Bestuurslid Rens Heruer van de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei) en journalist Reanne van Kleef van Sleutelstad presenteren de omroepplannen aan de Leidse gemeenteraad. (Foto: Chris de Waard).

Commissariaat voor de Media wil extra informatie in procedure omroepkeuze

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) in Hilversum neemt op korte termijn nog geen beslissing over de toekomstige lokale omroep voor Leiden en een aantal buurgemeenten. Dat blijkt uit de brieven die de mediawaakhond afgelopen week heeft verstuurd aan de gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Het CvdM vindt de adviezen van Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude incompleet. De raden hebben zich ten onrechte niet uitgesproken over de vraag of Sleutelstad en Unity een Nederlandse rechtspersoon zijn en zich statutair ten doel stellen een lokaal omroepprogramma te verzorgen. De raden gingen er vanuit dat het commissariaaat dat al had geconstateerd en de aanvragen daarom aan de gemeenten hadden voorgelegd. De mediawet verplicht de gemeenteraden echter om daarover ook zelf een advies uit te brengen. Dat moet nu alsnog gebeuren.

Ook is er door het commissariaat een onvolkomenheid geconstateerd in de beoordeling van de representativiteit van het programmabeleidbepalende orgaan van Sleutelstad. Leiden en Voorschoten zijn uitgegaan van een samenstelling van dit pbo dat afwijkt van het overzicht dat Oegstgeest en Zoeterwoude hebben gehanteerd. Dat is te wijten aan een tweetal mutaties in het pbo nadat Leiden en Voorschoten hun advies al hadden uitgebracht. Het commissariaat eist nu dat alle vier de gemeenten alsnog een gezamenlijk advies uitbrengen over de representativiteit van de samenstelling van het programmabeleidbepalende orgaan van Sleutelstad.

Tenslotte moet de gemeenteraad van Leiden nader toelichten waarom voor Sleutelstad wordt gekozen in plaats van voor de huidige omroep Unity. Het CvdM noemt dat een ‘ingrijpende beslissing’ waardoor er voor het commissariaat een zogenaamde ‘vergewisplicht’ bestaat. Voordat er een besluit kan worden genomen, toetst het commissariaat het Leidse advies nog een keer op procedurele zorgvuldigheid. Ook wordt nog een keer onderzocht of de keuze voor Sleutelstad door de gemeenteraad inhoudelijk toereikend is onderbouwd.

Omdat de Leidse gemeenteraad de inhoudelijke discussie over de omroepkeuze achter gesloten deuren heeft gevoerd, wil het commissariaat de notulen van die besloten vergadering in kunnen zien om de argumentatie van de Leidse voorkeur te kunnen beoordelen. Het CvdM belooft wel om die stukken vertrouwelijk te zullen behandelen. Ze worden dus niet alsnog openbaar.

Overigens heeft de Leidse gemeenteraad de keuze voor Lorelei, dat is de stichting achter Sleutelstad, eind november vorig jaar al uitgebreid gemotiveerd. Die motivatie is wel openbaar. Zo vindt de Leidse raad dat Sleutelstad de ‘waakhondfunctie’ die een lokale omroep dient te vervullen voor de politiek goed en meer tijd-intensief invult dan Unity. Ook verwacht de Leidse raad een plus in de nieuwsvoorziening die kan voortkomen uit het subsidiëren van de groep vrijwilligers waar Sleutelstad al langdurig mee werkt.

Dat Sleutelstad tot op heden een commerciële omroep is die alle werkzaamheden tot nu toe bekostigt met eigen inkomsten wekt ook vertrouwen bij de raadsleden. “De combinatie van publieke en private geldstromen vergroot de financiële basis en daarmee de kans op een plus in de nieuwsvoorziening,” zo tekenden de politici op in het raadsvoorstel.

De Leidse gemeenteraad vindt verder dat Sleutelstad zich in de afgelopen jaren aantoonbaar heeft weten te verbinden aan de Leidse samenleving, onder andere door samenwerkingsprojecten met verenigingen. Er is
vertrouwen dat Sleutelstad die verbinding ook in de regio gaat maken.

De website van Sleutelstad is in de ogen van de raad in de afgelopen jaren in Leiden uitgegroeid tot een forum van
discussie en reactie op het nieuws en kan dat ook regionaal worden. Ook de goede zoekfunctie wordt gewaardeerd.

Wanneer de vier gemeenteraden de aanvullende besluiten gaan nemen is nog niet bekend. Ze hebben twee weken de tijd gekregen om hun planning aan het commissariaat door te geven.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Politiek Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×