PvdA nu ook in het geweer tegen illegale verbouwing Morskade 16/A

34

Vorige week stelde de PvdA een serie vragen aan het college over de verkamering van een pand aan de Morsweg 83 en de daarmee gepaard gaande overlast voor de buurt. Naar aanleiding van ons artikel over die kwestie ontspon zich een levendige discussie op Sleutelstad.nl waarbij door wijkbewoners ook werd gewezen op de illegale verbouwing van een woning aan de Morskade 16/A. De gemeente is al geruime tijd op de hoogte van die illegale verbouwing en heeft zelfs al een forse boete opgelegd. Die is echter nooit geïnd. Inmiddels zou de verbouwing alsnog gelegaliseerd zijn.

De PvdA wil nu ook over deze kwestie het naadje van de kous weten en heeft daarom aanvullende vragen gesteld over de situatie rond dit pand. Onder meer of het klopt dat de boete niet is geïnd en of er inderdaad alsnog een vergunning is afgegeven en zo ja waarom.

Verder wil de PvdA dat er minimumeisen gesteld gaan worden bij verkamering. Zo zouden de wooneenheden aan bepaalde afmetingen moeten voldoen en over eigen sanitair moeten beschikken. Zo denkt de PvdA dat kan worden voorkomen dat de toch al kleine woningen worden opgesplitst in teveel nóg kleinere wooneenheden.

Tenslotte wil de PvdA weten of bij het afgeven van zogenaamde onttrekkingsvergunningen – waarbij woningen worden samengevoegd – wordt gekeken naar eventuele criminele antecedenten van de aanvragers. Op basis van de Wet Bibob kan als dat het geval is, een vergunning worden geweigerd om te voorkomen dat criminele huisjesmelkers hun gang kunnen gaan.

VVD-wethouder Van Woensel wil niet op de kwestie ingaan omdat er schriftelijke vragen zijn gesteld. “We geven na de zomer eerst antwoord aan de raad, daarna is de pers weer aan de beurt”.

Delen

34 reacties

 1. Gaat dat zo in Leiden? Illegaal verbouwen, boete niet betalen, vergunning alsnog krijgen? De brutale huisjesmelker wint?

 2. bepalend is de huurovereenkomst huurder verhuurder de overheid regelt dwingend het recht tav huisvestingswet, Huurprijzenwet, woonruimte en huurwet, een meldpunt/loket huren zou de gemeente handen en voeten geven om het beleid adequaat … en nou doorpakken PvdA !!!

 3. De pest is dat er nu n.a.w. knalhard 6 weken op het stadhuis wordt gewerkt om het blazoen schoon te houden. Ambtenaren die druk in de weer zijn om te motiveren waarom de dwangsom niet is opgeëist en waarom er na het aanschrijven van de drie huiseigenaren (allen woonachtig in de bollenstreek) een jaar lang niets is gedaan en waarom een in vier deeltjes (zonder bouwvergunning) verkamerde bovenwoning uit de jaren ’20 conform het voorgestane beleid is en waarom er geen sprake was van handhaving toen hierom door circa 20 buurtbewoners werd gevraagd en de gewraakte versoepeling m.b.t. verkamering nog niet was ingegaan (wie 3 maanden geleden te hard reed op de A13 bij Rotterdam kan ook niet met terugwerkende kracht zijn boete wegens te hard rijden aanvechten).
  Dit halsstarrig het eigen beleid toedekken is helaas de ingeboren reflex van het Nederlands ambtelijk apparaat. Ik hoop van harte dat de wethouder en zijn staf de moed hebben om dit te doorbreken en met goed flankerend beleid te komen waardoor tegen excessen (zowel qua aantal ‘zelfstandige wooneenheden’ als huurprijs) met succes kan worden opgetreden.

  Een probleem blijft dat (een deel van) de raad denkt dat door verkamering toe te staan, je studenten eerder aan een kamer helpt.
  Dat is een onjuiste aanname, zoals de praktijk uitwijst. Kamernood onder studenten los je alleen maar op door structureel aan een campusachtige oplossing te werken. Het tekort aan betaalbare kamers onder studenten in Leiden wordt op vier à vijfduizend geschat. Zelfs als je door een flexibeler omgaan met de regels op jaarbasis 100 studenten extra bij particulieren weet onder te brengen, ben je minimaal 40 jaar bezig. En dat terwijl een toename van het aantal studenten wordt verwacht!

 4. @eric vtg: ik begrijp jouw uitspraken steeds minder. Eerst wordt er schijnheilig en leugenachtig beleid gevoerd, waarbij regels en eerdere toezeggingen aan de laars worden gelapt. Daarna gaat men op het stadhuis, volgens jou, knalhard werken om het blazoen te zuiveren, of, in normaal Nederlands, om recht te praten wat krom is. Die arme raadsleden toch, we moeten echt medelijden met ze hebben. Ondertussen rausen ze achter je rug alweer vriendelijk glimlachend met de botte bijl door de stad, net zolang tot ze op het matje worden geroepen door enkele grimmige, oplettende medeburgers en weer op zoek moeten naar een flankerend beleid, zoals je het zo poëtisch en uiterst naïef betitelt. Gemarchandeer is inmiddels de basis geworden van het beleid, mede door de goedgelovigheid van brave burgers. Practisch iedere week is er een zalvend "toedekken van eigen beleid" noodzakelijk! Er zitten gaten van vele miljoenen in het budget, maar die gaan ze helaas moeten dichten met een belasting op grof vuil. Geloof jij dat? Ondertussen glimlachend wel ruim honderd miljoen uitgeven aan belachelijke parkeergarages. Gelukkig hebben ze dat budgetakkefietje drie weken geleden met goed gevolg "rechtgebreid", om in jouw jargon te blijven. Slaap rustig verder, Eric!

 5. Ach beste Han, wat bedoel je nu precies? Is het verkeerd om vertrouwen te hebben in een gemeenteraad? Wat is volgens jou het alternatief?
  Ik ben ervan overtuigd dat noch Van Woensel, noch de meeste ambtenaren en noch de gemeenteraad blij zijn met het fenomeen huisjesmelker.
  En wat betreft goedgelovigheid: ik heb de gemeenteraad vorig jaar over dit onderwerp toegesproken toen jij waarschijnlijk vrolijk middeleeuwse deuntjes aan het fluiten was. Jij bent het prototype van de altijd maar zeurende en klagende burger die nadat iets is besloten daartegen te hoop loopt en het altijd achteraf beter weet, alle raadsleden over één kam scheert, overal complotten veronderstelt en zelfs corruptie en omkoping suggereert. Too late the hero, beste Han. En dan noem je mij naïef.

 6. Beste Eric, je mag me van alles betichten, maar niet dat ik me eerst verschuil en achteraf ga klagen. Ik stond aan de wieg van de STOOM, meer dan tien jaar geleden, en was actief om de bedreigende en toenemende luchtvervuiling en geluidsoverlast in de stad aan de kaak te stellen. Tevergeefs, zoals je met eigen ogen kunt waarnemen. Dus "too late the hero" zou misschien kunnen kloppen, hoewel ik die uitdrukking niet ken…

 7. @Han, je hebt gelijk. En met STOOM is goed werk verricht, waarvoor alle hulde. Die opmerking neem ik terug. Excuses.

  Je mag me naïef noemen, maar ik blijf hopen dat ambtenaren vanuit het belang van de bewoners die verkamering onder de loupe nemen en tot dezelfde conclusie komen als de wijkbewoners: verkamering is misbruik maken van het gebrek aan woonruimte, het haalt een soort huiseigenaren de stad in die de huizen letterlijk verpooieren (en door de aard van de verkamering is de schade bijna onherstelbaar: normale gezinnen zijn straks veel geld kwijt om al die wandjes en schots en scheef aangelegde leidingen te verwijderen), het tast de leefbaarheid van woonwijken aan, het verhoogt de druk op de openbare ruimte (extra auto’s, geblokkeerde stoep) aanzienlijk, het bedreigt de openbare orde (er is amper toezicht op wie er in deze panden wonen, en ook niet hoeveel mensen er in zo’n pand wonen), door de economische crisis wordt de waardedaling voor omwonenden een extra belasting die op korte termijn ook de gemeente zal raken (waardedaling OZB!).
  Een ambtenaar heeft overigens verteld dat er mogelijk ook problemen met de riolering ontstaan. Je kunt niet ongestraft in de eengezinswoningen in deze stad ongelimiteerd 2, 3, 4 of meer zelfstandige huishoudens onderbrengen.

  Terug naar dit onderwerp: gisteren was er aan het einde van de middag een politie-actie op de Morskade: 2 agenten te motor, plus inzet met politiebus en politieauto. Er is een bewoner van Morskade 16A afgevoerd. Ik heb overigens geen idee wat de aanleiding was.
  Ik weet wel wat de oplossing is: de eigenaren opdragen de verkamering terug te draaien en de woning voor normale gezinsbewoning voor een normale prijs op de markt brengen.
  De oppervlakte van de eerste verdieping bedraagt 43,5 meter en de oppervlakte voor de tweede verdieping 38,1 vierkante meter. ‘Woningen’ van gemiddeld 20 vierkante meter (inclusief keuken en badkamer) voor 2 of meer personen zou elke gemeente anno 2012 moeten verbieden.

 8. Ook op de website van de PvdA in Leiden is nu aandacht voor dit onderwerp!

 9. Hoe naief kun je zijn als bestuurder/raadslid om in bestemmingsplannen de verkamering ruim baan te geven in de veronderstelling dat dat goed is voor onze studenten? Ook hier wordt het grote graaien in de hand gewerkt. Dat was voorspelbaar en blijkt nu bewaarheid. Het opnieuw wijzigen van bestemmingsplannen wordt nog een hele kluif, gelet op de gangpbare geldigheidsduur van 10 jaar voor zo’n plan.

 10. @Wim: kleine aanpassingen in bestemmingsplannen zijn altijd mogelijk. Het algemeen vrijgeven van de verkamering is daarvan een voorbeeld. Daarnaast zijn er legio voorbeelden van artikel 19 procedures, waarmee je in korte tijd aanpassingen kunt doen. Een bestemmingsplan is geen statisch plan. Ik ben optimistisch, al is het te triest voor woorden dat D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, VVD en CDA zich in stilte blijven hullen. Ze moeten zich schamen. De PvdA heeft tenminste de politieke moed om aan te geven dat het genomen besluit niet positief is uitgevallen. Het klinkt onvriendelijk, maar je hoopt bijna dat er naast een aantal raadsleden pandjes worden vertimmerd en je vervolgens de gevolgen daarvan dag in dag uit meemaakt.
  Ook triest dat het nieuwe bestemmingsplan Transvaal als ‘conserverend’ werd gepresenteerd, terwijl het een tweetal bommen onder de wijk bevatte: de Morspoortgarage en het vrijgeven van de verkamering.
  Maar ik ben het met je eens: het blijft te dom voor woorden dat raadsleden daadwerkelijk hebben gedacht dat je door het vrijgeven van verkamering studenten een extra kans op huisvesting biedt. Alsof er in de particuliere markt zomaar 5.000 kamers worden gevonden… Alsof je zo’n groot probleem op zo’n vrijblijvende ad hoc wijze kunt oplossen en er geen structurele maatregelen nodig zijn.

 11. eric vtg: bestemmingsplannen zijn er voor de burger om zekerheid te bieden gedurende langere termijn over o.a. het gebruik van de gebouwen. Je kunt dit een recht noemen. Dit zomaar wijzigen binnen een korte termijn nadat zo’n plan is vastgesteld lijkt op onbehoorlijk bestuur.

 12. @Wim: ik denk dat heel Transvaal blij is als de gemeenteraad de verkamering aan banden gaat leggen en liefst ook rigoreus gaat terugdraaien. En niet alleen Transvaal. Plannen worden overigens wel vaker bijgesteld. In dit geval is het een teken van fatsoenlijk bestuur. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zoiets.
  SP en PvdA zouden wellicht kunnen overwegen om een klachtenloket te openen, waar mensen melding kunnen maken van verkamering en de gevolgen daarvan. Het zou mij niet verbazen als de SP hier al mee bezig is. In Transvaal zitten relatief veel hoog opgeleide mensen die de weg richting politiek, media en gemeente weten te vinden, in sommige andere wijken ligt dat anders, terwijl de problemen er groter zijn.
  Er vinden overigens wel vaker stilsluipend wijzigingen aan de bestemmingsplannen plaats. Neem de toegestane geluidwaardes. Ooit gold voor Transvaal de aanduiding ‘stille wijk in een stad’ met een bijbehorende geluidswaarde van 30 dBA, en dat lag ook in het bestemmingsplan als uitgangswaarde verankerd. Inmiddels is dat opgerekt naar ik meen 40 dBA en zitten we hier met horeca die 12x per jaar mag blazen met volumes van gevelbelasting 85dBA en 100dBC. Dat zijn volumes die in de grote steden alleen bij de zwaarste categorie evenementen zijn toegestaan (en dan echt geen 12x per jaar op een bepaalde locatie!).
  Gelukkig gaat er ook veel goed in Leiden. Ook daarom onderschrijf ik de reacties van Han Tol niet altijd: ik ontmoet regelmatig bevlogen ambtenaren die zich keihard inzetten voor de stad en dat ook op een goede wijze doen.

 13. Eric wat kan jij zeuren, Je blaast alles op, Je hoort verder in de stad niets over de verkamering. Tuurlijk hier en daar heb je burenoverlast, maar dat is niet alleen van deze tijd. morspoortgarage, verkamering, toegestane geluidswaarde, de politiek die in stlite blijft hullen. (of ze niets anders te doen hebben,dan jou plezieren met je Nymbygedrag).Ja Pvda trapt er natuurlijk weer in. Ga zo maar door. Enige tijd geleden had je commentaar op Eltjo, nou je wint het ruimschoots van hem. Ga is lekker op vakantie.

 14. @Theodorus: je vergist je. In de eerste plaats heb ik dit onderwerp niet aangezwengeld (aanleiding was verkamering op de Morsweg in Transvaal II, waarna vanuit Transvaal I reacties kwamen op de verkamering aldaar.
  Verkamering is een landelijk probleem en minister Spies is momenteel een offensief tegen deze praktijk begonnen, mede op verzoek van de gemeente Rotterdam waar het inderdaad een veel groter probleem is dan hier in Leiden. In Den Haag is vorig jaar al de noodklok over de verkamering geluid. Mogelijk is dit je allemaal ontgaan.
  Dat je mij een zeurkous vindt is vast wel terecht en sowieso jouw goed recht om dat te vinden. Maar nimby-gedrag, tja, als ik aangeef geen enkel probleem te hebben met een nieuwe moskee op minder dan 2 minuten fietsafstand van mijn voordeur, die ik vanuit mijn voorkamer en werkkamer goed zal kunnen zien, zijn er op dit forum weer allemaal mensen die daartegen te hoop lopen en aangeven te hopen dat ik erg veel last van die moskee zal ondervinden… En ik was en ben voorstander van de Churchill Avenue, die op 50 meter afstand van mijn woning zou moeten komen.
  Burenoverlast is inderdaad iets van alle tijd, maar het is wat anders als eengezinswoningen worden opgedeeld in zelfstandige wooneenheden. Dat is een wezenlijk verschil.
  Als je denkt dat verkamering geen probleem is, en je er niets over hoort in ‘de stad’, weet ik één ding zeker: je bent ziende blind en horende doof.

 15. Eric,

  Hierboven geeft je aan dat je geen problemen hebt met de Moskee, logisch je woont aan de andere kant van het water, Ook heb je geen problemen met de Churchill Avenue, logisch dat is alleen maar voor jou een verbetering.
  Ik heb het nog bij een aantal mensen nagevraagd of zij last hebben van de verkamering. Bij niemand was dit bekend of had men er last van (uit verschillende wijken van Leiden). Misschien leef je in een klein wereldje en ben overal gevoelig voor. Ga is een lekker weekje er tussenuit.

 16. @theodorus: ik zou je willen adviseren eens in Google de zoektermen "verkamering" en "huisvesting" in te toetsen en dan te zoeken naar berichtgeving hierover. Dan zal jou snel duidelijk worden dat dit inmiddels een landelijk probleem is geworden met verloedering in woonwijken in vele Nederlandse steden. Dat is ook de reden dat Minister Spies van BZ inmiddels maatregelen heeft aangekondigd.
  Uit jouw rondvraag blijkt dat dit probleem nog niet tot de leefwereld van diverse Leidse stadgenoten is doorgedrongen.
  Daaruit trek ik alleen de conclusie dat het dat het hier nog niet zo uit de hand is gelopen, dat er niets meer aan te doen is. Dat is dan toch alleen maar gunstig?

 17. Emilie: Ik ben het eens met je conclusie, en dat is zeker gunstig.
  Dit in tegenstelling tot eric 19/7:15,43 met zijn opmerking:
  Als je denkt dat verkamering geen probleem is, en je er niets over hoort in ‘de stad’, weet ik één ding zeker: je bent ziende blind en horende doof. Eric overdrijft graag en hanteert argumenten 18/7 12.14.zoals: normale gezinnen zijn straks veel geld kwijt om al die wandjes en schots en scheef aangelegde leidingen te verwijderen (dat wordt wel in de verkoopprijs verrekend). het bedreigt de openbare orde. (waarom daar hebben we toch handhavers voor als er iets is.) Door de economische crisis wordt de waardedaling voor omwonenden een extra belasting die op korte termijn ook de gemeente zal raken (waardedaling OZB!).(ook onzin)
  tevens heeft een ambtenaar hem overigens verteld dat er mogelijk ook problemen met de riolering ontstaan. (en al die studentenhuizen dan). Wat en bangmakerij en onzinnige argumenten. Een academisch onwaardig. Misschien moeten we een fonds oprichten om Eric een lekkere vakantie te geven in Polen of Roemenie. Emile neem jij het voortouw hierin ?

 18. @Theodorus: dank voor je aanbod een vakantiefonds voor me op te richten. Polen en/of Roemenië lijken me geweldige bestemmingen.

  Onderstaande vond ik op de website van de VVD in Leiden over het vrijgeven van verkamering (ik vermoed afkomstig van het burgerinitiatief):

  "• de Federatie Leidse Huurdersorganisatie (FLHO) tegen de voorgenomen voorstellen van het college is;
  • de Leidse wijken Transvaal, Maredorp, Waardeiland, Zuidwest, Noorderkwartier, Tussen de Rijnen, de Kooi en Pancras-West het vrijgeven van kamerbewoning onwenselijk vinden;
  • de gemeente Leiden geld misloopt door het afschaffen van de onttrekkingsvergunning (€113 of €226 per m2);
  • de WOZ-waarde van panden naast kamerverhuurde panden met minstens 30% afneemt;"

  Je haalt verder aan aantal zaken door elkaar. Er is een verschil tussen een woning waarin bijvoorbeeld in vier kamers studenten wonen die keuken en sanitair delen en een zelfstandige wooneenheid waarin vier natte ruimtes en vier keukens zijn gemaakt, en waarin per wooneenheid doorgaans 2 personen samenwonen.

  Maar erg aardig dat je mij een vakantie naar prachtige landen aanbiedt. Wel een minpuntje dat je Emile daarvoor wilt laten betalen.

 19. @Hebjehaarweer: nee, dat denk ik niet. Greetje van Gruting is een verklaard tegenstander van het uitponden van woningen.
  Een aantal uitgangspunten zijn onjuist gebleken. Zo wilde de VVD het makkelijker maken om woningen te verhelen, waardoor je van een beneden- en bovenwoning bijvoorbeeld één grotere woning kon maken, die meer bij de eisen van deze tijd past. Wat nu gebeurt, en waarvoor Theodorus hardnekkig zijn ogen blijft sluiten, is dat die panden niet worden geupgrade maar juist in kleinere partjes – ‘zelfstandige wooneenheden’- worden opgedeeld. Dat zijn er meestal vier, want dan hoef je als huisjesmelker geen extra vergunningen aan te vragen.

 20. Piet Pekelharing op

  Eric, mocht je ingaan op het aanbod om naar Polen of Roemenië op vakantie te gaan, neem je dan wel een smartphone of Ipad, Iphone (of hoe ook die dingen om mobiel te kunnen internetten ook mogen heten) mee? Dan hoeven wij jouw bijdragen op sleutelstad niet te missen :-).

 21. Eric, je reactie op de door jouw genoemde bovenstaande argumenten, heb je er 1 uitgepakt. Woorden gebruiken als "doorgaans" klinkt niet echt overtuigend en bewijsvol. Je hebt ook studenten huizen waar er 15/20 inzitten.
  Op de rest van de argumenten reageer je niet. Ook reageer je niet op reactie van 19/7 17,48. Valt me van je tegen. Ben ik van jouw niet gewend dat wegloopgedrag. Tevens heb ik een aantal vrienden gepolst om een bijdrage voor jou vakantiefonds. Helaas kreeg ik 0 op rekest. (2 wonen er op de morskade). Ze willen niet dat je weggaat want je komt zo goed op voor je belangen. Jammer, ik had het je zo gegund. Misschien dat Emile verder is gekomen, we horen het wel. Of heeft Piet nog enige suggesties.

 22. @Piet: Theodorus biedt mij inderdaad iets aan, althans hij stelt voor om een vakantiefonds op te richten (heel aardig van hem!), maar legt de rekening bij een ander neer.
  Ik vermoed dat Theodorus denkt dat ik iets tegen Polen en/of Roemenen heb, maar dat is – het zal je niet verbazen – een enorme misvatting. In 1998 heb ik toen ik nog bij North Sea Jazz werkte ervoor gezorgd dat de Poolse pianist Wlodek Pawlik voor het eerst in Nederland kon optreden en de Roemeense formatie Taraf de Haidouks heb ik erg vaak zien optreden en ik heb er ook regelmatig over gepubliceerd.

  Speciaal voor Theodorus: http://www.mareonline.nl/art/21.art.11.html

  Speciaal voor Theodorus nog een link:

  ROOD Leiden in actie tegen huisjesmelkers, studenten zijn geen melkkoe.

  Afgelopen woensdag trotseerde ROOD, jong in de SP, de sneeuw in Leiden op de markt om aandacht te vragen voor problemen met huisjesmelkers. Veel studenten en jongeren huren (particuliere) kamers die te duur zijn of slecht onderhouden. Leidse ROOD-voorzitter en kandidaat Statenlid Jasper Maassen: “Berichten die wij krijgen zijn vaak schokkend. Lekkende wc’s, kapotte verwarming in de winter of belachelijke huurprijzen voor kleine kamers. Daarom organiseert ROOD samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) sinds een aantal jaar de verkiezing van de Huisjesmelker van het Jaar. Momenteel is deze verkiezing ook in Leiden bezig en in het kader van de acties rond leegstand wilden wij voor dit probleem extra aandacht vragen.” Met de slogan “Studenten geen melkkoe!”, een jonge SP’er in een koeienpak en een minikamer die te huur stond voor €600,- werden jongeren aangesproken. De reacties, niet alleen van de jongeren, waren overwegend positief.

  Jongeren die hun huisbaas willen nomineren hebben daar nog twee weken de tijd voor. Daarna gaat ROOD op bezoek om te kijken hoe de situatie is, om vervolgens de slechtste huisbaas uit te lichten.
  Aanmelden kan hier: http://rood.sp.nl/actie/woningnood/huisjesmelker

  Maar Theodorus heeft een paar kennissen gebeld en die vertellen dat het probleem niet speelt. Tja, ziende blind en horende doof en ook nog eens in een klein wereldje…
  Elders op deze website heeft een bewoner van de Krugerstraat aangegeven dat zijn directe omgeving behoorlijk is veranderd door de verkamering. Wat wil Theodorus nu eigenlijk beweren? Dat er geen problemen zijn? Ik constateer een rechtstreeks verband tussen verloedering en huisjesmelkerij en Theodorus is van harte welkom om bij mij op bezoek te komen. Ik breng hem graag in contact met buurtgenoten die er een nog veel uitgesprokener mening over hebben dan ik.

  En als hij echt denkt dat een waardedaling van huizen geen invloed heeft op de OZB, leeft hij in een droomwereld, want OZB is direct gerelateerd aan de marktwaarde van de panden.
  En ook als het maar om bijvoorbeeld pakweg 70 panden gaat in Leiden die op een dergelijke wijze worden geëxploiteerd: dan gaat het om 70 panden teveel. En dan zijn er bovendien zo’n 140 panden die te maken hebben met een waardedaling van 30%.
  Je hebt het dan al over een schade van vele tonnen die met iets betere regelgeving eenvoudig(er) te voorkomen was geweest.

  Ik heb overigens op de website van SP gelezen dat er op jaarbasis honderden klachten over huisjesmelkers bij die partij binnenkomen.

 23. Eric, Ik helaas niet zoveel centjes, anders had ik je vakantie wel betaald. Ik heb nog niet zo’n bevredigend gevoel over de vragen die ik heb van 19/20 juli. jammer!!. Wat we samen wel hebben bereikt is dat je een behoorlijke positieve draai hebt gemaakt. Van de eerste draait over dit onderwerp 10/7 . Dat wil zeggen: je Nymby gedrag morskade t.o.v. buitenlandse werknemers naar het Landelijke. Ook betrek je de studenten erbij. prima eric zo kennen we je weer. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben. Piet weet jij al iets?

 24. @Theodorus: jammer dat ik je het gevoel heb gegeven dat ik iets tegen buitenlandse werknemers zou hebben. Ik heb van meet af aan aangegeven (ook vorig jaar in een commissievergadering van de gemeenteraad waarvoor ik spreektijd had aangevraagd) dat mijn boosheid zich niet op hen richt. Ik heb duidelijk aangegeven er geen enkel bezwaar tegen te hebben als er een buitenlands gezin in een pand komt wonen, maar er wel bezwaar tegen te hebben dat de panden worden verknipt tot 2, 3 of 4 ‘zelfstandige wooneenheden’ van een zeer beperkt oppervlakte waar meerdere stellen komen te wonen. Daarin heb ik geen enkele draai gemaakt.

  Op deze website ben ik eerder het doelwit geweest van extreemrechtse reaguurders die me veel te links vinden (terwijl ik ergens in het midden zit: wat mij betreft gaan D66, VVD en GroenLinks en de meer liberale stromingen binnen de PvdA samen, op belangrijke onderwerpen liggen de standpunten niet ver uiteen en het nieuwe gezicht van CDA staat me ook wel aan, al is het opportunisme waarmee nu op de PVV wordt ingehakt wel een beetje gratuite).
  Voor de goede orde: jarenlang was het pand naast mij (18/18A) een studentenwoning. Ik heb er nooit last van gehad, nooit over geklaagd en met de 5 bewoners onderhield ik vriendschappelijke contacten. Ik ben niet tegen kamerverhuur en niet tegen studenten (ben er zelf eentje geweest!), maar wel tegen verkamering (waarbij een pand wordt gestript en er ‘zelfstandige wooneenheden’ worden gemaakt) en tegen woekerprijzen.

  En dit is wat je mij om 17.478 uur meldde: "Hierboven geeft je aan dat je geen problemen hebt met de Moskee, logisch je woont aan de andere kant van het water, Ook heb je geen problemen met de Churchill Avenue, logisch dat is alleen maar voor jou een verbetering.
  Ik heb het nog bij een aantal mensen nagevraagd of zij last hebben van de verkamering. Bij niemand was dit bekend of had men er last van (uit verschillende wijken van Leiden). Misschien leef je in een klein wereldje en ben overal gevoelig voor. Ga is een lekker weekje er tussenuit."

  Ik zie hierin geen vragen staan waarop je van mij een antwoord verlangd. Maar verwacht niet teveel van mij: ik ben geen orakel. En als ik op een van je vele vragen niet inga, is dat toch niet per definitie wegloopgedrag?
  Pff, en nu aan het werk. Voorlopig nog geen vakantie, maar ik houd me aanbevolen voor een reis naar Polen of Roemenië. Liefst wel een retourtje, want ik houd van Leiden. Dat heb je met een nimby.

  Overigens: de aanleiding voor deze discussie waren de vragen van de PvdA inzake de verkamering van het pand Morsweg 83. Het is toch heel normaal dat je daarop inhaakt met voorbeelden die in dit geval direct naast de deur liggen? Als ik was gekomen met een voorbeeld in Houten of Eindhoven had je dat van tafel geveegd.
  En nog iets: de door mij gewraakte Morspoortgarage noem je als voorbeeld van mijn nimby-gedrag, maar ligt veel verder bij mij vandaan dan de moskee waartegen ik geen elk bezwaar heb.

 25. Hebjehaarweer op

  In discussies spelen mannen tegenwoordig, net zo als vrouwen vroeger, op de persoon, komisch om te lezen, maar wel jammer :-).

 26. Wat er hier toch aan de hand? Ik zie iedere dag de zelfde personen weer op elkaar inhakken.
  Misschien met goede argumenten komen maar ook met persoonlijke aanvallen.
  Dat is niet manier hoe je politiek bedrijft.
  Hou dus eens op met deze onzin. Maak stelling en onderbouw die. Regageer 2 keer en klaar. Dan hou je de leerbaarheid goed.
  Of probeer in de Gemeente Raad te komen, dan kan je daar tot vroeg in de ochtend je gal spuien.

 27. Heb je haarweer, hhendriks: Ik schrijf normaal gesproken nooit op dit soort forums. Politiek en dit onderwerp daar heb ik geen belangstelling voor. Dit keer voelde ik me geroepen en ben ik er vol ingegaan omdat ik grote ergenissen had t.o.v. Eric. Als je regelmatig dit forum leest dan valt het je misschien net als mij op dat Eric de reageerders altijd hard en onfatsoenlijk aanpakt. Hij heeft geen respect en laat geen ruimte voor andere.
  Daarom heb ik hem in deze en de eerdere draad van 10/7 een koekje van eigen deeg gegeven. Hopelijk op een komische manier. (dat was ieder geval mijn bedoeling) Verder zal je niet zoveel van meer van mij lezen. De groeten

 28. Iedere Leidenaar van boven de 18 heeft eens in de vier jaar een stem om de gemeentelijke politiek te bepalen. De yuppen uit het centrum en tegenwoordig ook de buurtjes hier omheen hebben door hun contacten echter zoveel invloed in de Leidse politiek dat deze figuren een stempel beginnen te drukken op het beleid van de stad. Dit is oneerlijk tegenover de 100.000 andere Leidenaren. Zielig dat een PvdA (met op kop burgemeester Lenferink, gelukkig heeft hij officieel niet veel te zeggen) zich hier voor laat lenen.

  Ik roep de partijen op om iedereen hetzelfde te behandelen en niet voorrang te geven aan bepaalde onderwerpen, door enkele superklagers uit de ver-kakte Binnenstad, en ver-yuppiseerde buurten als Transvaal, Maredijkbuurt/Groenoord Zuid!

 29. @Theodorus: jammer dat je ophoudt met schrijven.

  @Leidenaar: verkamering is vooral een probleem in de ‘volksbuurten’, zoals bijv. Transvaal 1. Dit probleem heeft weinig met yuppen te maken, neem dat van een 53-jarige maar aan. Daarom is de SP ook actief met dit onderwerp bezig.

 30. Noem jij Transvaal een volksbuurt? Misschien 50 jaar geleden, qua inwoners.
  Maar ik weet precies wat je bedoelt Eric. De wijkjes net buiten de singels, die niet te erg bekend staan zijn in trek. Studenten, Oostblokkers, jongeren, maar ook gezinnen.
  Transvaal, Maredijkbuurt, Groenoord, zelfs in de buurt van de Boerhaavelaan zie ik het gebeuren.

  Maar goed, ik vind het persoonlijk niet erg dat er in tijden van woningnood huizen opgedeeld worden in kamers. Misschien is het storend voor omwonenden, maar ik denk dat de vrees voor overlast groter zal zijn dan de werkelijke overlast.

  Illegale verbouwing is niet goed, maar ik kan het enerzijds wel begrijpen. Tegenwoordig heb je een bureaucratische molen van de gemeente, en daar komt vaak ook nog een beroepszeikende buurtvereniging bij die alles tot in den treure vertraagt.

  Dan wil ik voor de klagers nog 1 punt aansnijden. In vroegere tijden zonder sociale zekerheden werd een groot deel van die huizen bevolkt door meerdere gezinnen. Dat er nu 1 gezin in een huis woont, blijkbaar is het maar van tijdelijke aard :). Geniet van het leven, hoe meer zielen hoe meer vreugde!! De extra auto’s kunnen toch binnenkort in de nieuwe parkeergarage gezet worden 🙂

 31. @Leidenaar: de panden waarover ik het heb, zijn altijd in gebruik geweest als eengezinswoning. Ik ken een flat aan het Urlusplantsoen waar inmiddels drie stellen plus kind wonen.
  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vast en zeker. Met carnaval, met voetbal (zeker als je club wint), maar vier stellen in een absoluut niet riante bovenwoning…
  Er is overigens een verschil tussen kamerverhuur en het opsplitsen van pandjes in 2, 3 of 4 zelfstandige wooneenheden. Kamerverhuur vind ik niet zo’n groot probleem. Hoe meer particulieren een vrijstaande kamer voor een sociaal bedrag verhuren, hoe beter (wat mij betreft).
  Wat betreft Transvaal 1: aan de waterzijde van de Morsweg vind je voor een deel beter gesitueerden, maar aan de overzijde van de Morsweg tot aan het belastingkantoor en spoor is echt sprake van een authentieke volkswijk waar de verkamering fikse vormen heeft aangenomen. Helaas is de Morspoortgarage niet gratis toegankelijk voor buurtgenoten:)

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline