Vanavond stelt de Leidse raad de gemeentelijke jaarstukken over 2018 vast. Daarna worden ze naar de provincie gestuurd. Dat is vijf dagen na de wettelijke termijn en kan leiden tot preventief toezicht. (Foto: Chris de Waard).

Gemeentelijke accountant: Leidse jaarrekening onvoldoende rechtmatig

Vanavond komt de Leidse gemeenteraad voor de derde keer bijeen voor het vervolg van de laatste raadsvergadering voor de vakantieperiode. Op de agenda van de tot twee keer toe noodgedwongen geschorste vergadering slechts een echt agendapunt: het vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening over 2018 die gisteren eindelijk door accountant EY is opgeleverd.

Eigenlijk was de deadline al een week geleden. Dan had de raad de stukken op 11 juli kunnen vaststellen en was de financiële verantwoording uiterlijk op 14 juli bij de provincie ingeleverd. Dat is namelijk de uiterste datum waarop de gemeente de stukken moet aanleveren bij de provincie die financieel toezicht houdt op de gemeenten.

Getrouw beeld maar met rechtmatigheidsfouten
Hoewel EY concludeert dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de gemeentelijke financiële verantwoording over 2018, is er een hele waslijst van punten waarop het schort aan de rechtmatigheid van de jaarrekening. EY komt daarom op het gebied van rechtmatigheid tot een ‘oordeel met beperking’. De rechtmatigheidsfouten tellen op tot een bedrag van 8,9 miljoen euro. De ’tolerantiegrens’ ligt op 5,9 miljoen, waardoor EY niet anders kan dan een beperkende verklaring af te geven op het gebied van het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Dat betekent niet dat de gemeente heeft gefraudeerd, maar wel dat er vele miljoenen in de jaarrekening zijn opgenomen die niet volgens de geldende regels zijn verantwoord. Zo constateren de controleurs van accountant EY dat Leiden voor een bedrag van 3,8 miljoen inkopen heeft gedaan waarvoor een Europees aanbestedingstraject gevolgd had moeten worden. “Deze lasten zijn niet rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de geldende Europese aanbestedingsregels. De opdrachtwaarde van deze leveringen en diensten komt boven de Europese drempelbedragen uit, echter heeft voor de desbetreffende inkopen geen Europese Aanbesteding plaatsgevonden,” zo meldt EY in een toelichting op hun werkzaamheden.

Ook staat er vier ton teveel in de boeken voor de voorziening bomenregeling en is eenzelfde bedrag niet als voorziening opgenomen voor het wachtgeld van ex-wethouders. Ook verkregen subsidies van Europa zijn voor een bedrag van 3,2 miljoen niet conform de regels verwerkt en wijken de rentelasten waarmee in de jaarrekening wordt gerekend maar liefst 41 procent af van de werkelijke kosten. Dat heeft de gemeente ten onrechte niet aangepast. Het levert een bedrag van 0,8 miljoen euro op aan te hoog verantwoorde rentelasten. Een fout in overlopende passiva betekent ook nog een rechtmatigheidsfout van drie ton.

Onzekerheden
Naast fouten in de jaarrekening geeft EY ook aan dat van ruim negen miljoen euro aan uitgaven niet vaststaat of ze getrouw en rechtmatig zijn aangewend. Het gaat daarbij onder meer om het totale budget van 7,1 miljoen euro voor persoonsgebonden budgetten (PGB’s) voor Jeugdzorg en 0,8 miljoen voor de Wmo. De uitvoering van de Jeugdzorg-PGB’s wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente heeft volgens EY, ondanks extra controle’s, onvoldoende zicht op de prestaties van de SVB. Dat geldt ook voor de intensieve begeleiding in het kader van de Wmo. De declaraties van de betrokken zorgverleners kunnen niet worden gevalideerd. Daar komt nog zes ton bij aan gedeclareerde Wmo-zorg in natura. Van eenzelfde bedrag dat de gemeente aan Holland Rijnland overmaakte ten behoeve van Jeugdzorg  kan evenmin worden vastgesteld of Leiden die zorg ook daadwerkelijk geleverd heeft gekregen.

Leiden wil preventief toezicht voorkomen
Het college erkent de constateringen van de accountant en legt de raad voor om alle fouten via een erratum aan de vast te stellen jaarrekening toe te voegen. Alleen enkele punten die pas deze maand door EY werden geconstateerd, wil de gemeente buiten beschouwing laten, omdat ook het verwerken daarvan tijd kost en foutgevoelig is, waardoor EY daarna opnieuw een controleslag zou moeten doen. “Aangezien de wettelijke termijn van 15 juli inmiddels is overschreden, willen we zo spoedig mogelijk de Jaarstukken bij de Provincie kunnen indienen. Nog meer vertraging vergroot naar onze inschatting de kans dat de Provincie hieraan preventief toezicht als consequentie verbindt,” aldus het college. Verbeteringen wil de gemeente doorvoeren in overleg met de nieuwe accountant.Dat is per 2019 Deloitte.

 

Leiden Politiek jaarrekening2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×