Leidse raad wil uitsterfbeleid illegale verkamering; studenten geloven er niet in

23

Als de gemeente Leiden vanaf 2020 strenge regels invoert voor het verkameren van panden dan mag dat er niet toe leiden dat studenten op straat komen te staan. Dat is een van de eisen die de Leidse gemeenteraad stelt aan de uitwerking van het pakket van maatregelen dat wethouder Fleur Spijker heeft opgesteld. “We moeten de huisjesmelkers aanpakken, niet de studenten die in de kamers wonen,” is het breed gedeelde gevoel onder de verschillende partijen in de Leidse raad. De ChristenUnie pleitte voor een overgangsregeling. Het CDA verbond er een termijn van vier jaar aan. Zo ontstond het idee voor een uitsterfbeleid voor illegaal verkamerde panden.

Chris de Waard in gesprek met D66-raadslid Sander van Diepen over de gevolgen van de nieuwe regels voor het verkameren van panden waar Leiden aan werkt.

“Dan verdwijnen binnen enkele jaren de illegale kamers zonder dat de huidige bewoners er last van hebben,” denken veel raadsleden. Burgemeester Lenferink gaat zo’n constructie uitzoeken, maar denkt ook dat de procedures tegen pandjesbazen die zich niet aan de regels houden sowieso enkele jaren in beslag zullen nemen, zodat er in praktijk al een uitsterfbeleid ontstaat. D66-raadslid Sander van Diepen is een van de pleitbezorgers van het uitsterfbeleid. “Studenten moeten zich op hun studie kunnen richten en ze zouden zich geen zorgen hoeven te maken over hun huisvesting.”

De studenten zijn er niet gerust op dat een uitsterfbeleid, als dat er inderdaad komt, gaat werken. “Een verkamerd pand komt dan langzaamaan leeg te staan. Verhuurders laten een pand niet jarenlang deels leeg staan en zullen de studenten al veel eerder op straat zetten,” zo vrezen de ze. Die vrees lijkt niet onterecht. Een illegaal verkamerd pand aan de Haagweg is in augustus ontruimd en de studenten die er woonden kwamen op straat te staan.

“Maar daar hadden wij als gemeente niets mee te maken,” zegt burgemeester Lenferink. “We hebben nog in geen enkel geval handhavend opgetreden.” Het is dus de eigenaar van het betreffende pand die eieren voor zijn geld heeft gekozen en een einde heeft gemaakt aan de illegale kamerbewoning. Officieel had de pandeigenaar voor vervangende woonruimte voor de studenten moeten zorgen, maar dat is niet gebeurd.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Henri Lenferink over de handhaving van illegaal verkamerde panden.

Handhaving
Dat laatste was overigens wel een pijnpunt voor de raadsleden. Vooral de PvdA Leiden snapt niet dat Lenferink niet veel harder is opgetreden tegen pandjesbazen die zich niet aan de regels houden. Sinds het instellen van de ‘verkamerstop’ medio 2018 is er nog niemand aangepakt.

“Dat is ook heel erg ingewikkeld,” zegt de burgemeester daarover. “We hadden  in eerste instantie het idee dan de verkamerstop enkele maanden zou duren, dat heeft een tijd langer geduurd. Procedures nemen veel tijd in beslag en je moet ook altijd onderzoeken of illegale situaties gelegaliseerd kunnen worden. en dat is tijdens een moratorium niet goed te beoordelen.” Lenferink kondigt wel alvast aan dat overtreders direct na het vaststellen van de nieuwe verkamerregels als eerste aan de beurt komen.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden over de verkamerquota die het college per deelgebied wil invoeren.

Niet alle partijen zijn tevreden met de nu voorliggende set regels. Naast een uitsterfbeleid zijn de quota die wethouder Spijker voorstelt nog niet voor alle partijen reden om juichend met het plan in te stemmen. D66 wilde eigenlijk helemaal geen quota afspreken, maar legt zich erbij neer dat die er toch komen. De hoogte van de aantallen mogelijk te verkameren panden per straat die in de regelgeving worden vastgelegd, is ook nog reden voor discussie. De PvdA wil dat dat aantal voor de wijken rond het centrum omlaag gaat. Daarvoor komt de partij nog met een voorstel.

Besluitvorming verkamering uitgesteld
Namens burgemeester Lenferink en wethouder Spijker verzoek ik het presidium om in te stemmen
met een tweede behandeling van het onttrekkingsbeleid in de commissie SO op 28 november. Gelet
op de eerste behandeling in de commissie moeten een aantal zaken nog nader worden onderzocht.
Gelet op het belang om tot een weloverwogen besluit te komen, lijkt het beter om hier nog een keer
met de commissie over van gedachten te wisselen. Dit zou betekenen dat dit onderwerp opnieuw
wordt geagendeerd voor de commissie SO op 28 november en raadsbehandeling op 3 december. Dit
zou in principe niet hoeven te leiden tot uitstel van de inwerkingtreding van het beleid op 1 januari.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over het pakket aan verkamerregels dat ze heeft opgesteld.

Wethouder Fleur Spijker is vooralsnog dik tevreden met de manier waarop de discussie is gevoerd. Ook de inbreng van de studenten noemt ze waardevol. Die maakten een alternatief plan. Dat alternatieve plan dat Leidse studenten opstelden naar aanleiding van de discussie die de afgelopen maanden over verkamering werd gevoerd wordt niet door de raad overgenomen. Wel zijn er verschillende voorstellen uit dat plan die op instemming kunnen rekenen. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een ‘nestor’ in elk studentenhuis die dan, naast de pandeigenaar, aanspreekpunt voor de buurt zijn.

Ook de veranderingen die de raad nog wil aanbrengen op het voorstel ziet Spijker graag tegemoet: “Het is ook echt aan de raad”. De besluitvorming stond eigenlijk voor deze week op de planning, maar de opdracht die het college kreeg van de gemeenteraad om de mogelijkheden van een uitsterfbeleid in kaart te brengen heeft enkele punten aan het licht gebracht waar Spijker en Lenferink het nog met de raadsleden over willen hebben in commissieverband, alvorens het ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Die vervolgdiscussie vindt eind november plaats. Op 3 december is nu de definitieve besluitvorming voorzien.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Delen

23 reacties

 1. Mij valt op dat de Universiteit Leiden in deze discussie geheel buiten schot blijft. Die heeft verzuimd om voor voldoende woonruimte te zorgen voor haar studenten. Door dat tekort aan woonruimte wordt de Wethouder voor problemen geplaatst en wordt de stad overspoeld met verkamerde panden.

 2. Een nestor per pand waar omwonenden terecht kunnen met klachten is een goed idee van de studenten. Maar zo zadel je omwonenden op met onnodige rompslomp. Omwonenden zijn het zat om contact te moeten onderhouden met al die contactpersonen/nestoren in een straat. Één contactpunt voor direct omwonenden! Studenten zouden de regie om overlast te beperken meer in eigen hand moeten nemen. Er is een overkoepelende organisatie van studentenverenigingen die ook de belangen van studenten die geen lid zijn van een vereniging kunnen behartigen, de PKvV. Om overlast van studenten tegen te gaan zou de PKvV per straat (15, 8 of 5% quotum) één PKvV-beheerder voor een What’sApp-groep voor bewoners en studenten kunnen aanwijzen. Overlast wordt bij deze What’sApp-groep gemeld en behandeld. De PKvV-beheerder (roulerende huisnestor) spreekt als een soort zooimeester de betreffende huisnestor aan en leidt eventueel kwesties door naar de PKvV-wijkraad. De PKvV-wijkraad leidt eventueel kwesties door naar andere instanties zoals het PKvV-bestuur, studentenvereniging, politie, handhaving, universiteit, gemeentelijke diensten, bestuur wijkvereniging. Dus, je begint met huisniveau, dan straatniveau en dan via een wijkniveau naar het stadsniveau.

 3. petra hoogeveen op

  Helemaal mee eens Emile. Trouwens handhaven zou geen kwaad kunnen en nu als nog vergunning verlenen voor panden die nu net verkamerd worden is uit den boze. Gemeente moet de universiteit ter verantwoording roepen. Dan maar minder studenten .
  Met geen woord trouwens over de omwonenden die de (over) last beu zijn van de illegale verkamering.

  • Een Leids burger op

   Illegale verkamering moet gewoon worden aangepakt, ook als daardoor studenten op straat komen te staan. Als een student via DUWO een kamer krijgt kan die er wel vanuit gaan dat dat legaal is. Maar bij verkamerde panden ligt dat anders. Het is, mijns inziens, de verantwoordelijkheid van de student om dat na te gaan. Maar veel studenten gaan er maar klakkeloos vanuit dat het wel goed zal zijn en zijn al lang blij als ze eindelijk een kamer hebben…
   .

   Juist door handhavend optreden weten zowel de illegale huisjesmelkers als de studenten waar ze aan toe zijn. Maar ja, D66 is een typische gedoogpartij….
   .

   En de universiteit? Ach, die gaat onverminderd door met internationale studenten binnenpamperen tenkoste van (woonruimte voor) de eigen Nederlandse student. Die internationale studenten leveren immers meer geld op .(hoger collegegeld). Nee, de universiteit gaat de kip met de gouden eieren niet slachten natuurlijk….

   zie verder:
   https://sleutelstad.nl/2019/10/30/nieuwe-leidse-regels-voor-verkameren-ramp-of-zegen/#comment-306812

 4. Annette Zwetsloot op

  De gemeente heeft geen idee hoe het zogenaamde uitsterfbeleid van illegaal verkamerde panden vorm te geven en het college legt zich er eigenlijk bij neer. Zo lastig kan het toch niet zijn.

  Studenten hebben gelijk als ze vrezen dat een paar achtergebleven studenten op straat gezet gaan worden, omdat het voor een pandjesbaas niet rendabel is.

  Waarom niet vanaf het moment dat bepaald is welke panden illegaal verkamerd zijn, een sluitingsdatum vast stellen, binnen een periode van 1 tot 5 jaar?
  ‘Voorbeeldige’ illegale pandjesbazen, kunnen nog 5 jaar profiteren, ‘slechteriken’ 1 jaar.

  Vertaald: 5 jaar voor prachtig onderhouden panden met een fietsenstalling binnen of op eigen terrein, 1 jaar voor verpauperde panden. Alles wat er tussen in zit 2 t/m 4 jaar.

  Een (welstands)commissie van burgers beoordeelt alleen de buitenkant van elk pand.

  Na beoordeling ‘spijkert’ de gemeente een beschaafd bordje aan de gevel met de sluitingsdatum van het pand.

  Zo weet elke bewoner van het pand wanneer kamerverhuur eindigt.
  De pandjesbaas kan tot sluiting nog optimaal profiteren. De gemeente controleert periodiek (elke maand) of dit ‘FSpijkerbordje’ er nog hangt. Zo niet, dan krijgt de eigenaar een boete van 5000 euro.

  Studenten geven 6 maanden voor het pand sluit aan dat ze een andere kamer zoeken en hoelang ze verwachten nog bezig te zijn met hun studie (om onnodig vaak te verhuizen te voorkomen).De pandjesbazen geven aan wanneer een kamer vrijkomt of vrijstaat.

  Alle gegevens worden ingeklopt in een eenvoudig spreadsheet zodat ze gematcht kunnen worden. De studentenverenigingen, of beter nog het overkoepelende orgaan doet dit. Zij zetten zich ook in voor niet leden.

  De studentenverenigingen kunnen op deze manier ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de (binnen)stad waar plek moet zijn voor iedereen die dat wilt.

  • Een Leids burger op

   Dus illegale pandjesbazen kunnen dan nog 1 tot 5 jaar doorgaan…
   Dat is tijdelijk gedogen maar niet handhavend optreden.

   • Annette Zwetsloot op

    Helaas, dat klopt. De gemeente heeft jarenlang illegale verkamering gedoogd. En nog steeds is handhaving een uiterst zwak punt. Heeft burgemeester Lenferink onlangs niet gezegd dat gedogen vaak beter is dan optreden.

    Het is een zwaktebod, eens, maar je moet ergens beginnen en gedane zaken ( in dit geval ongedane zaken) nemen geen keer.

    • Een Leids burger op

     In normale gevallen is de opzegtermijn 1 maand.
     .

     Er zou een naming and shaming-lijst moeten komen waarop in ieder geval de addressen van de illegaal verkamerde panden staan aangegeven. Die lijst zou dan op de gemeentelijke website moeten staan en eventueel op de website van de universiteit en toegezonden worden aan studentenverenigingen.
     .
     Men kan niet eindeloos doorgaan met gedogen om studenten te beschermen en zo de illegale verkamering maar te gedogen.

 5. Jaapdevries, die projectontwikkelaars ontwikkelen die percelen van de Universiteit nauwelijks voor studentenhuisvesting, maar liever voor farmaceutische firma’s. Kijk maar om je heen in het bioscience park. Daar verdienen ze veel meer geld aan.

 6. “Het inpassen van woonfuncties in het Entreegebied leidt tot toegevoegde waarde, mede gezien de potentiële doelgroepen die een directe verbondenheid hebben met het Leiden Bio Science Park, zoals expats, PhD’s, (internationale) docenten en studenten, bijna/net afgestudeerden en (congres)bezoekers van het Park”
  https://investereninleiden.nl/projecten/entreegebied-leiden-bioscience/

  “D66-wethouder Paul Dirkse (kennis en onderwijs): ‘Dankzij de bouw van circa duizend huurwoningen op het Leiden Bio Science Park kunnen we studenten, jonge carrièremakers, medewerkers en gastonderzoekers van de universiteit die vanuit de hele wereld naar onze kennisstad komen, letterlijk een fijn thuis bieden op de campus.’ ”
  https://sleutelstad.nl/2018/07/19/yisheng-ontwikkelaar-entreegebied-campus-bio-science-park/

 7. Wat vreemd dat de burgemeester beweerd dat er nog niet handhavend is opgetreden. Hij staat daar simpelweg te liegen. Zelfs de afdeling handhaving van de gemeente Leiden ontkent dit niet. Er liggen een aantal officiële verzoeken tot handhaving bij die afdeling. Bij het pand op de Haagweg is dit verzoek al ingewilligd door middel van een besluit i.c.m. dwangsommen, per definitie handhaving dus. Op korte termijn zal dit waarschijnlijk dus ook gebeuren bij de andere panden waar het verzoek tot handhaving is ingediend, dat is ook simpelweg de plicht van de gemeente (handhavingsplicht). De burgemeester is dus blijkbaar niet op de hoogte van wat de afdeling handhaving, onder zijn verantwoordelijkheid, uitvoert.

 8. Indien er bij de Haagweg is opgetreden, is dit waarschijnlijk gebeurd om Haagweg 47 met 37 studenten te rechtvaardigen. Vraag WOB stukken bij de gemeente op, om de tot standkoming van de handhaving te achterhalen. Hoe dan ook het stond buiten kijf dat het pand illegaal verkamerd was.

  • Verslaggever doelt op nummer 29 waar al eerdere artikelen aan gewijd zijn, en de burgemeester weet dat maar al te goed. Haagweg 47 was legaal verkamerd ivm ontrekking van een kantoorpand. Een WOB verzoek van het besluit 29 zal m.i. dan ook niks anders laten zien dan dat daar handhavend is opgetreden. De burgemeester kletst uit zijn nek.

 9. Jaapdevries, die woningen waar jij het over hebt, waren vooral bedoeld voor medewerkers, promovendi en expats van de Universiteit. Voor studenten is er nauwelijks huisvesting bijgekomen. Dat is precies mijn punt. Door het ontbreken van voldoende huisvesting voor studenten wordt de last doorgeschoven naar de gemeente Leiden. Een deel van de huidige verkamering van panden in het centrum is daarvan het gevolg.

  • Een Leids burger op

   ¨Ondanks de kamernood blijft het aantal (internationale) studenten dat naar Leiden komt groeien. Welke verantwoordelijkheid heeft de universiteit eigenlijk?
   ’t Hart: ‘Die verantwoordelijkheid ligt primair bij de gemeente. Wij hebben natuurlijk wel een rol hierin. Die proberen we in te vullen.
   ’t Hart: ‘En bedenk: we mogen ze niet zelfstandig huisvesten op een eigen campus, zoals sommige andere universiteiten. We mogen ook geen winst én geen verlies maken op deze huisvesting: het geld dat de universiteit krijgt, is immers bedoeld voor onderwijs en onderzoek.’
   Geen campus bouwen? Er komen 600 STUDENTENwoningen bij de ingang van het BioSciencePark, en er zijn plannen voor nog eens 300 kamers aan de andere kant ervan, in het Moeras.
   Kroes: ‘De universiteit heeft grond, en soms zelfs een gebouw dat kan worden hergebruikt.

   DUWO is daarmee bezig: vorig jaar waren er in Leiden 6819 studentenwoningen. Dit jaar zijn daar al 600 bijgekomen. En voor 2026 worden er, als het aan de gemeente ligt, nog eens 2100 gebouwd.

   bron: https://www.mareonline.nl/nieuws/is-de-universiteit-verantwoordelijk-voor-studentenhuisvesting/

 10. ELB, De Universiteit is inderdaad bezig met een inhaalslag, waarmee met name aan buitenlandse studenten meer huisvesting wordt geboden. Dat is terecht want die studenten betalen veel geld om hier te mogen studeren. Het is echter wel veel te laat en veel te weinig.
  Voor de meeste Nederlandse studenten blijft de achterstand in huisvesting voorlopig bestaan. Geen enkel uitsterf beleid zal op korte termijn soelaas kunnen bieden.

  • Een Leids burger op

   Dat die buitenlandse studenten allemaal voorrang krijgen komt omdat zij een ¨langere reistijd¨ hebben, niet omdat zij meer collegeld betalen.
   Voor de meeste Nederlandse studenten blijft de achterstand in huisvesting voorlopig juist bestaan omdat al die buitenlandse studenten voorrang krijgen.
   De universiteit dient er, mijns inziens, in de eerste plaats te zijn voor de eigen Nederlandse student en dan pas voor de buitenlandse student. Nu is het een soort ¨eigen Nederlandse student laatst¨-beleid.
   .

   Bovendien, en Petra wijst daar hieronder ook al op, zijn er meer doelgroepen die gehuisvest moeten worden……

 11. petra hoogeveen op

  en is er ook nog iemand die zich afvraagt hoe jonge gezinnen en jongeren aan een huis/ kamer kunnen komen. Leiden zorgt slecht voor huisvesting voor haar burgers

 12. Helemaal eens met Emile. De universiteit schittert door afwezigheid wat betreft de communicatie over de uit de hand gelopen overlast vanwege verkamering. Wel steeds meer – vooral buitenlandse – studenten aantrekken, maar dat probleem gewoonweg over de schutting gooien naar de gemeente. Onbegrijpelijk dat de gemeente dat pikt en het probleem vervolgens zonder enige gêne afwentelt op de bewoners. In tegenstelling tot vergelijkbare universiteitssteden jarenlang geen randvoorwaarden aan verkamering stellen en jarenlang zo goed als geen handhaving. Een beleid van ‘de boel de boel laten’, wegkijken. En als burgemeester Lenferink hierop wordt aangesproken is het standaard antwoord dat hij nooit klachten krijgt. Al die jaren ook nooit een signaal ontvangen?
  De problematiek is inmiddels zo uit de hand gelopen dat het helaas ook niet even recht te trekken is.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline