Plannen om in Vlietland 222 recreatiewoningen te bouwen zijn er al 17 jaar. Nu lijkt realisatie aanstaande.

Verzet tegen bebouwing Vlietland groeit, maar voorlopig staan alle seinen op groen

Als het aan Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en DGI Ventures (DGI) ligt, wordt nog dit jaar begonnen aan de realisatie van een groot vakantiepark met 222 recreatiewoningen, 569 parkeerplaatsen, een bedrijfswoning en een restaurant in ‘de Riviera van de Randstad’ zoals exploitant Vlietland BV het gebied noemt. Het voormalige zandwingebied is al jaren een populaire plek waar inwoners uit de hele regio komen zwemmen, surfen, zeilen, paardrijden of gewoon zonnen. Niet zo gek dus dat iedereen een mening heeft over de plannen die grotendeels al zeventien jaar geleden werden gemaakt.

Vooralsnog is er vooral veel weerstand. Veel mensen horen nu pas over de plannen en zijn geschrokken. De ontwikkelaars begrijpen de commotie, maar wijzen erop dat al in de aanloop naar de vaststelling van het plan in 2005 alle omliggende gemeenten uitgebreid zijn betrokken. “Ook inwoners hebben toen gebruik kunnen maken van alle inspraakmogelijkheden”,  zegt Marius Heijn van KWV. Hij geeft wel toe dat dat inderdaad al lang geleden is. “Maar in 2010 heeft de Hoge Raad nog eens herbevestigd dat dit deel van het gebied bestemd is voor intensieve recreatie. De rest is voor de natuur met bijvoorbeeld de Vogelplas.”

Ook Peer de Rooij van DGI snapt de commotie, maar probeert de pil voor de tegenstanders te verzachten: “Het gebied is 300 hectare, op slechts 22 daarvan komen de recreatiewoningen.” De Rooij belooft dat het zeker geen grote plak asfalt wordt, maar een gebied dat groen en landschappelijk wordt ingericht. “En we gaan ook twee hectare water toevoegen”, vult Heijn aan. “Met oevers en rietkragen waar ook weer nieuwe fauna zich kan vestigen.”

Toegankelijk
Het gebied blijft volgens de twee ontwikkelaars gewoon openbaar toegankelijk. “Er zijn wandel- en fietspaden en dat blijft zo.” Tegenstanders hebben daar zo hun twijfels bij. Ze wijzen erop dat tussen de huisjes van een vakantiepark doorwandelen toch echt iets heel anders is dan door een groen bosgebied dwalen.

Tegenstand
En die tegenstanders lijken steeds meer steun te krijgen. Dat blijft onder meer uit de inmiddels meer dan 15.000 mensen die de petitie van Burgerinitiatief Voorschoten de afgelopen twee weken hebben getekend. Hiltje Haasjes van het burgerinitiatief heeft inmiddels ook een document met alle zorgen naar de verschillende betrokken gemeenteraden gestuurd. Daarin wordt gewezen op het ontbreken van garanties met betrekking tot verlies aan groen en de verplichting tot compensatie van natuurwaarden. Ook twee op te werpen geluidswallen tot ruim twaalf meter ontbreken volgens het burgerinitiatief in de plannen. “Bovendien worden die opgetrokken uit vervuilde grond met daaroverheen één meter schonen grond. Wat doet dat met de gezondheid van spelende kinderen en de waterhuishouding als het verzakt?”

Stikstof
De raadsleden krijgen tenslotte de vraag voorgelegd hoe de bouw van het vakantiepark valt te rijmen met zaken als hittestress, nieuwe wet- en regelgeving, klimaatverandering en stikstof. Zaken waar ten tijde van de oorspronkelijke plannenmakerij nog maar weinig aandacht voor was.

Voorschoten
De PvdA in Voorschoten diende eind juni samen met D66 en GroenLinks een motie in waarin het college wordt opgeroepen om in gesprek te gaan over de plannen van buurgemeente Leidschendam-Voorburg. Het vakantiepark komt op hun grondgebied, maar ligt zo dicht tegen Voorschoten aan dat de raad mee wil kunnen praten over de plannen die in de ogen van de Voorschotense politiek betekenen dat het gebied verstedelijkt als er straks het hele jaar door kan worden gerecreëerd.

Vertekend beeld
Dat er volgens het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg slechts 1,8 procent van het totale gebied van 300 hectare wordt bebouwd, geeft volgens de Voorschotense politici een vertekend beeld. “Het gebied bestaat voor een groot deel uit water dus er wordt per saldo een veel groter deel volgebouwd.” Vlietland bestaat naast grond inderdaad voor een fors veel uit water. Alleen al de drie grote plassen zijn samen al goed voor 130 van de 300 hectare.

Unaniem gedeelde zorgen
De Voorschotense raadsleden vrezen ook voor meer geluidsoverlast door bomenkap. Ze hebben dan ook unaniem hun grote zorg uitgesproken over de ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ zoals het plan heet, waarover de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich komend najaar buigt. Die gemeente moet nog instemmen met een aanpassing van het bestemmingsplan voordat er daadwerkelijk kan worden begonnen met de bouw in het groen. Voorschoten dient voor de zekerheid alvast een zienswijze tegen het bestemminsplan in om later sterker te staan als er eventueel verdere actie nodig is.

Leiden
Ook in Leiden is de politiek wakker geworden. De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. De partijen willen dat het college zich bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland hard maakt voor het openhouden van het gebied, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft.

Oppositie uit Leidschendam-Voorburg
Nadat het aanvankelijk lange tijd stil bleef vanuit de de gemeente waar het allemaal om draait, zijn nu ook daar de eerste kritische geluiden te horen. In een gezamenlijke verklaring stellen de GroenLinks-fracties uit Leidschendam-Voorburg en Voorschoten dat de bouw van vakantiewoningen in Vlietland niet meer van deze tijd is. “Met alle problemen die op dit moment in Nederland spelen zijn de GroenLinks-fracties van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het zeer onwenselijk is om deze plannen door te laten gaan.” GroenLinks wijst het nieuwe college van Leidschendam-Voorburg op de aandacht voor de natuur, die in het recent gesloten coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg  is opgenomen. “Luister naar de natuur. Luister naar de omwonenden. Stop de plannen voor de vakantiewoningen”, aldus GroenLinks.

Informatiebijeenkomst
Op 21 september organiseert de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten voor de gemeenteraadsleden een informatiebijeenkomst over de plannen. Daarbij is ook de ontwikkelaar uitgenodigd. Vooruitlopend op die bijeenkomst heeft de PvdA Voorschoten alvast een hele serie vragen gesteld over de plannen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het gebied na de realisatie van het vakantiepark. Ook wordt de Rietpolderweg verlegd en de PvdA wil weten wie daarvoor de kosten draagt. Andere vragen gaan over aantallen te kappen bomen, het herplanten van bomen, geluidsoverlast en stikstof. Voor wat betreft dat laatste is de PvdA bang dat de bouw van de recreatiewoningen van invloed zal blijken te zijn op de bouw van gewone woningen in Voorschoten.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij Regio Voorschoten Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×