De Terweelocatie achter Leiden Centraal is de voorkeursvariant van het Leidse college voor een nieuw busstation. (Foto: Chris de Waard).

Stadsbestuur kiest voor busstation op Terweelocatie

Het Leidse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om niet af te wijken van het in 2012 genomen raadsbesluit om het busstation te verplaatsen naar de Terwee-locatie aan de ‘sciencezijde’ van Leiden Centraal. Een alternatief plan dat omwonenden met drie Leidse architecten maakten, laat de gemeente nog wel nader onderzoeken op haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook niets doen blijft een optie. In dat geval blijft het busstation waar het nu is.

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Laudy over de locatie voor het busstation.

Arriva en omwonenden zijn tegen de verplaatsing van de bussen naar de andere kant van het station Leiden Centraal. Reistijden zouden langer worden en de verkeersveiligheid neemt volgens buurtbewoners af. Toch neemt het stadsbestuur die plek vanaf nu als uitgangspunt voor de verdere planontwikkeling.

Naast de plek voor de bussen heeft het college vandaag ook een besluit genomen over de route van de R-netbussen tussen Leiden Centraal en Katwijk. Die gaan rijden via de Rijnsburgerweg en door het Bio Science Park.

De gemeenteraad heeft op 21 april 2016 een motie aangenomen over het busstation van Leiden Centraal. De raad heeft het college toen verzocht om meerdere scenario’s voor een nieuw busstation op hoofdlijnen te ontwikkelen. De raad wil zo tot een integrale beoordeling komen van de verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden. Aanleiding voor de motie was de vraag of er zich veranderingen in de omstandigheden hebben voorgedaan, die aanleiding zijn om de beslissing uit een eerder kaderbesluit uit 2012 over het verplaatsen van het huidige busstation naar de zijde van het Bio Science Park, te heroverwegen.

Leiden wil met de verplaatsing van de bussen ruimte vrijspelen op het Stationsplein waar nu nog het enorme busperron is gesitueerd. De komende jaren komen er 1700 woningen bij in het stationsgebied en op het Leiden Bio Science Park en zorgen deze gebieden samen voor zo’n 10.000 extra banen.

Het Masterplan Stationsgebied en Omgeving gaat uit van de verplaatsing van het huidige busstation naar de Terweelocatie en de ontwikkeling van een compacte, moderne OV-terminal op die plek. Door de verplaatsing ontstaan mogelijkheden om het Stationsplein te herontwikkelen. De route Stationsweg – Steenstraat kan als aanloopstraat naar de binnenstad worden ingericht als verblijfsgebied. Dit leidt tot verbetering van de bereikbaarheid en de realisatie van een volwaardige ‘entree van de stad’ rond Leiden Centraal Station.

Een belangrijk bijkomend voordeel van de concentratie van kantoren, woningen en voorzieningen rondom Leiden Centraal Station zijn de volgens de gemeente te verwachten positieve en duurzame effecten op meer woon-werkkilometers met openbaar vervoer en minder met de auto. Dit zorgt voor minder files en een betere luchtkwaliteit in de stad.

Van veertien naar vier varianten

Bij de uitwerking van de motie zijn in een brede verkenning eerst alle potentiële locaties geïnventariseerd.
In totaal veertien varianten. Een aantal varianten bleek bestuurlijk of praktisch onhaalbaar. Na overleg
met bewoners heeft de gemeente de twee meest realistische opties nader in beeld gebracht, namelijk de
Terwee-locatie en de huidige locatie met ontsluiting via de Bargelaan. Op verzoek van bewoners zijn aan
die afweging twee varianten toegevoegd, namelijk de huidige locatie ontsloten via de 2e Binnenvestgracht en de huidige locatie met verhoogde ligging.

De vier varianten zijn getoetst aan het eerder vastgestelde afwegingskader waaraan ook door bewoners aangedragen beoordelingscriteria zijn toegevoegd. Uitkomst van het onderzoek is dat de Terweelocatie het meest kansrijk is voor de bouw van het nieuwe busstation. Deze locatie scoort zowel verkeerskundig, ruimtelijk als financieel goed. Er hebben zich geen veranderingen in de omstandigheden voorgedaan, die aanleiding zijn om het raadsbesluit van 2012, om het busstation op de Terweelocatie te realiseren, te heroverwegen.

Voorkeurstracé via de Rijnsburgerweg en door het Bio Science Park

Als het nieuwe busstation op de Terwee-locatie komt dan is het noodzakelijk om voor de Rnet-verbinding
tussen Leiden en Katwijk een nieuw tracé te bepalen. De gemeente heeft daarom een inventarisatie
gemaakt van de mogelijke tracés, deze beoordeeld en nu een voorkeurstracé bepaald. Dit voorkeurstracé tussen Leiden Centraal Station en Knoop Leiden-West loopt vanaf de Terweelocatie via de Rijnsburgerweg – Wassenaarseweg – Sylviusweg – Plesmanlaan (Knoop Leiden West).

Participatie tijdens de uitwerking van de motie

Tijdens het onderzoekstraject voor de beantwoording van de vragen uit de motie en het bepalen van het voorkeurstracé voor het HOV Leiden-Katwijk-Noordwijk heeft de gemeente een uitgebreid participatietraject in gang gezet. Veel betrokken begrijpen volgens de gemeente dat het verplaatsen van het busstation ten goede komt aan de stad Leiden als geheel, maar hebben vragen en twijfels over de mogelijkheid om het busstation op de Terweelocatie een plek te geven.

De vrije voetgangerszones aan beide zijden van het station, met routes richting binnenstad en Bio Science Park, worden gezien als een grote pré. Er is begrip voor de wens tot ontvlechting van verkeersstromen voor zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid voor alle modaliteiten. Ook is er begrip voor de wens om in de toekomst veel meer mensen te laten wonen en werken direct rond het knooppunt Leiden Centraal; met veel positieve (milieu)effecten en de impuls voor de Leidse economie en de werkgelegenheid.

Vervolgstudie is nodig

De nu uitgevoerde verkennende onderzoeken laten zien dat een busstation op de Terweelocatie wel kan, maar dat de uitwerking van de plannen een complex vraagstuk is. Er moet nog een goede inpassingsstudie en een ruimtelijk ontwerp gemaakt worden voor het busstation en het stationsplein aan de zijde Bio Science Park. Het voorkeurstracé moet worden uitgewerkt, conform de eisen, die provincie Zuid-Holland stelt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de eisen van de gemeente op het gebied van verkeerskundige inpassing, verkeersveiligheid, milieunormen en ruimtelijke kwaliteit. Ook wordt bekeken hoe de hele verkeerscirculatie in dit deel van de stad kan worden verbeterd en wat de kosten daar voor zijn. De resultaten van de vervolgstudie legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad in het kaderbesluit ontwikkeling stationsgebied Bio Sience Park-zijde.

Consultatieronde

Met het vaststellen van het concept-raadsvoorstel geeft het college dit besluit vrij om te bespreken met de belangrijkste betrokkenen. De gemeente houdt de komende weken een consultatieronde. Omwonenden hebben zeer recent, in samenwerking met een drietal vooraanstaande Leidse architecten, nog een nieuwe, vijfde variant gepresenteerd voor een ondergronds busstation aan de centrumzijde. Dit plan
wordt ook beoordeeld in de consultatieronde.

De reacties worden verwerkt in een definitief raadsvoorstel dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Naar verwachting in het voorjaar van 2017. Als de gemeenteraad instemt met de besluiten over de locatie van het busstation en de route, dan is de volgende stap dat deze verder worden uitgewerkt tot een kaderbesluit ontwikkeling stationsgebied Bio Sience Park-zijde. Ook hier worden bewoners en andere belanghebbenden bij betrokken.

Voordat het college dit besluit aan de gemeenteraad voorlegt krijgen betrokken partijen en direct belanghebbenden eerst nog de mogelijkheid te reageren op het concept besluit.

Advertentie

Leiden Politiek busstation busterminal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×