Vereniging Vrienden Oostvlietpolder opnieuw in beroep

Nu het bestemmingsplan Oostvlietpolder zich in de beslissende fase bevindt, heeft de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) wederom bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit. Dit goedkeuringsbesluit dat de provincie Zuid-Holland op 19 december 2006 presenteerde, wijkt slechts op enkele punten af van het besluit dat in april 2005 werd afgekeurd. Gedurende de anderhalf jaar tussen dit en het vorige besluit, heeft de provincie onderzoek laten verrichten naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de verkeersontsluiting. De VVO is echter van mening dat de onderzoeksresultaten niet volledig zijn. Zo concluderen de Vrienden op basis van meetgegevens, dat het bestemmingsplan niet aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit voldoet en dat de maatregelen die rond de verkeersontsluiting genomen moeten worden, onuitvoerbaar zijn.

Daarnaast vindt de VVO dat er geen volledige afweging van belangen is gemaakt. Er is bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen geen rekening gehouden met de verwachtte inkrimping van de beroepsbevolking, waardoor de oppervlakte te hoog is geraamd, aldus de VVO. Bovendien is geen rekening gehouden met het feit dat Leiden een groot tekort aan groen heeft. De Oostvlietpolder is de laatste open agrarische polder op Leids grondgebied. De VVO vindt verder nog steeds dat het bestemmingsplan in strijd is met de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West. Er wordt volgens de Vrienden geen recht gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Oostvlietpolder. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de komst van de Rijnlandroute en zal de geplande ecologische zone volgens hen niet werken. Tenslotte is de VVO van mening dat bedrijven zich niet in de Oostvlietpolder zullen vestigen, omdat de grondprijzen en de gestelde voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, zeer hoog zijn. Het complete beroepschrift is hier te vinden.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×