In de gebiedsvisie wordt de toekomst voor De Geesten uitgestippeld. (Beeld: gebiedsvisie).

Masterplan De Geesten is af: Julianaschool krijgt nieuwe bestemming

Na een jaar stevig onderhandelen is het masterplan voor de Oegstgeester gebieden Endegeest en Overgeest af. De Leo Kannerschool krijgt een nieuwe plek op de locatie van de voormalige Julianaschool en rond kasteel Endegeest wordt een aantal kleine gebouwen gesloopt om ruimte te maken voor één groter gebouw. Achter het gemeentehuis mogen 120 woningen worden gebouwd, voornamelijk voor bijzondere doelgroepen zoals starters, senioren en begeleid wonen. Over de grond van ponycentrum Leeuwenhoek is nog geen conclusie getrokken, daarover zullen nieuwe gesprekken worden opgestart.

De gebiedsvisie De Geesten (pdf) die vrijdagmiddag is gepubliceerd, vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het grote gebied rond het gemeentehuis en kasteel Endegeest. Wethouder Peter Glasbeek kreeg bijna een jaar geleden de opdracht om het gebied als één geheel te bekijken en zoveel mogelijke groene stukken aan elkaar te verbinden. Daarnaast mocht ook de totale hoeveelheid bebouwing in het gebied niet toenemen. De afgelopen tijd was er daardoor veel te doen over de mogelijke sloop van oude gebouwen, de locatie van een nieuwe Leo Kannerschool en de cultuurhistorische waarde van het bosrijke gebied die geweld zou worden aangedaan. In de uiteindelijke visie is er, naast ruime aandacht voor (te slopen) bebouwing, ook aandacht voor voet- en fietspaden door het gebied en het autoluw maken van de Endegeesterstraatweg.

Juliana- wordt Leo Kannerschool
Het meest verrassend in de nieuwe gebiedsvisie is de locatie voor de nieuwe Leo Kannerschool. Daarvoor is de voormalige Julianaschool langs de Endegeesterstraatweg in beeld, wat past bij de wens om de school voor speciaal onderwijs in de buurt van Curium LUMC en Rivierduinen te huisvesten. De Julianaschool was begin 2017 al in beeld voor de Leo Kannerschool, maar ontwikkelaar Johan Oudendal had er toen meer geld voor over dan de gemeente, waardoor de locatie afviel. Onlangs was de oude school wederom in beeld bij de gemeente, maar ook toen werd hij – per slot van rekening door de wethouder zelf – afgeserveerd vanwege de hoge kosten. Met de overeenstemming die er nu alsnog gevonden lijkt, is het onderzoek naar een schoollocatie bij kasteel Endegeest – waarvoor onlangs 395.000 euro werd vrijgemaakt – alweer van de baan. Hoeveel dat onderzoek al heeft gekost, zal later duidelijk moeten worden.

Het betekent in ieder geval dat in de weilanden tussen kasteel Endegeest en de Wassenaarseweg, waar eerder veel over te doen was, niet zal worden gebouwd. Wel zal een aantal kleine gebouwen rond het kasteel worden gesloopt, zodat er ten zuid-westen van het kasteel één groter gebouw kan verrijzen. “Dit gebouw draagt bij aan het vergemakkelijken van een bedrijfseconomisch gezonde exploitatie”, is de wat omfloerste uitleg daarvoor in de gebiedsvisie. Samen met een aantal andere gebouwen dat blijft staan, worden als mogelijke invulling van dat gebouw onder meer een restaurant, een (boetiek)hotel, symposiumfaciliteiten en een wellness genoemd. Ook wordt voorgesteld om later eventueel nog woningen in het gebied toe te staan, maar alleen ‘als aangetoond kan worden dat dit voor een economische exploitatie vereist is’.

120 woningen achter gemeentehuis
Voor het veel noordelijker gelegen gebied Overgeest, het gebied achter het gemeentehuis, wordt de bouw van ongeveer 120 woningen aangedragen. Die worden maximaal drie bouwlagen hoog en zijn vooral bestemd voor starters, begeleid wonen en ouderen die op zoek zijn naar alternatieve woonvormen. De nieuwe lokale woonvisie die daarbij leidend moet zijn, ligt echter al een tijd erg gevoelig in de lokale politiek. Afgelopen week werd bespreking opnieuw uitgesteld, maar veel ruimte voor vertraging is er niet, zegt wethouder Peter Glasbeek, die de woonvisie nodig heeft in de onderhandelingen over nieuwbouw. De woningbouw in Overgeest moet later dit jaar overigens via een aparte procedure mogelijk worden gemaakt, omdat er in het masterplan geen tijd is voor de benodigde extra onderzoeken.

Joost Geluk van bewonersgroep Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten is uitgesproken in zijn kijk op de bouwplannen voor Overgeest. “Het leeft daar enorm in de buurt, de bewoners zijn echt pissig”, aldus Geluk. “Zo’n geconcentreerde woningbouw past helemaal niet bij dit gebied en in de visie ontbreekt het aan een analyse naar de draagkracht.” Hij verwijst naar eerdere bouwplannen die er waren voor het voormalige stuk grond van Rivierduinen en Stichting ’45, waarbij er meermaals over de toename van verkeer en de ruimte voor natuur werd gesproken. “Van die eerdere inspraken zien we nu niks terug.”

‘Losstaande plannen voor nieuwbouw’
Geluk heeft ook de rest van de gebiedsvisie bekeken en maakt zich nog steeds zorgen over de toekomst van het gebied. “Met dit plan kun je nog alle kanten op”, zegt hij over de manier waarop er over bouwlocaties wordt gesproken in de visie. “Het blijft volstrekt onduidelijk waar nieuwe gebouwen precies komen, dat wordt uit de tekeningen ook niet veel duidelijker.” Zijn belangrijkste punt van kritiek is de manier waarop er door de wethouder naar het gebied wordt gekeken. “Dat is niet naar het gebied als geheel. De waarde van Endegeest wordt in de visie goed omschreven, maar daarna vervalt het in losstaande plannen voor nieuwbouw. Dat is niet consequent.”

Over één gebied wordt in de visie bewust nog geen uitspraak gedaan. Dat is de zeer gewilde grond van de ponycentrum Leeuwenhoek op de hoek van de Wassenaarseweg en de Endegeesterstraatweg. Dat gebied is in beeld voor uitbreiding van het Bio Science Park, maar de plannen daarvoor kunnen rekenen op hevig verzet bij de manege. Daarom wordt daarover in deze visie nu geen uitspraak gedaan, maar ‘de gemeente Oegstgeest heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan een nader onderzoek’. “Om langdurige onzekerheid voor het ponycentrum te voorkomen, is de bereidheid van de gemeente Oegstgeest gekoppeld aan een maximale onderzoekstermijn van 2 jaar”, staat in het bewuste deel van de gebiedsvisie.

Inspraak gemeenteraad
Op donderdagavond 7 mei wordt de gebiedsvisie voor het eerst door de gemeenteraad besproken. Rond diezelfde datum wordt er voor bewoners een webinar georganiseerd, waarin ze een nadere toelichting op de plannen krijgen. “Voor de omgeving is zo’n moment van inspraak erg belangrijk”, aldus Geluk, die vreest dat dat door de snelheid waarmee het masterplan naar de gemeenteraad moet in het gedrang komt. “Ik heb nog geen plan gezien van hoe de gemeente de inspraak op deze visie wil vormgeven, maar ik hoop dat we goed de ruimte krijgen. We zijn per slot van rekening geen boemannen.” Geluk maakt zich in ieder geval op voor een inspraak-bijdrage in de vergadering van de gemeenteraad.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×