Burgemeester Lenferink toont raadsleden en studenten een kaart van Leiden met percentages voor de verkamerquota per wijk. (Foto: Chris de Waard).

Leidse raad wil uitsterfbeleid illegale verkamering; studenten geloven er niet in

Als de gemeente Leiden vanaf 2020 strenge regels invoert voor het verkameren van panden dan mag dat er niet toe leiden dat studenten op straat komen te staan. Dat is een van de eisen die de Leidse gemeenteraad stelt aan de uitwerking van het pakket van maatregelen dat wethouder Fleur Spijker heeft opgesteld. “We moeten de huisjesmelkers aanpakken, niet de studenten die in de kamers wonen,” is het breed gedeelde gevoel onder de verschillende partijen in de Leidse raad. De ChristenUnie pleitte voor een overgangsregeling. Het CDA verbond er een termijn van vier jaar aan. Zo ontstond het idee voor een uitsterfbeleid voor illegaal verkamerde panden.

Chris de Waard in gesprek met D66-raadslid Sander van Diepen over de gevolgen van de nieuwe regels voor het verkameren van panden waar Leiden aan werkt.

“Dan verdwijnen binnen enkele jaren de illegale kamers zonder dat de huidige bewoners er last van hebben,” denken veel raadsleden. Burgemeester Lenferink gaat zo’n constructie uitzoeken, maar denkt ook dat de procedures tegen pandjesbazen die zich niet aan de regels houden sowieso enkele jaren in beslag zullen nemen, zodat er in praktijk al een uitsterfbeleid ontstaat. D66-raadslid Sander van Diepen is een van de pleitbezorgers van het uitsterfbeleid. “Studenten moeten zich op hun studie kunnen richten en ze zouden zich geen zorgen hoeven te maken over hun huisvesting.”

De studenten zijn er niet gerust op dat een uitsterfbeleid, als dat er inderdaad komt, gaat werken. “Een verkamerd pand komt dan langzaamaan leeg te staan. Verhuurders laten een pand niet jarenlang deels leeg staan en zullen de studenten al veel eerder op straat zetten,” zo vrezen de ze. Die vrees lijkt niet onterecht. Een illegaal verkamerd pand aan de Haagweg is in augustus ontruimd en de studenten die er woonden kwamen op straat te staan.

“Maar daar hadden wij als gemeente niets mee te maken,” zegt burgemeester Lenferink. “We hebben nog in geen enkel geval handhavend opgetreden.” Het is dus de eigenaar van het betreffende pand die eieren voor zijn geld heeft gekozen en een einde heeft gemaakt aan de illegale kamerbewoning. Officieel had de pandeigenaar voor vervangende woonruimte voor de studenten moeten zorgen, maar dat is niet gebeurd.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Henri Lenferink over de handhaving van illegaal verkamerde panden.

Handhaving
Dat laatste was overigens wel een pijnpunt voor de raadsleden. Vooral de PvdA Leiden snapt niet dat Lenferink niet veel harder is opgetreden tegen pandjesbazen die zich niet aan de regels houden. Sinds het instellen van de ‘verkamerstop’ medio 2018 is er nog niemand aangepakt.

“Dat is ook heel erg ingewikkeld,” zegt de burgemeester daarover. “We hadden  in eerste instantie het idee dan de verkamerstop enkele maanden zou duren, dat heeft een tijd langer geduurd. Procedures nemen veel tijd in beslag en je moet ook altijd onderzoeken of illegale situaties gelegaliseerd kunnen worden. en dat is tijdens een moratorium niet goed te beoordelen.” Lenferink kondigt wel alvast aan dat overtreders direct na het vaststellen van de nieuwe verkamerregels als eerste aan de beurt komen.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden over de verkamerquota die het college per deelgebied wil invoeren.

Niet alle partijen zijn tevreden met de nu voorliggende set regels. Naast een uitsterfbeleid zijn de quota die wethouder Spijker voorstelt nog niet voor alle partijen reden om juichend met het plan in te stemmen. D66 wilde eigenlijk helemaal geen quota afspreken, maar legt zich erbij neer dat die er toch komen. De hoogte van de aantallen mogelijk te verkameren panden per straat die in de regelgeving worden vastgelegd, is ook nog reden voor discussie. De PvdA wil dat dat aantal voor de wijken rond het centrum omlaag gaat. Daarvoor komt de partij nog met een voorstel.

Besluitvorming verkamering uitgesteld
Namens burgemeester Lenferink en wethouder Spijker verzoek ik het presidium om in te stemmen
met een tweede behandeling van het onttrekkingsbeleid in de commissie SO op 28 november. Gelet
op de eerste behandeling in de commissie moeten een aantal zaken nog nader worden onderzocht.
Gelet op het belang om tot een weloverwogen besluit te komen, lijkt het beter om hier nog een keer
met de commissie over van gedachten te wisselen. Dit zou betekenen dat dit onderwerp opnieuw
wordt geagendeerd voor de commissie SO op 28 november en raadsbehandeling op 3 december. Dit
zou in principe niet hoeven te leiden tot uitstel van de inwerkingtreding van het beleid op 1 januari.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over het pakket aan verkamerregels dat ze heeft opgesteld.

Wethouder Fleur Spijker is vooralsnog dik tevreden met de manier waarop de discussie is gevoerd. Ook de inbreng van de studenten noemt ze waardevol. Die maakten een alternatief plan. Dat alternatieve plan dat Leidse studenten opstelden naar aanleiding van de discussie die de afgelopen maanden over verkamering werd gevoerd wordt niet door de raad overgenomen. Wel zijn er verschillende voorstellen uit dat plan die op instemming kunnen rekenen. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een ‘nestor’ in elk studentenhuis die dan, naast de pandeigenaar, aanspreekpunt voor de buurt zijn.

Ook de veranderingen die de raad nog wil aanbrengen op het voorstel ziet Spijker graag tegemoet: “Het is ook echt aan de raad”. De besluitvorming stond eigenlijk voor deze week op de planning, maar de opdracht die het college kreeg van de gemeenteraad om de mogelijkheden van een uitsterfbeleid in kaart te brengen heeft enkele punten aan het licht gebracht waar Spijker en Lenferink het nog met de raadsleden over willen hebben in commissieverband, alvorens het ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Die vervolgdiscussie vindt eind november plaats. Op 3 december is nu de definitieve besluitvorming voorzien.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Verkamering


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×