet en dat is wat ons betreft niet bijvoorbeeld een miljoen euro stoppen in kunst in de openbare ruimte.”

Krol (ChristenUnie): “Er zijn inderdaad een heel aantal uitgaven die nu gedaan gaan worden waarvan ik denk dat je ze slecht kunt verkopen. Zo gaan we extra investeren in relatiebeheer, bijvoorbeeld door meer hoogwaardigheidsbekleders naar de Matthäus Passion te krijgen. Mensen die die belasting betalen krijgen daar niets voor terug. Of een fonds om kunst in de openbare ruimte te stimuleren. Allemaal prachtig, maar om daar nu een miljoen euro voor uit te geven op het moment dat je tegelijkertijd de belastingen verhoogt, dat vinden wij niet passen.”

Dovemansoren
Verwijt van met name GroenLinks aan het adres van de critici was dat ze zelf niet met plannen kwamen waar het dan een tandje minder kan. Voor de raadsvergadering van komende donderdag zullen in ieder geval CDA, VVD en ChristenUnie met zo’n voorstel komen.

“We wilden eerst eens met de PvdA, D66 en GroenLinks praten of er überhaupt over te praten valt”, zegt Bleijie. “Bij PvdA en D66 was het duidelijk dat ze dat niet willen. Zij willen er niet naar kijken of we die lasten voor de Leidenaar iets kunnen verlagen door een deel van die ambities te schappen, daar ging de deur meten dicht. Bij GroenLinks, die zich overigens wat kraniger verweerde dan de andere twee partijen, was er iets meer mogelijk. Maar eigenlijk moet je tot de conclusie komen dat dit in beton zit gegoten en de Leidenaar gaat daar voor betalen. Wij zullen komende donderdag voorstellen indienen om de lasten te verlichten en het weerstandsvermogen op peil te houden. Maar ik vrees dat het tegen dovemansoren is.”

Volgende generaties
Hoewel alle oppositiepartijen, inclusief de SP, Partij Sleutelstad en Partij voor de Dieren, zich zorgen maken over de financiële plannen, is de kans ook volgens Verbree klein dat er nog iets gaat veranderen. “We hebben het idee dat het nieuwe college er niet echt voor open staat hier iets aan te doen. We snappen dat ze met elkaar afspraken hebben gemaakt en daar niet zomaar van willen afwijken. Maar we willen ze wel oproepen om in ieder geval een verstandig financieel beleid te blijven voeren. Dat de plannen misschien niet precies zijn waar we achter staan, oké daar zijn we oppositie voor. Maar ik hoop wel dat ze verstandig blijven nadenken en niet de volgende generaties met enorme schulden opzadelen.”

Delen

13 reacties

  • Martijn Otten

   Dat gaat gewoon door. Geen zorgen! Het gaat financieel heel goed met Leiden en de nieuwe coalitie kiest er gelukkig voor om niet op het geld te gaan zitten, maar te investeren in o.a. sportvoorzieningen, scholen en het sterk verduurzamen van de stad.

  • Een Leids burger op

   De eventuele kostenoverschrijdingen bij de drie sportaccomodaties komen voor rekening van de salonsocialisten van de PvdA. 🙂

   • Zeur niet zo op

    Op basis van uw commentaren op deze nieuwssite zou men u niet snel politiek gezien ‘links’ inschatten. Misschien dat u daarom, bij gebrek aan kennis over wat u verfoeit, bovenstaand commentaar plaatst. Hoe dan ook, “salonsocialist” is niet het scheldwoord voor socialisten die geld van de belastingbetaler over de balk smijten, zoals ‘rechts’ graag mag herinneren dat ‘links’ om een of andere reden doet. Het is een scheldwoord voor mensen die alleen in naam links zijn maar niet doorbijten, volgens degene die ze uitscheldt. Voor de rest zit u goedkoop te stangen, door een voorschot te nemen op de toekomst en menen te weten wat gaat gebeuren, nu alvast een verdachtmaking te plegen. Dat is precies zo goedkoop als “Het laten doodbloeden van zijn partner zonder 112 te bellen door een Leids burger over twee jaar is typerend voor deze kruisvaarder voor het nationaal burgerfatsoen. Praatjes, praatjes, maar zelf zonder medegevoel”. Vindt u het niet leuk zo bejegend te worden, doe het dan ook anderen niet zo.

    • René Dentener op

     Tsja, het is allemaal niet zo simpel als de commentaren vanuit de oppositie ons willen doen geloven. Een snel kijkje op de gemeentelijke website leert ons, dat er weliswaar de komende jaren meer geleend wordt om de ambities en producten uit de vierjarige programmabegroting te kunnen bekostigen, maar dat de wettelijke norm van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) niet wordt overschreden. Zie: http://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/paragrafen/financiering Smaken kunnen natuurlijk verschillen naargelang politieke voorkeuren, maar zolang alles binnen de wettelijke toezichtkaders blijft is Leiden voorlopig nog niet in last. Hetgeen niet wegneemt dat ik het mandje aan lokale kasten voor de burger ook graag anders had zien samengesteld. Ik had al eerder de vergelijking gemaakt met steden die ongeveer hetzelfde inwonertal als Leiden hebben en waaruit blijkt dat Leidse burgers al jaren teveel ozb betalen, maar aan de andere kant té weinig afvalstoffenheffing en rioolrechten.(je kunt dit nagaan op de lokale lastenmonitor van de COELO) Dit college verhoogt nu alledrie en legt daar een magere motivering onder. Dat is jammer. Waarom voert dit college bijvoorbeeld niet een DIFTAR-systeem in bij de afvalinzameling, dit is veel eerlijker in de lastenverdeling over burgers. Zoiets past ook beter bij een college bestaande uit linkse partijen die altijd het motto ‘de vervuiler betaalt’ hoog in het vaandel hebben gehad…

    • Een Leids burger op

     Zeur zelf niet zo ZEUR. Voor de term salonsocialist zie:https://nl.wikipedia.org/wiki/Salonsocialist
     Het zijn ook, mijns inziens, mensen die vooral anderen willen laten opdraaien voor de kosten van hun idealen maar zijzelf niet of zo min mogelijk.
     .
     Kostenoverschrijdingen bij grote projecten zijn eerder uitzondering dan regel hoor…
     Maar zeurende idioten met hun praatjes bij gebrek aan kennis die anderen ook nog de les menen te moeten lezen weten dat niet uiteraard.
     .
     Zolang men alles nog uit de reserves kan halen is er niets aan de hand maar dat zou geen reden mogen zijn om dan daar maar een flinke graai uit te doen voor kunstprojectjes e.d. of lastenverzwaring voor de burger.

     De oppositie (waaronder ook linkse partijen als PS, SP,CU en PvdD) maken zich terecht zorgen over de financien.

     • Een Leids burger op

      correctie:Kostenoverschrijdingen bij grote projecten zijn eerder regel dan uitzondering hoor…

     • Zeur niet zo op

      U laat zich kennen als een (1) onaangenaam (2) fantast. Fantast: de Wikipediaomschrijving van ‘salonsocialist’ stemt overeen met de mijne, niet die van u. U geeft me daarmee feitelijk gelijk. Met een ontstellend gebrek aan kritische zin vervolgt u niettemin doodleuk, dat voor u individueel ‘salonsocialist’ ook iets anders betekent, iets wat niet in de Wikipedia-omschrijving staat. Vergelijk: u kunt meedelen dat voor u persoonlijk ‘blauw’ betekent wat anderen onder ‘groen’ verstaan. Daarmee laat u zich alleen kennen als een wat aparte man, met wie het moeizaam communiceren lijkt. Wat u zelf ook moge denken, niet kunt u in redelijkheid verlangen dat anderen, wanneer u ‘blauw’ zegt, horen te snappen of billijken dat u met blauw soms de kleur blauw maar soms ook groen (‘groen’ in het gangbare spraakgebruik van de anderen) bedoelt. (2) Onaangenaam: uw verkeerd gebruik van ‘salonsocialist’ was een klein maar betekenisvol detail. Als zeuren aangemerkt door mij was uw onaangename verdachtmaking aan het adres van raadslid Martijn Otten. Op twee manieren onaangenaam: (a) Martijn Otten is een persoon, verantwoordelijk voor zijn daden. U ‘ontmenselijkt’ hem door weliswaar op zijn comment te reageren maar hem als lid van een soort aan te spreken. (b) U verzint iets in de toekomst en verwijt het de Otten van nu. Strekking: “Als het in de toekomst mis gaat, houd ik die erge mensen van de PvdA Leiden verantwoordelijk”. Het onaangename van zulk inhoudsloos verdacht maken probeerde ik u duidelijk te maken via een voorbeeld waarin u het lijdend voorwerp zou zijn. Tot slot. Als ‘zeur niet zo’ beperk ik me tot commentaar op gezeur. Op de inhoud van standpunten, voor of tegen, ga ik niet in. Maar het moet me van het hart dat ik uw opinies een verarming van het debat vind. In bovenstaand artikel verwoorden Dorien Verbree, Joost Bleijie en Pieter Krol zonder overdreven gescheld hun oppositionele mening. En veel beter dan u in een ander commentaar onder dit artikel, waar u slechts uw instemming met een van deze sprekers betuigt, om vervolgens een flauwe jijbak toe te voegen. Voor kankeren is er de stamkroeg; de commentaarsectie onder Sleutelstad is niet bedoeld als virtueel stamcafé. U bent niet onder gelijkgestemden, kunt niet ‘onder elkaar’ lekker afgeven op niet aanwezige derden. Maar u gedraagt zich wel als stamgast met het hoogste woord en een vast repertoire. Als u bevestiging van uw gelijk nodig heeft, raad ik u een besloten gezelschap van gelijkgestemden aan. Als u in discussie wilt met raadsleden of andere burgers, mag van u verlangd worden niet op de man te spelen, niet goedkope verdachtmakingen te plegen, en enig zelfkritisch vermogen ten toon te spreiden. Daaraan ontbreekt het nu.

 1. Een Leids burger op

  ¨De spaarpot waar we economische investeringen mee kunnen doen, trekt het college voor de helft leeg. Daarmee komt de begroting positief uit. Als we dat niet doen, is de begroting bijna 10 miljoen euro negatief.” Dat geeft precies weer hoe men op sLinksGroene wijze zaken willen financieren en is tevens een ¨mooi¨ voorbeeld hoe men zich toch rijk wil rekenen.

 2. Een Leids burger op

  De enige die zeurt hierboven is zeur niet zo zelf met zijn misplaatste reactie waarop ik dan ook niet meer zal ingaan.Voor dat soort gezeur is de stamkroeg.
  3 sportaccomodaties brengt gewoon een te groot financieel risico met zich mee.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline