LPL-voorman Langenberg: “50 kilometer op Oude Spoorbaan nu zeer onwaarschijnlijk”

19

“Het resultaat is magertjes”,  dat vindt fractievoorzitter Hugo Langeberg van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) van het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP in Leiderdorp. “Er is veel overgenomen uit eerdere akkoorden.” Dat laatste klopt en wordt door de vier partijen die nu het gemeentebestuur gaan dragen juist als bewuste keuze naar voren gebracht. “We willen verbinden besturen en hebben daarom ook veel punten uit de eerdere akkoorden opgenomen, zodat ook de oppositie zich in dit akkoord kan herkennen”, werd vrijdagochtend toegelicht bij de presentatie in het Leiderdorpse gemeentehuis. Langenberg krijgt er geen warme gevoelens bij: “Hoe moet ik dit nu op een politiek nette manier zeggen…”.

Coalitie met rug naar Leiderdorp
De LPL-voorman mist vooral het luisteren naar de burgers in het nieuwe akkoord. “Ze hebben opgeschreven dat ze met het gezicht naar de regio willen handelen. Dat is dus met de rug naar de Leiderdorpse inwoners”, zegt Langenberg. De snelheid op de Oude Spoorbaan is voor hem nog steeds het meest duidelijke voorbeeld waarbij de politiek zou moeten luisteren naar de burgers. “We hebben in het verleden een akkoord gesloten met Leiden en de provincie over 70 kilometer, maar dat was wel in combinatie met een verdiepte ligging. Die verdiepte ligging komt er niet, dus dan kan je niet zeggen dat er harde afspraken zijn. Maar we worden straks wel in de positie gebracht dat we als Leiderdorp met die 70 kilometer per uur moeten instemmen. Dan kan je niet zeggen dat je naar de inwoners luistert.”

Dat de verdiepte ligging uit de plannen is geschrapt klopt weliswaar, maar in Leiden wijst men erop dat daar juist het compromis van 70 km/u vandaan komt. In de oorspronkelijke plannen stond 80 km/u als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan.

Snelheid Oude Spoorbaan ‘vrije keuze’
De nieuwe coalitie heeft in het akkoord bewust geen besluit genomen (zie kader) over de snelheid op het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord (LRN). Na hernieuwd overleg met het Leidse college willen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP het voorstel als ‘vrije kwestie’ in de Leiderdorpse gemeenteraad bespreken. Dat betekent dat er vooraf geen afspraken over zijn gemaakt en dat elke partij vrij is in de te maken keuze.

We vinden het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van de route buitenom Leiderdorp belangrijk. Daarom zetten we in op de realisatie van de Leidse Ring Noord: binnen de bestaande financiële kaders, met een goede inpassing voor omwonenden, en met een goede oplossing voor kruisend langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Het college gaat in gesprek met het Leidse college over de gevoelens en vragen die leven bij de Leiderdorpse raad, waarna de Leiderdorpse raad op basis van de dan beschikbare informatie een besluit neemt over het voorliggende kaderbesluit.

Langenberg gelooft er helemaal niets van. “Denk je nou echt dat D66 straks als enige coalitiepartij voor een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gaat stemmen en daarmee de oppositie aan een meerderheid voor 50 helpt?Dat is toch wel zeer onwaarschijnlijk. Het wordt gewoon 70 en dan geven ze Leiden de schuld.”

Uit een mail van een politie-advies aan de Leiderdorpse wethouder Joosten
De maximumsnelheid die op een weg is ingesteld moet afgedwongen worden door de inrichting van de weg. Op een kaarsrechte weg met 2 keer 2 rijstroken buiten de bebouwde kom, zonder enige snelheidsremmende maatregelen als drempels, plateau’s of iets dergelijks is een maximumsnelheid van 50 km/h niet handhaafbaar. Het is ook niet geloofwaardig.

Handhaving door de politie moet het sluitstuk zijn als er op gebied van infra al het mogelijke/redelijke is gedaan. Als die aanpassingen er niet zijn, mag er ook niet gecontroleerd worden. Op een voor 80 km/h ingerichte weg kan nooit een maximumsnelheid van 50 km/h worden ingesteld. Indien daarvoor een voorgenomen verkeersbesluit voor advies naar de politie wordt gestuurd, zal dat dan ook een negatief advies opleveren.

Naast het negatieve advies van de politie over een maximumsnelheid van 50 km/u op de Oude Spoorbaan blijkt ook uit een onderzoek van DTV Consultants dat begin november in opdracht van de gemeente Leiderdorp werd uitgevoerd naar de snelheid op de Oude Spoorbaan dat 50 geen logische snelheid is op dit type weg. “Sterker nog, een maximumsnelheid van 50 km/u op een dergelijke weg past totaal niet in het verwachtingspatroon van de weggebruiker en wijkt sterk af van de richtlijnen… een maximumsnelheid van 50 km/u is hiermee niet af te dwingen…”, zo staat in de rapportage (linkje), waarin verder wordt geconcludeerd dat 50 km/u het risico op verkeersonveilige situaties zal vergroten en zelfs dat 50 km/u op een weg buiten de bebouwde kom in strijd is met bepalingen op basis van de Wegenverkeerswet. “Een maximumsnelheid van 50 km/u kan alleen binnen de bebouwde kom toegepast worden.”

Raadsvragen over LRN
De LPL gaat in januari vragen stellen over de stand van zaken rond de Leisde Ring noord. “Half december is er een gesprek geweest tussen onze burgemeester Laila Driessen, de Leidse burgemeester Lenferink en de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. Ik wil weten wat daar is besproken en wat er is uitgekomen”, zegt Langenberg. Eerder meldde de Leidse wethouder Ashley North (mobiliteit) dat in de bestuursovereenkomst over de LRN (linkje) die Leiden en Leiderdorp al in 2016 sloten is opgenomen dat de provincie een doorslaggevende rol speelt mochten de twee gemeenten er samen niet uitkomen. Volgens Langenberg klopt dat niet en is alleen opgenomen dat de provincie in zo’n geval een adviserende rol zal spelen. Daarin lijkt hij het gelijk aan zijn kant te hebben (zie onderstaand kader).

Artikel 14 Geschillen
14.1 Partijen zullen zich inspannen om geschillen in onderling overleg op te lossen.
14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen geschillen die
slechts door één van Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding
van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten voortvloeiende
uit deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet in onderling overleg kunnen
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan Commissaris van de Koning in
de provincie Zuid-Holland.
14.3 Indien na interventie van de Commissaris van de Koning geen oplossing kan
worden bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde
rechter te Den Haag.

Fusie met Leiden
Ook op het punt van de regionale samenwerking maakt Langenberg zich zorgen. “Leiderdorp blijft de rest van deze raadsperiode zelfstandig staat er. Maar komend voorjaar komt wel het rapport uit over die samenwerking met allerlei voor- en nadelen van fuseren. Daar haalt elke partij dan zo zijn punten uit. Maar het is duidelijk wat deze coalitie wil. Fusie is het streven en daarmee worden de Leiderdorpse belangen ondergeschikt gemaakt aan die van Leiden. en waarom? Samenwerken is ook prima.”

D66-wethouder
Een laatste punt waar Langenberg zich over verbaast is het feit dat D66 Leiderdorp nog niet met de naam van hun wethouders-kandidaat naar buiten is gekomen. “Ik ben toch wel heel benieuwd of het een Leiderdorpse kandidaat is. D66 verweet ons dat we een wethouder van buiten haalden. Ik heb niks tegen goede wethouders van buiten, maar D66 blijkbaar wel.” Maandag maakt D66-voorman Jeroen Hendriks de kandidaat van zijn partij bekend.

Delen

19 reacties

 1. Wat een tendentieuze mail van de Politie! Als ik naar wegen in Leiden kijk als de Kanaalweg of de Willem de Zwijgerlaan dan zou daar dus ook makkelijk 70 gereden kunnen worden. Toch is t gewoon 50. Het bárst inmiddels van wegen in de regio die ruimschoots voor 50 zijn ingericht maar 30 de begrenzing is. De Rijndijk tussen Leiden en Hazerswoude als typerend voorbeeld. Het gaat maar om één ding. De logische snelheid. Die is op de Oude Spoorbaan 50, ook ná herinrichting. Ten eerste omdat de rotondes blijven. Ten tweede omdat het aan de afvoer van het verkeer niets toevoegt 70 te rijden en de aanvoer niets aan 70 heeft als t vervolgens bij Leiden naar 50 moet zakken. Het is uitsluitend ijdelheid van politici wat hier weer eens geldt. Het is exact dát wat het gapende gat tussen bestuurders en burgers veroorzaakt. De eenzame ijdelheid der bestuurders die vanuit een eigen waarheid regeren.

  • U begint vermoeiend te worden heer Goossens. De Kanaalweg en Willem de Zwijgerlaan liggen binnen de bebouwde kom. Wat u dus doet is weer appels met peren vergelijken, net als in andere draadjes. U kunt blijven proberen recht te lullen wat krom is maar die 70 km zal vast worden gesteld.

   • Zuster Zeik, de Oude Trambaan gaat langs twee woonwijken en ligt een stuk dichter op woningen dan de Kanaalweg. Het is er altijd 50 geweesr, nooit een file de stad uit. Wat nou recht lullen wat krom is?!

    • Precies zoals u het schrijft heer Goossens. De weg ligt langs de woonwijken en is buiten de bebouwde kom. 70 km per uur is gewoon reëel. U vergelijkt compleet andere weginrichtingen en situaties met elkaar. Dat is recht lullen wat krom is.

     • Een Leids burger op

      Mijns inziens is het werkelijke probleem voor sommigen die daar wonen dat bij structurele verhoging van 50 km/u naar 70 km/u , wat op zich heel goed zou kunnen, dat er dan isolatiemaatregelen nodig zouden zijn: geluidswallen e.d.
      Dat zal het uitzicht van de bewoners daar dan enigszins gaan belemmeren.
      .

      Maar ik vind dat het algemeen belang belangrijker is dan het belang van een groepje Nimby´s daar.

     • Allert Goossens op

      Driegatenbrug ligt er direct tegenaan, de Leyhof op enkele tientallen meters. Geluid op de gevels, fijnstof in de achtertuin. Zeer relevant om daar dus gewoon 50 per uur te blijven rijden, net als de Willem de Zwijgerlaan. Ik kan niet zo veel met mensen die stoer anoniem bijdehand lopen te zijn. Op argumenten beschouwd slaat 70 km/u nergens op. Zeker in deze tijd niet. Het is gewoon politieke ijdelheid die hier speelt. En wauwelaars die roepen dat alleen de beide wijken tegen zijn; vergeet het maar. Je komt vrijwel geen Leiderdorper tegen die ervoor is behalve de autopartij zelf. Bartje Hoenen en zijn volgelingen. Die wilden een twee raden geleden nog een golfclub in de Boterhuispolder. Maar buiten de VVD verwacht je wel verstand en inzicht. D’66 levert dat echter uit tegen de wens in het pluche te gaan zitten. Jeroen Hendriks wens ik met zijn groepje opportunisten hele mooie verkiezingen toe over twee jaar …

  • 70 wat is het probleem, voor de Leyhof en de wijk “van de rieten kappen” was het 80 menig rijbewijs bezitter weet nog, na de pomp Leiden uit “gas erop naar 80” en door richting R’Veen. En andersom gas ervan na de brug.

   Neemt niet weg dat Leiden de rondweg ook makkelijk naar 70 of 60 kan brengen.

   Overigens worden die snelheden allang gereden.

   Daarbij staat staat dat LPL zegt dat er dan niet naar “De Leiderdorpers geluisterd wordt” maar dit is maar een heel klein aantal en daarbij zijn dat veelal nog Leiderdorpers die bijv in het “oude dorp” wonen of zich “Leiderdorper noemen” maar in Oegstgeest of elders wonen.

   • Allert Goossens op

    Zeg anonieme held Leiderdorper, probeer eerst eens begrijpend Nederlands te schrijven als je gedrukt wil liegen. Zwamneus. Ga eens in Winkelhof de Leiderdorper vragen wat hij wil in ik gok dat 75% wil dat het 50 km/u blijft. Dat is bepaald niet tot de beide buurwijken beperkt. Alleen de vroemvroem partij kent vermoedelijk een meerderheid die 70 p/u wil, maar ken zelf echt vrijwel geen enkele voorstander. Leiderdorp heeft bovendien vooral veel moeite met het machtsspel dat Leiden speelt. Zelf de Willem de Zwijgerlaan wél op 50 houden, maar over de brug ineens 70. Het zet nul zoden aan de dijk. Voor doorstroom maakt het nul uit en met de blijvende rotondes (zogenaamde superrotondes – ongelukmagneten) is het bovendien vragen om ongelukken. Het is puur prestige wat hier speelt. Dat levert zelden echte winnaars op.

  • henk van Vegten op

   Als u het stuk van de ringweg Noord goed gelezen had dan had u gelezen in Leiden ook 70 km/u gereden gaat worden. De oude Spoorbaan ligt buiten de BBK van Leiderdorp en volgens de Wegenverkeerswet aangemerkt als 70km weg.

  • Leonie vissers op

   Mail van de politie? WaR heb je het over?! Goossens moet eens ophouden met onzin te verkondigen!

 2. John Brussel

  En dat over een stuk weg , als je tweekeer valt ben er voorbij, en dan twee verkeerspleinen .. 50 km is 15 seconden langer .. dus ik zeg het is een mooie snelheid..

 3. Dat stukje weg heb ik een paar maal heen en terug gereden.
  John Brussel heeft gelijk: een kippenstukje.
  70 km lijkt mij geen probleem, gezien het verkeersaanbod aldaar.
  Volgens ‘de grootste partij’, die 2 leden telt van wie de voorman
  er één is (meer leden geeft maar gedoe) wordt er niet naar
  de Leiderdorpers geluisterd, die tegen de 70 km zijn.
  Wanneer wij zo tegen zijn, stel ik ‘de grootse partij’ voor
  actie te ondernemen: demonstraties, blokkades en een petitie.
  Afgaande op uitspraken van de voorman van ‘de grootste partij’,
  moet het niet moeilijk zijn een paar duizend handtekeningen
  te verzamelen en zo’n aantal mensen op de been te brengen.
  Tot nu toe heb ik alleen een spandoek gezien, misschien wel
  opgehangen door één van de 2 leden van de partij|.

  En dan de regionale samenwerking, uitmondend in een fusie
  met Leiden, daar kan niemand tegen zijn.

 4. Ik meen gelezen te hebben, dat de gemeentegrens van Leiderdorp aangepast zal worden richting de rotonde van weg 445 en 446. Daarmee komt de Oude Trambaan in de bebouwde om te liggen. Met de “Koeienrotonde” halverwege lijkt 50 km dan wel op zijn plaats.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline