Impressie van de Humanities Campus die de Universiteit Leiden wil bouwen aan de Witte Singel. (Afbeelding: Universiteit Leiden).

SP Leiden wil campusplan voor Witte Singel met behoud woningen

De Leidse SP-fractie gaat er bij het college op aandringen om de uitgangspunten voor de nieuwe Humanities Campus aan de passen waaronder het stadsbestuur de regie heeft overgenomen van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden wil bij het zogenaamde Wittesingel-Doelencomplex een nieuwe campus realiseren, ter vervanging van de bestaande verouderde gebouwen. Gebeurt dat niet dan stemt de collegepartij niet in met het voorstel. Bovendien gaat de partij dan ook buiten de raad actie voeren voor het behoud van de woningen.

Eind maart zei Rector magnificus Carel Stolker al tegen Sleutelstad dat hij niet ziet hoe de campus er kan komen zonder overeenstemming met De Sleutels (link). Inmiddels heeft de gemeente de regie overgenomen.

Om die Humanities Campus in dit deel van de Leidse binnenstad mogelijk te maken moeten in het plan van de universiteit 58 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging De Sleutels worden gesloopt. De gemeente Leiden heeft, toen ze onlangs de regie rond het participatieproces overnam, weliswaar besloten dat de woonfunctie in het gebied behouden moet blijven, maar daarbij moet het bestaande Doelencomplex nog steeds tegen de vlakte.

De SP vindt deze uitgangspositie van het Leidse college voor het vervolg van de planontwikkeling verkeerd. Vanavond buigt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich inhoudelijk over de plannen. De SP gaat dan aandringen op een open participatieproces waarbij wordt onderzocht hoe de woningen kunnen blijven staan en de universiteit daarnaast een nieuw gebouw kan realiseren met ruimte voor onderwijs en onderzoek. “Het huidige raadsvoorstel voldoet niet aan deze voorwaarde,” zegt SP-raadslid Han Dirks. “We gaan de gemeenteraad verschillende voorstellen doen om het raadsvoorstel aan te passen. De universiteitscampus mag niet worden doorgedrukt over de rug van Leidse huurders.”

Eerder in het proces wilde de SP alleen akkoord gaan met de plannen voor de campus als er over de gebiedsontwikkeling en de sloop van de woningen overeenstemming zou zijn tussen de universiteit en De Sleutels. dat is niet gelukt. De Sleutels schaart zich achter de zittende huurders en die zijn ondanks verschillende aangedragen alternatieven vrijwel unaniem tegen de sloop van hun woning. Als alternatieve plek biedt de universiteit compensatie aan in de Paviusstraat, aan de Kaasmarkt en in de Kaiserstraat waar het Plexusgebouw dan plaats zou moeten maken voor woningen. Deze alternatieven worden door de bewoners niet als reële opties  beschouwd.

Nieuw raadsvoorstel
Het stadsbestuur moet volgens de SP ‘als hoeder van het algemeen belang’ verantwoordelijkheid nemen voor een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling in de stad als deze. Daarbij hoort in de ogen van Dirks een gelijkwaardig proces tussen de belangen van de Leidse universiteit, De Sleutels en de huurders van de 58 sociale huurwoningen van het Doelencomplex.

Dirks: “Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft gedaan, voldoet niet aan die basisvoorwaarde. Het college kiest voor het voorkeursmodel van de universiteit en daarmee voor sloop van de woningen van het Doelencomplex. Bovendien stelt het college voor om de geldende erfpachtovereenkomst voor de grond onder de bestaande woningen met De Sleutels op te zeggen. Dat betekent in feite onteigening.

Voorstellen SP
De SP noemt het voorstel van het college zeer ongewenst. “Het gaat niet uit van samenwerking en een open en transparant proces waarin de beste oplossing wordt gekozen voor alle betrokken partijen,” vindt Dirks. “Daarmee wordt ingegaan tegen de basisbeginselen van de SP. In het voorstel profiteert alleen de universiteit en bovendien ten koste van de huurders van het Doelencomplex en De Sleutels.” De SP denkt ook dat de nu voorgestelde weg gaat leiden tot langdurige juridische procedures. Ook worden de verhoudingen tussen de partijen flink verstoord, waardoor het maken van afspraken tussen gemeente en huurdersorganisaties en corporaties in de toekomst veel ingewikkelder zal worden.

De SP gaat vanavond voorstellen om het voorstel van wethouder Paul Dirkse op een aantal punten aan te passen. Zo wil de partij de passage weglaten waarbij wordt gesproken over het volgen van het voorkeursmodel van de universiteit en ook zou als uitgangspunt genomen moeten worden dat er een plan wordt gerealiseerd waarbij het bestaande Doelencomplex behouden blijft.

Sloop zou dan alleen nog kunnen als er alsnog overeenstemming over wordt bereikt tussen de universiteit en De Sleutels en het aantal woningen worden gecompenseerd, zodat de voorraad sociale woningen niet afneemt.

Leiden Politiek Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×