Haagweg 47 toch ten onrechte verkamerd

15

Wethouder Spijker (duurzame verstedelijking) geeft in een brief aan de gemeenteraad toe dat het vorig jaar verkamerde pand Haagweg 47 toch niet past binnen de nieuwe verkamerregels waar de gemeenteraad binnenkort een oordeel over moet vellen. Vooruitlopend op die besluitvorming gaf Spijker, tegen het advies van de regionale commissie bezwaar in, een omgevingsvergunning af om in het voormalige kantoorpand 37 onzelfstandige woonruimtes te realiseren. Ze blijft overigens wel achter dat besluit staan.

Daarbij speelde mee dat er geen sprake was van het onttrekken van woonruimte. Het pand was eerder immers ook geen woning. Ook zou het passen binnen de nieuwe regels, waarbij, als de raad ze onveranderd overneemt, voor de Haagweg een quotum zou gaan gelden van acht procent. Volgens een telling van de gemeente zou Haagweg 47 het 13e verkamerde pand in de straat worden en daarmee binnen dat nieuwe maximum vallen. “Er is gezien het aantal verkamerde panden aan de Haagweg geen sprake van een reeds behoorlijke belaste wijk,” vond Spijker toen.

De buurt trok in mei van dit jaar aan de bel en stelde dat de telling van de gemeente niet klopt. Volgens de omwonenden zijn er aan de Haagweg geen elf, maar 28 verkamerde panden. Fors boven de acht procent (vijftien panden). Naar aanleiding van de signalen uit de straat heeft de gemeente nader onderzoek gedaan en komt nu ook tot de conclusie dat het aantal panden aan de Haagweg inderdaad boven het quotum uitkomt.

Uit de brief van Spijker aan de gemeenteraad:

Het verschil van vijftien panden tussen de eerste inventarisatie van de gemeente en de tellingen van de omwonenden wordt op een drietal manieren verklaard:

 1. Bij zes van de vijftien panden die de buurt hebben aangemerkt als verkamerd blijkt – mede na fysieke controle(s) – sprake te zijn van (meerdere) zelfstandige appartementen en deze panden betreffen derhalve geen verkamerde panden;

 2. In drie van de vijftien panden die de buurt hebben aangemerkt als verkamerd blijkt – mede na fysieke controle(s) – gezinnen woonachtig te zijn, of minder dan drie personen woonachtig te zijn en ook deze panden betreffen derhalve geen verkamerde panden;

 3. De overige zes van de vijftien panden die door de buurt als verkamerd zijn aangewezen, zijn in eerste instantie niet naar voren gekomen bij de gemeente op basis van de BAG* en BRP** gegevens, omdat – mede na fysieke controle(s) – bleek dat de bewoners niet staan c.q. stonden ingeschreven bij de gemeente, hier is dus sprake van woonfraude. Na fysieke controle van deze zes panden is bij vijf panden ook daadwerkelijk verkamering geconstateerd. * Basisregistratie Adressen en gebouwen  ** Basisregistratie Personen

Spijker komt nu weliswaar niet tot 28 verkamerde panden, maar telt er bij nader inzien wel achttien. Dat is het totaal van alle legaal en illegaal verkamerde panden inclusief twee panden waarvan de gemeente nog niet zeker weet of ze zijn verkamerd. Haagweg 47 is in de nieuwe telling het 19e verkamerde pand in de straat en had dus niet verkamerd mogen worden.

Zes verkamerde panden Haagweg moeten ontkameren
Of, en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de verkamering van het betreffende pand zal op korte termijn wel duidelijk worden als de raad de degens kruist met wethouder Spijker. Die gaat in ieder geval niet uit eigen beweging de verkamering van Haagweg 47 terugdraaien.

In de Haagwegflat hebben de ambtenaren van Spijker vijf illegaal verkamerde appartementen aangetroffen die niet in aanmerking komen voor legalisatie. Tegen het illegaal verkamerde pand Haagweg 29 loopt al een handhavingstraject, waardoor het strijdige gebruik daar volgens wethouder Spijker binnenkort stopt. “Als die zes panden ontkamerd zijn, zal het aantal legaal verkamerde panden, inclusief Haagweg 47, weer binnen het voorgestelde quotum van acht procent uitkomen,” meldt Spijker in haar brief aan de raad.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden wil opheldering van het college en gaat schriftelijke vragen stellen over de kwestie.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Delen

15 reacties

 1. Gelijk sluiten die pand gemeente leiden ga ook is op onderzoek naar panden op de morsweg voor de spoorbomen en na de spoorbomen vooral op morsweg 162a brandgevaarlijk

  • Een inwoner van Leiden op

   Gemeente Leiden:en controleer ook gelijk huis aan huis de hele binnenstad! Dat is de laatste jaren op allerlei gebied ook een zooitje geworden (en handhaving doet niks). Zonde van zo’n mooie binnenstad. En geef ook geen vergunningen meer af voor het verbouwen van woonhuizen tot zelfstandige wooneenheden, studio”s en appartementen. Dat geeft namelijk ook veel bewoners in één woonhuis en dus hetzelfde effect (soms nog meer) als bij verkamering met alle gevolgen van dien: overlast van fietsen die maar overal neergekwakt worden, veel extra parkeervergunningen die afgegeven worden (hoezo binnenstad autoluw?), etc etc. Aan de buitenranden van Leiden zijn vast nog wel plekken te vinden waar woontorens gebouwd kunnen worden want iedereen heeft natuurlijk wel recht op een woning.

 2. Niet het aantal panden zou moeten tellen, maar het aantal kamers. Een pand met één kamer is volgens Spijker gelijk aan een pand met 47 kamers. Ja, want dan heeft ze er 47 potentiële stemmers bij. Gewoon wat verkamerde appartementen zogenaamd met veel bravour opdoeken, en dan kunnen je d666-stemmers in de grote panden blijven zitten. Goed werk joh. Fotomomentje?

  • Eric van 't Groenewout op

   Studenten hebben bij de afgelopen verkiezingen een interessante switch gemaakt naar o.a. GroenLinks en PvdA. Eén van de redenen is dat deze partijen beseffen dat huisjesmelkerij niet dé oplossing is om studenten te huisvesten, maar dit op een andere manier moet worden geregeld. Steeds meer studenten beseffen dat de verkamering juist averechts uitpakt, want het prijsopdrijvend effect is immens. De torenhoge schulden die studenten hebben, worden in hoge mate veroorzaakt door de idiote huurprijzen. Gevolg 1 is dat zij na hun studie vaak niet meer een hypotheek kunnen krijgen, waardoor zij 2 nog jarenlang gedwongen zijn om in de particuliere sector voor exorbitant hoge prijzen woonruimte te huren. Wie studenten tegemoet wil komen, moet zorgen voor goede en betaalbare huisvesting in campussen. Helaas heeft het vorige college besloten om de bouw van letterlijk duizenden studentenwoningen te schrappen. Een misrekening, zoals inmiddels wel is gebleken. Daarbij komt dan ook nog eens de laakbare houding van de universiteit: en maar blijven groeien, daarmee ook geld verdienen, maar amper investeren in woonruimte voor studenten: rector magnificus Stolker moet daarop echt worden aangesproken, want de jaarlijkse toeloop van nog meer studenten, kan allang niet meer worden opgevangen. Verkamering maakt de Leidse woningmarkt he-le-maal kapot en die nieuwe regels maken het alleen maar erger. Hoezo tellen studiootjes waarin 2 personen op kamers zitten, niet mee voor het quotum? Natuurlijk moet dat meetellen! Een gezinswoning in Transvaal, bouwjaar rond 1925, knip je in 3 ‘zelfstandige wooneenheden’, per wooneenheid zet je er 2 kamerhuurders in, en dan telt het niet mee voor het quotum? Belachelijk! Er wonen dan feitelijk 6 kamerhuurders in zo’n pand. Hopelijk gaat de gemeenteraad met voorstellen komen om echt de ongebreidelde verkamering tegen te gaan.

 3. Jaap van der Marel op

  Ik zou het verband tussen de eigenaar van het pand op perceel Haagweg 47 en de wethouder wel eens onderzocht willen zien.

  • Eric van 't Groenewout op

   Mw. Spijker was werkzaam bij het in vastgoed gespecialiseerde advocatenkantoor TK. De eigenaren van Haagweg 47, in dit geval vertegenwoordigd door de heer HvdDr., exploiteren vele tientallen panden in en buiten Leiden, en behoren al jarenlang tot de grote klanten van dit kantoor waar de wethouder tot voor kort werkzaam was. De wethouder had gelet op de jarenlange relatie tussen TK en de heer HvdDr. er verstandig aan gedaan om zich geheel en al uit dit dossier terug te trekken. Zij zou er goed aan doen om dit alsnog te doen.
   Uit de WOB stukken blijkt dat Spijker al op 12 juli 2018 alle seinen op groen heeft gezet om Haagweg 47 te vergunnen. Van een goede belangenafweging kon geen sprake zijn en ook dat blijkt uit de via een eerste WOB procedure ontvangen stukken. Dit verklaart ook waarom omwonenden in zowel het Haagwegkwartier als Transvaal vinden dat zij door Spijker regelrecht genaaid voelen (milde kwalificatie!) toen hen door de wethouder in september en november 2018 werd verteld dat zij nog geen beslissing had genomen en dat alle belangen zorgvuldig zouden worden afgewogen. De vergunning was weliswaar nog niet verstrekt, maar de intentie om dat te doen was al die tijd volop aanwezig. Haagweg 47 moest hoe dan ook worden verkamerd. Uit de WOB stukken blijkt dat ambtenaren de aanvrager consequent hebben geadviseerd hoe hij moest opereren om bezwaren van omwonenden te kunnen pareren. Het grappige (of diep trieste) is dat de persoon die middels “stavaza’s” zalvende woorden richting omwonenden stuurde en zelfs suggereerde dat de vergunning wellicht niet verstrekt zou worden, achter de schermen nauw betrokken was bij het realiseren van de vergunning, o.a. door bij de Omgevingsdienst aan te dringen op een snelle afhandeling van de procedure. Diverse raadsleden zijn hiervan inmiddels op de hoogte en ik reken erop dat zij hiervan komende week ook werk maken. Wat inzake Haagweg 47 heeft plaatsgevonden, had nooit mogen gebeuren. De kwalificatie ‘machtsmisbruik’ lijkt mij toepasselijk.
   Hopelijk neemt de gemeenteraad in de komende discussies ook een duidelijk standpunt in m.b.t. het door Spijker voorgestelde NIET meetellen van verkamerde panden voor het quotum als er minder dan 3 personen wonen.
   Natuurlijk moet je die panden meetellen.
   Het gaat tot een hele grote, zo niet onmogelijke, handhavingsproblematiek leiden: het dwingt de gemeente om consequent toe te zien of er inderdaad minder dan 3 personen in een pand kamerhuurder zijn. En nu al leidt het ertoe dat woningen in ‘zelfstandige stukjes’ worden geknipt, zie de vele aanvragen voor “studio’s”, waarin je per aldus gecreëerde woonruimte 2 huurders in kan onderbrengen, zonder dat het voor het quotum meetelt.
   Dat is de nieuwe vluchtroute die de wethouder heeft gecreëerd. De vastgoedcliëntele van TK zal er zeer zeker erg blij mee zijn.
   Het voorstel van Spijker is ook niet consequent. Zij stelt dat woningen waarin bijvoorbeeld 37 kamerhuurders zitten, zoals Haagweg 47, omwille van de duidelijkheid toch maar als 1 woning mogen meetellen voor het quotum, maar woningen waarin minder dan 3 personen wonen NIET meetellen voor dit quotum. Wat is daaraan duidelijk?
   Als de raad hiervan geen gehakt maakt c.q. hiermee de vloer aanveegt, verlies ik mijn vertrouwen in onze gemeenteraad. Natuurlijk moeten panden – zoals Haagweg 47 – waarin tientallen kamerhuurders zitten en daarmee een grote (en zeer negatieve!) impact hebben op het leefklimaat, vele malen zwaarder worden meegewogen. Per 4 (of 5) bewoners zou een weegfactor van 1 moeten gelden en misschien zelfs zwaarder. Wat de wethouder nu beoogt is zo doorzichtig als het maar kan: tientallen nu al verkamerde en honderden toekomstig te verkameren woningen buiten de quota houden. De huisjesmelkers zullen haar hier zeer dankbaar voor zijn en starters en studenten gaan daarvoor de torenhoge huurprijzen betalen. Bedragen van 1.300,- voor een “studiootje” gelden inmiddels als marktconform. Deze wethouder stimuleert het parasiteren op schaarste.
   Hopelijk heeft de gemeenteraad ook een middellangetermijngeheugen en herinnert het zich de toezeggingen die Spijker vorig en dit jaar een paar keer heeft gedaan m.b.t. een convenant en persoonlijk toezien/gemeentelijke betrokkenheid enz. Allemaal gelul, allemaal gebakken lucht. Dat hele convenant, waarmee zij o.a. de raad trachtte te paaien, is inmiddels van het toneel verdwenen (en had volgens de bezwaarcommissie ook nooit door de gemeente als argument naar voren geschoven mogen worden omdat het van nul en generlei waarde is).
   Hopelijk herinnert de gemeenteraad zich de voor Spijker desastreuze uitspraak van de regionale bezwaarcommissie die van haar toenmalige argumenten om Haagweg 47 te verkameren weinig tot niets heel hield.
   Hopelijk herinnert de raad zich de cijfers waarmee Spijker aankwam om te rechtvaardigen dat de in november 2018 afgegeven vergunning, zou passen binnen het mogelijk (!) toekomstige (!) beleid van de gemeente. Kennelijk gaat Spijker ervan uit dat de gemeenteraad als willoos klapvee haar verzinsels sanctioneert.
   Hopelijk realiseert de gemeenteraad zich dat op dat moment (nov. 2018) het concept van dat toekomstige beleid nog niet eens in schetsvorm aanwezig was. Op grond waarvan werd dan eigenlijk in november 2018 die vergunning verstrekt?
   Hopelijk realiseert de raad zich dat van die cijfers waarmee Spijker dit jaar aan kwam zetten weinig klopt en Spijker hen dus verkeerd heeft ingelicht.
   De vraag is: hoe lang moet de Leidse bevolking dit gestuntel en gesjacher nog langer ondergaan? We zitten nu al in de zoveelste fase, waarbij elke voorgaande fase overduidelijk uitwees dat Spijker volledig verkeerd zat.
   En veel belangrijker: kan de gemeenteraad zich voorstellen dat Leidenaren die in september en november 2018 te horen kregen van Spijker dat zij nog geen beslissing had genomen inzake de vergunningverstrekking Haagweg 47, geen enkel vertrouwen in haar hebben omdat zij zich besodemieterd voelen? De handelwijze van Spijker en een aantal ambtenaren inzake HW47 hebben het vertrouwen van vele Leidenaren in dit college en in het ambtelijk apparaat ernstig beschadigd.
   En dat nieuwe voorgestelde beleid? Het is een vrijbrief voor nog meer verkamering, voor nog meer overlast, voor nog hogere huurprijzen en voor nog meer ontwrichting van de Leidse woningmarkt.
   En daarvan zullen inderdaad de vastgoedklanten van TK profiteren. Ten koste van alle andere Leidenaren.

   • Jaap van der Marel op

    Bedankt voor de informatie. Maar het klinkt u waarschijnlijk niet vreemd in de oren dat ik al een vermoeden van belangenverstrengeling had.

   • Hopelijk wordt die belangenverstrengeling aangepakt en stapt Spijker op. Op zo iemand zitten de inwoners van Leiden niet te wachten! Het is ook iedere keer hetzelfde liedje; je wordt gewoon belazerd waar je bij staat.

 4. Een Leids burger op

  Positief is elk geval dat er nu 5 of 6 illegaal verkamerde panden worden aangepakt.
  Je ziet nu al hoe de wethouder zich in allerlei bochten moet wringen om aan haar “eigen” regels te voldoen.
  .

  Dus wie denkt dat de nieuwe Spijkerzachte verkameringsregels voor heel veel minder verkamering zullen gaan zorgen heeft het mis…

 5. Annette Osseman op

  De gemeente liep alvast vooruit op nog vast te stellen beleid. Haar telling van de reeds verkamerde panden op de Haagweg was niet correct, haar beslissing gebaseerd op het toekomstig beleid was dus tevens gebaseerd op onjuiste cijfers. Ijskoud moeten reeds lang geleden illegaal verkamerde panden wijken voor Haagweg 47 en kunnen niet alsnog in aanmerking komen voor een onttrekkingsvergunning. Wie begrijpt dit? Panden verkamerd in de periode 2011-2016 worden in het nieuwe beleid in de handhavingstrajecten meegenomen. Dat er destijds door de gemeente niet moeilijk over onttrekkingsvergunning werd gedaan wordt dus achteraf afgestraft. Welke pandeigenaar laat zich dat welgevallen? De gemeente gaat er van uit dat een handhavingstraject lang kan duren en dat de uitkomst niet altijd zeker is. Hoe hoog worden de proceskosten voor de gemeente? Waarom tegen de regionale commissie in gaan en het advies van de voorziening rechter naast zich neerleggen en draaikonten in het eigen beleid en de eigen regels om Haagweg 47 mogelijk te maken? Wat levert het de gemeente op?

 6. Het levert Spijker misschien een baantje op als mevrouw uit de politiek stapt, net als haar collegaatje laatst. B.v. omdat ze als werkende moeder haar vele overbodige en narcistische fotomomenten toch niet kan combineren met werk. Dan verschijnt ze natuurlijk in een adviesorgaan, juridisch influisteraar bij een bouwbedrijf, misschien als burgermoeder ergens (ver weg), commissaris bij wat schimmige bouwinstellingen. Het levert de gemeente allemaal niets op, het levert weer een mooie stap in de prachtige carrier van Spijker op, zo lijkt het wel. Niet dat ik dat vermoed natuurlijk!!

 7. Petra Hoogeveen op

  ik zie nergens de panden terug die niet geregistreerd staan als verkamerde panden, dus niet bestaan.
  trouwens in een pand kunnen wel 2 woningen zitten die verkamerd zijn.
  Leiden doet zichzelf te kort met de spookstudenten. Die hier wel wonen, maar niet ingeschreven zijn.
  Koppeling met ov kaart is een optie.

 8. L. van de Streek op

  Dat is het domme van de situatie, Petra: de melkers splitsen de huisjes in tweeën, drieën en verhuren die als studio’s. Als je er per studio 2 Polen of 2 studenten inzet, wordt dat niet als verkamerd beschouwd. Kun je eindeloos mee doorgaan. Is je straatje helemaal kapot verkamerd maar op papier nul procent.

 9. Gerard Zimmerman op

  Studenten begrijpen helaas nog steeds niet dat verkamering een van de redenen is dat de kamerhuren explosief zijn gestegen. En dat je na je studie geen huis meer kunt vinden in Leiden. In het Leids Dagblad hebben warrige studentenvertegenwoordigers het over extra maatregelen als … dubbel glas. Alsof dat helpt om overlast te bestrijden. De woningmarkt is overal in Nederland oververhit maar in studentensteden nog wat meer en van alle studentensteden in Leiden het meeste. De uit de hand gelopen verkamering is boosdoener nummer 1. Er zijn vele duizenden gezinswoningen verkamerd, waardoor starters én scheefhuurders niet meer kunnen doorstromen. Wanneer gaat de universiteit het initiatief nemen om meer woningbouw op eigen grond voor studenten mogelijk te maken? Voor iedere student moet de universiteit betaalbare woonruimte kunnen garanderen. Dan maar wachtlijsten instellen als de inschrijving het aantal beschikbare kamers overstijgt. De politieke partijen moeten hun aandacht nu ook eens gaan richten op starters, jonge gezinnen en senioren. De verkamering jaagt hen de stad uit en de studenten in de armen van huismelkers. Door de universiteit wordt duwo uit de markt geconcurreerd door huismelkers die meer voor panden kunnen betalen dan duwo om de simpele reden dat de huren torenhoog worden opgeschroefd. Op de Morsweg zit een student die €800,- per maand betaalt voor een kamer zonder raam. Dat is wat verkamering doet: het is uitzichtloos.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline