Partijen maken voorbehoud bij plan D66

Het plan van D66 om voor de komende 4 vier een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen in de vorm van een bestuursovereenkomst waar zoveel mogelijk partijen hun handtekening onder zetten, wordt nog niet met gejuich ontvangen. Dat blijkt uit de reacties die vandaag aan D66-fractievoorzitter Paul van Meenen zijn gestuurd. De VVD heeft er geen vertrouwen in en ook de PvdA loopt nog niet bepaald warm voor het idee om zo min mogelijk zaken vooraf vast te leggen. Lijsttrekker Gerda van den Berg is bang dat er over veel zaken zoveel verschillende meningen zullen zijn dat er geen besluit meer genomen kan worden. Ook fractievoorzitter Paul Laudy van de VVD heeft forse bedenkingen. Hij wil niet meedoen als niet een groot deel van het VVD-programma kan worden uitgevoerd. Dat kan in zijn ogen alleen met een gedegen coalitieakkoord, waarin heldere afspraken worden gemaakt. Daartoe heeft hij de alternatieve bestuursovereenkomst ‘Ons Leiden’ opgesteld die hij aan D66 en de andere partijen heeft voorgelegd. Ook houdt hij vast aan twee wethoudersposten voor zijn partij.

De PvdA en de VVD zijn het wel met D66 eens dat meer betrokkenheid van de hele gemeenteraad gewenst is. Laudy: “Vanzelfsprekend helpt een uitgebreid coalitieakkoord daar niet bij.” Hij heeft de plannen van zijn partij dan ook samengevat op 1 A4-tje, daarbij wel verwijzend naar een hele serie uitgangspunten die overeind moeten blijven: “Stad van ontdekkingen 2030 blijft leidend! Dat betekent dat toekomstige voorstellen van B&W ambtelijk, door college en door Raad getoetst moeten worden aan die visie: de historische binnenstad en de kennisstad als belangrijkste peilers en bereikbaarheid als belangrijkste randvoorwaarde. Programma Binnenstad, Structuurvisie, Kadernota Bereikbaarheid, Woonvisie, het rapport van “Stad van ambities” blijven qua inhoud overeind en worden uitgevoerd. Maar, er zijn geen marsroutes meer, geen route die nu al gedetailleerd worden uitgestippeld. Anders, open, beter bestuur”

Ook de PvdA wil veel meer vastleggen dan D66 nu voorstelt. Gerda van den Berg wil best even meedromen met Van Meenen, ‘Maar,” zo schrijft ze: “Tussen droom en daad staan nogal eens praktische bezwaren en oude gebruiken. Natuurlijk is het streven dat iedere partij in de gemeenteraad zich onderdeel voelt van de coalitie. De essentie van politiek wordt echter gevormd door verschillen in opvattingen. Als iedere politieke partij er hetzelfde over dacht, viel er niets te kiezen of te verkiezen. Als de scheidslijnen tussen coalitie en oppositie vervagen en er bij ieder voorstel een nieuwe meerderheid gezocht wordt, lopen we het risico dat over nogal wat voorstellen geen besluiten worden genomen. Iedere partij, misschien zelfs ieder afzonderlijk raadslid, maakt bij elk voorstel een nieuwe afweging om te zien of hij of zij ermee kan instemmen. Omdat veel voorstellen wel ergens een onderdeel bevatten, dat je liever zou schrappen, wordt het verleidelijk om in zulke gevallen, wellicht dus in veel gevallen, tegen een voorstel te stemmen.”

Jan Boer van de SLO is een stuk enthousiaster: “Een coalitieakkoord zet de oppositiepartijen volstrekt ondemocratisch voor vier jaar buiten spel.” Wel vindt ook Boer het door D66 voorgestelde concept bestuursplan te mager. “In het voorgestelde bestuursmodel bestaat de kans dat de kleinere partijen buiten de boot vallen en dat is nu juist niet de bedoeling.” Hij pleit daarom voor een gezamenlijke wethouder voor de SLO, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Als kandidaat valt regelmatig de naam van de Leidse oud-wethouder Filip van As (ChristenUnie). Die vertrok eind 2007 naar Dronten om daar wethouder te worden toen in Leiden het college viel over de RGL. De ChristenUnie verloor in Dronten 1 zetel en houdt er daar nu 2 over. Van As was daar lijstduwer en de kans is groot dat hij niet terugkeert als wethouder in het Drontense college.

De SP, GroenLinks en het CDA willen hun reactie nog niet met de (Sleutel)stad delen. Leefbaar Leiden laat weten zich wel te kunnen vinden in de plannen van D66.

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×