Vrolijke gezichten en felicitaties bij de coalitie in Zoeterwoude nadat de begroting was aangenomen. (Foto:'s: Chris de Waard).

Zoeterwoudse raad stelt rooskleurige begroting vast

Zonder al te veel discussie is de begroting van de gemeente Zoeterwoude gisteravond door de raad vastgesteld. Van de vier partijen die de raad telt, stemde alleen de VVD Zoeterwoude tegen. “Maar dat is geen automatisme,” zegt fractievoorzitter Matthieu Paardekooper. “We gaan niet tegenstemmen om het tegenstemmen, maar we zijn het gewoon echt niet eens met het financiële beleid”.

Chris de Waard in gesprek met VVD-fractievoorzitter Paardekooper over de begroting van Zoeterwoude.

Het steekt de VVD dat de gemeente geld uit de reserves haalt. Ook het instellen van een burgerbegroting vinden de liberalen geen goed idee. “Leuk voor de bühne, maar in praktijk wordt het wordt het geld, er wordt in de toekomst een ton voor vrijgemaakt, toch maar verdeeld door de participatie-elite”.

Drie moties die de partij indiende werden niet gesteund. Een onderzoek naar plekken om bomen te compenseren die de afgelopen jaren zijn gekapt, was volgens het college overbodig. Er komt een bomennota aan, waarin dat wordt meegenomen. Het voorstel om als Zoeterwoude uit het regionale woonruimteverdeelsysteem Woningnet Holland Rijnland te stappen, maakte zelfs geen schijn van kans. “Kan niet, doen we niet,” aldus wethouder De Gans.

De belasting op ondergrondse kabels en leidingen die de gemeente vanaf 2022 niet meer aan de nutsbedrijven in rekening mag brengen, moet volgens de VVD leiden tot lastenverlichting in plaats van het geld via een hogere OZB alsnog binnen te halen. Ook dat voorstel was kansloos. Omdat het geld door de nutsbedrijven in de toekomst ook niet meer wordt doorbelast in de tarieven, leidt de hogere OZB per saldo niet tot hogere lasten voor de burgers.

Coalitiepartijen CDA en Progressief Zoeterwoude (PZ) konden zich goed vinden in de door het college voorgelegde begroting. CDA-voorman Arjan Bakx is vooral trots op zijn dorp, het kleinste van Zuid-Holland en één van de 23 gemeentes met minder van 10.000 inwoners. Dat laatste is overigens slecht nog maar even het geval. Zoeterwoude gaat als alle reeds geplande bouwplannen worden uitgevoerd, binnen enkele jaren over die grens heen.

Over de begroting hoeft volgens Bakx niet al te veel worden uitgeweid: “Over goede dingen kan je vrij kort zijn. Het ziet er voor 2019 en de jaren daarna goed uit zonder buitensporige lastenverzwaring voor de inwoners.” Punt van zorg is voor het CDA de toenemende druk vanuit de regio op eventuele gemeentelijke fusies. Bakx: “We worden weliswaar nog niet gedwongen, zolang we onze zaakjes goed op orde hebben, maar er zijn wel kapers op de kust, terwijl nog nooit is bewezen dat grotere gemeentes echt goedkoper en efficiënter functioneren. In tegendeel”.

Ook PZ toonde zich in de algemene beschouwingen vooral tevreden met de financiële situatie van het dorp. Duofractievoorzitter Myrna van der Poel nam benoemde ook de uitdagingen: “Belangrijke dossiers als de omgevingswet en het zorgdomein zullen zeker invloed hebben op ons uitgavenpatroon. Ook vroeg de partij aandacht voor duurzaamheid en kwam PZ daarbij met een plan om inwoners de te helpen met het aanbrengen van zonnepanelen door deze ook via een huurconstructie aan te bieden. Met wat financiële hulp van de gemeente.

Een burgerbegroting is een ander punt waar PZ werk van wil maken. Deze vorm van participatie moet het komende jaar worden uitgewerkt, zodat het in 2020 kan worden ingevoerd. Inclusief een budget van 100.000 euro. Jongeren moeten in die burgerbegroting speciale aandacht krijgen, zodat ook zij goed bij de besluitvorming worden betrokken.

Chris de Waard in gesprek met PZ-duofractievoorzitter Myrna van der Poel over de begroting van Zoeterwoude.

Fractievoorzitter Thea van der Kooi van Seniorenbelangen Zoeterwoude legde in haar bijdrage de nadruk op het belang voor het realiseren van betaalbare woningen voor zowel starters als senioren. Ook verkeersveiligheid is voor haar partij een belangrijk thema waarbij ze aandrong op betere openbare verlichting, met name in het buitengebied. Haar dringende oproep om langs het onverlichte Molenpad tussen het dorp en rijndijk verlichting aan de brengen kreeg geen steun.

Chris de Waard in gesprek met CDA-wethouder Ton de Gans (financiën) over de begroting van Zoeterwoude.

CDA-wethouder Ton de Gans van financiën kon na afloop van de begrotingsbehandeling tevreden terugblikken op de vergadering. Deze eerste begroting van dit college wist hij probleemloos door de raad te loodsen en echt grote problemen lijken er voor de komende jaren niet te zijn op financieel vlak. Zelfs op het gebied van de jeugdzorg, een pijnpunt bij veel gemeenten, komt Zoeterwoude uit met het beschikbare budget.

Advertentie

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×