Provincie houdt vast aan sneltram via Hooigracht-Langegracht

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Leiden is de provincie Zuid-Holland bereid om het RGL-tracé over bestaand spoor mee te nemen in een uit te voeren MER-procedure, maar een serieuze optie is dat volgens gedeputeerde Van Dijk niet. In een brief aan het Leidse college schrijft de provincie dat Leiden niet zonder instemming van de provincie kan afwijken van het Hooigracht-Langegrachttracé dat eerder is overeengekomen in de tweede bestuursovereenkomst (BOII) die Leiden met de provincie heeft gesloten. Ook houdt de provincie onverkort vast aan het leidend principe dat de RGL een Light Rail-concept is.

Een milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgevoerd door het ‘bevoegd gezag’. Voor de aanleg van de sneltram over Leids grondgebied is dat de gemeente Leiden die daarvoor het bestemmingsplan moet vaststellen. Omdat de provincie persé de regie in handen wil houden en zo nodig gebruik wil maken van haar doorzettingsmacht, doet men er op het Provinciehuis in Den Haag alles aan om aan te tonen dat de RGL een regionaal project is. Dat is een belangrijke voorwaarde om als provincie de gemeente Leiden te kunnen overrulen bij het maken van een inpassingsplan. Daarbij maakt de provincie zonder Leidse medewerking een bestemmingsplan vast. Om die reden eist de provincie nu dat er een MER wordt opgesteld voor alle gemeenten waarvoor nog geen onherroepelijk bestemmingsplan voor het tracé geldt.

De provincie gaat de MER niet zelf uitvoeren, maar wil die wel inhoudelijk coördineren. De individuele gemeenten moeten dan de MER voor hun eigen grondgebied in procedure brengen. In die MER mogen ‘nut en noodzaak’ van de RGL niet worden meegenomen. Zo stelt de provincie in haar brief aan het Leidse college.

In het kader van de met Leiden gesloten bestuursovereenkomsten wil de provincie ook dat Leiden herbevestigt dat er onverminderd wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen van het realiseren van de RijnGouweLijn via de Hooigracht-Langegracht. Daarbij horen in de ogen van de provincie ook de aanleg van de Ringweg-Oost, het opstellen van een Definitief Ontwerp RGL Oost en de voorbereiding van de contractering van de uitvoering van de RGL Oost.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×