LPL-voorman Hugo Langenberg op de avond dat hij de stekker uit de coalitie met CDA en VVD trok. (Foto: Robbert van Cleef).

LPL-voorman Langenberg: "50 kilometer op Oude Spoorbaan nu zeer onwaarschijnlijk"

“Het resultaat is magertjes”,  dat vindt fractievoorzitter Hugo Langeberg van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) van het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP in Leiderdorp. “Er is veel overgenomen uit eerdere akkoorden.” Dat laatste klopt en wordt door de vier partijen die nu het gemeentebestuur gaan dragen juist als bewuste keuze naar voren gebracht. “We willen verbinden besturen en hebben daarom ook veel punten uit de eerdere akkoorden opgenomen, zodat ook de oppositie zich in dit akkoord kan herkennen”, werd vrijdagochtend toegelicht bij de presentatie in het Leiderdorpse gemeentehuis. Langenberg krijgt er geen warme gevoelens bij: “Hoe moet ik dit nu op een politiek nette manier zeggen…”.

Coalitie met rug naar Leiderdorp
De LPL-voorman mist vooral het luisteren naar de burgers in het nieuwe akkoord. “Ze hebben opgeschreven dat ze met het gezicht naar de regio willen handelen. Dat is dus met de rug naar de Leiderdorpse inwoners”, zegt Langenberg. De snelheid op de Oude Spoorbaan is voor hem nog steeds het meest duidelijke voorbeeld waarbij de politiek zou moeten luisteren naar de burgers. “We hebben in het verleden een akkoord gesloten met Leiden en de provincie over 70 kilometer, maar dat was wel in combinatie met een verdiepte ligging. Die verdiepte ligging komt er niet, dus dan kan je niet zeggen dat er harde afspraken zijn. Maar we worden straks wel in de positie gebracht dat we als Leiderdorp met die 70 kilometer per uur moeten instemmen. Dan kan je niet zeggen dat je naar de inwoners luistert.”

Dat de verdiepte ligging uit de plannen is geschrapt klopt weliswaar, maar in Leiden wijst men erop dat daar juist het compromis van 70 km/u vandaan komt. In de oorspronkelijke plannen stond 80 km/u als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan.

Snelheid Oude Spoorbaan ‘vrije keuze’
De nieuwe coalitie heeft in het akkoord bewust geen besluit genomen (zie kader) over de snelheid op het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord (LRN). Na hernieuwd overleg met het Leidse college willen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP het voorstel als ‘vrije kwestie’ in de Leiderdorpse gemeenteraad bespreken. Dat betekent dat er vooraf geen afspraken over zijn gemaakt en dat elke partij vrij is in de te maken keuze.

We vinden het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van de route buitenom Leiderdorp belangrijk. Daarom zetten we in op de realisatie van de Leidse Ring Noord: binnen de bestaande financiële kaders, met een goede inpassing voor omwonenden, en met een goede oplossing voor kruisend langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Het college gaat in gesprek met het Leidse college over de gevoelens en vragen die leven bij de Leiderdorpse raad, waarna de Leiderdorpse raad op basis van de dan beschikbare informatie een besluit neemt over het voorliggende kaderbesluit.

Langenberg gelooft er helemaal niets van. “Denk je nou echt dat D66 straks als enige coalitiepartij voor een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gaat stemmen en daarmee de oppositie aan een meerderheid voor 50 helpt?Dat is toch wel zeer onwaarschijnlijk. Het wordt gewoon 70 en dan geven ze Leiden de schuld.”

Uit een mail van een politie-advies aan de Leiderdorpse wethouder Joosten
De maximumsnelheid die op een weg is ingesteld moet afgedwongen worden door de inrichting van de weg. Op een kaarsrechte weg met 2 keer 2 rijstroken buiten de bebouwde kom, zonder enige snelheidsremmende maatregelen als drempels, plateau’s of iets dergelijks is een maximumsnelheid van 50 km/h niet handhaafbaar. Het is ook niet geloofwaardig.

Handhaving door de politie moet het sluitstuk zijn als er op gebied van infra al het mogelijke/redelijke is gedaan. Als die aanpassingen er niet zijn, mag er ook niet gecontroleerd worden. Op een voor 80 km/h ingerichte weg kan nooit een maximumsnelheid van 50 km/h worden ingesteld. Indien daarvoor een voorgenomen verkeersbesluit voor advies naar de politie wordt gestuurd, zal dat dan ook een negatief advies opleveren.

Naast het negatieve advies van de politie over een maximumsnelheid van 50 km/u op de Oude Spoorbaan blijkt ook uit een onderzoek van DTV Consultants dat begin november in opdracht van de gemeente Leiderdorp werd uitgevoerd naar de snelheid op de Oude Spoorbaan dat 50 geen logische snelheid is op dit type weg. “Sterker nog, een maximumsnelheid van 50 km/u op een dergelijke weg past totaal niet in het verwachtingspatroon van de weggebruiker en wijkt sterk af van de richtlijnen… een maximumsnelheid van 50 km/u is hiermee niet af te dwingen…”, zo staat in de rapportage (linkje), waarin verder wordt geconcludeerd dat 50 km/u het risico op verkeersonveilige situaties zal vergroten en zelfs dat 50 km/u op een weg buiten de bebouwde kom in strijd is met bepalingen op basis van de Wegenverkeerswet. “Een maximumsnelheid van 50 km/u kan alleen binnen de bebouwde kom toegepast worden.”

Raadsvragen over LRN
De LPL gaat in januari vragen stellen over de stand van zaken rond de Leisde Ring noord. “Half december is er een gesprek geweest tussen onze burgemeester Laila Driessen, de Leidse burgemeester Lenferink en de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. Ik wil weten wat daar is besproken en wat er is uitgekomen”, zegt Langenberg. Eerder meldde de Leidse wethouder Ashley North (mobiliteit) dat in de bestuursovereenkomst over de LRN (linkje) die Leiden en Leiderdorp al in 2016 sloten is opgenomen dat de provincie een doorslaggevende rol speelt mochten de twee gemeenten er samen niet uitkomen. Volgens Langenberg klopt dat niet en is alleen opgenomen dat de provincie in zo’n geval een adviserende rol zal spelen. Daarin lijkt hij het gelijk aan zijn kant te hebben (zie onderstaand kader).

Artikel 14 Geschillen
14.1 Partijen zullen zich inspannen om geschillen in onderling overleg op te lossen.
14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen geschillen die
slechts door één van Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding
van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten voortvloeiende
uit deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet in onderling overleg kunnen
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan Commissaris van de Koning in
de provincie Zuid-Holland.
14.3 Indien na interventie van de Commissaris van de Koning geen oplossing kan
worden bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde
rechter te Den Haag.

Fusie met Leiden
Ook op het punt van de regionale samenwerking maakt Langenberg zich zorgen. “Leiderdorp blijft de rest van deze raadsperiode zelfstandig staat er. Maar komend voorjaar komt wel het rapport uit over die samenwerking met allerlei voor- en nadelen van fuseren. Daar haalt elke partij dan zo zijn punten uit. Maar het is duidelijk wat deze coalitie wil. Fusie is het streven en daarmee worden de Leiderdorpse belangen ondergeschikt gemaakt aan die van Leiden. en waarom? Samenwerken is ook prima.”

D66-wethouder
Een laatste punt waar Langenberg zich over verbaast is het feit dat D66 Leiderdorp nog niet met de naam van hun wethouders-kandidaat naar buiten is gekomen. “Ik ben toch wel heel benieuwd of het een Leiderdorpse kandidaat is. D66 verweet ons dat we een wethouder van buiten haalden. Ik heb niks tegen goede wethouders van buiten, maar D66 blijkbaar wel.” Maandag maakt D66-voorman Jeroen Hendriks de kandidaat van zijn partij bekend.

Leiden Leiderdorp Politiek Regio collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×