Groen en bedrijven in Oostvlietpolder

Als het aan het college ligt, komt er in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein. Dit staat in de startnotitie die wethouder Marc Witteman afgelopen donderdagavond in het Stadhuis toelichtte. Hoewel de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder een herzieningsverzoek heeft ingediend bij de Raad van State waardoor er voorlopig onzekerheid bestaat over de status van het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders van mening dat de voorbereidingen moeten worden voortgezet. Het college heeft in de startnotitie aangegeven dat 9,7 ha van het geplande bedrijventerrein niet bebouwd wordt, maar groen zal blijven. Zo ontstaat er langs de Vlietweg een brede groene zone tussen polderpark Cronesteyn en de Vlietlanden. Ter compensatie wordt de strook langs de A4 intensieverbebouwd dan tot nu toe gepland was. Nu starten de onderzoeken naar een uitwerkingsplan voor de bestemming ‘uit te werken bedrijvenpark’, omdat alleen op basis van een uitgewerkt bestemmingsplan bouwvergunningen verleend kunnen worden.

In het uitwerkingsplan wordt de inrichting van het bedrijventerrein vastgelegd. Ook zijn de randvoorwaarden op het gebiedvan duurzaamheid(ruimtegebruik, milieuzonering, energie, CO2-reductie en mobiliteit) hierin omschreven. Door het uitwerkingsplan op te stellen terwijl de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het gebied begonnen zijn, hoopt het college tijdwinst te realiseren.De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, die door de wethouder is uitgenodigd deel te nemen aan overleggen over de vormgeving van de inrichting van het gebied, weigert dit voorlopig en wil eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten. Daarna zal de vereniging zich opnieuw beraden.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×