Gisteren ondertekenden wethouder Nieuwenhuis en directeur-bestuurder Hoogvliet van MeerWonen het convenant. GGD-directeur De Gouw en bestuurder Wilbers van Mooiland hebben hun krabbel op een eerder moment gezet. (Foto: Gemeente Oegstgeest).

Ondertekening convenant aanpak huurschuldenproblematiek

De woningcorporaties MeerWonen en Mooiland, de gemeente Oegstgeest en de GGD Hollands Midden hebben gezamenlijk nieuw beleid ontwikkeld om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. De partijen willen waar mogelijk voorkomen dat een beginnende huurachterstand uitloopt op een flinke huurschuld, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het resultaat is een convenant dat door alle partijen wordt ondertekend en uitgevoerd.

Naast financiële problemen kan er ook vaak sprake zijn van psychische problemen, vereenzaming en/of sociaal isolement bij de persoon in kwestie. Soms leidt dit tot verwaarlozing of tot overlast voor de omgeving. Voor het bereiken van een passende oplossing is samenwerking met meerdere instanties nodig. Deze samenwerking is gebaat bij heldere onderlinge afspraken. In het convenant zijn duidelijk afspraken gemaakt over onder meer informatie-uitwisseling, processtappen, werkafspraken en de regierol.

Het convenant moet de garantie bieden dat bij ingewikkelde sociale- en schuldenproblematiek tijdig de juiste hulp wordt geboden, in goede onderlinge samenwerking tussen de betrokken instanties. Zo wordt voorkomen dat organisaties in een hulpverleningstraject (onbedoeld) langs elkaar heen werken. De nadruk ligt duidelijk op preventie. Bij vroegtijdige signalering is het mogelijk problemen binnen de perken te houden en eerder aan oplossingen te gaan werken.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×