De kandidaten van de VVD Voorschoten met in het midden lijsttrekker Nanning Mol. (Foto: PR).

VVD Voorschoten kiest voor Leidse regio; liefst samen met Wassenaar

“De VVD wil aan de slag met alle inwoners van Voorschoten. Zodat ons dorp een trots en zelfstandig dorp kan blijven”. Aan het woord is lijsttrekker Nanning Mol van de VVD Voorschoten. De partij heeft het verkiezingsprogramma voorde komende periode gepresenteerd. De partij heeft in het programma een serie punten benoemd die de komende tijd aandacht moeten krijgen.

“Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten. Zo heet ons verkiezingsprogramma. Dat doen we door onze inwoners te betrekken bij keuzes die de gemeente moet maken. En door vaker met andere organisaties die hetzelfde doel hebben om de tafel te zitten. Zodat we door verschillende potjes geld te bundelen toch een mooi resultaat kunnen bereiken. En Voorschoten een sterk dorp blijft.”

“Zo moeten we het ook gaan aanpakken met onze welzijns- en zorgverleners,” stelt Mol. “Zodat onze ouderen hier fijn oud kunnen worden, met goede zorg en hulp in eigen wijk. Zo moeten we het aanpakken met onze verenigingen en accommodaties. Zodat we met minder subsidie toch een divers aanbod aan activiteiten houden. En zo moeten we het aanpakken met onze buren in de Leidse regio. Samen optrekken voor beter vervoer, meer woningen voor senioren en starters en meer ruimte voor bedrijvigheid.”

Meer samenwerking in Leidse regio
De VVD wil dat Voorschoten meer gaat samenwerken in de Leidse regio. Voorschoten ligt fysiek gewoon in de Leidse regio. Samen met Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude krijgen we de komende jaren nog veel meer nieuwe inwoners, bedrijven en verkeer te verwerken. Samen met hen moeten we daarom werken aan meer woningen, meer ruimte voor bedrijven en betere bereikbaarheid.

“Alleen kunnen we dat niet oplossen. Voorschoten werkt met teveel gemeenten samen om bepaalde zaken te organiseren. Dat kost veel geld en energie en gaat ten koste van onze bestuurskracht,” stelt Mol. “Daarom wil de VVD dat we al onze regionale taken in één verband organiseren: de Leidse regio. Door alle taken in één samenwerking te organiseren, winnen we bestuurskracht en sparen we geld. Als we dat goed organiseren, kunnen we mogelijk zelfstandig blijven. Daarom wil de VVD dat Voorschoten, bij voorkeur samen met Wassenaar, voor alle regionale taken aansluiting zoekt bij de Leidse regio.”

Veilig in Voorschoten
Voorschoten is een veilig dorp, en dat moet zo blijven. Wel vinden in Voorschoten veel kleine overtredingen plaats en worden regels onvoldoende gehandhaafd door te weinig menskracht. Daarom wil de VVD betere inzet van opsporingsambtenaren en een extra wijkagent. De VVD wil toezicht bij onze treinstations, om zo een einde te kunnen maken aan fietsdiefstallen.

Bereikbaar Voorschoten
Veel Voorschotenaren staan elke dag vast in de file bij het Lammenschansplein, op weg naar de A4. Dat is de VVD een doorn in het oog. De partij wil dat zo snel mogelijk gestart wordt met het verbreden en verbeteren van het Lammenschansplein, zodat de doorstroming verbetert.

Meer woningen voor ouderen en starters
De woningmarkt in Voorschoten zit op slot. Voor starters heeft het dorp geen betaalbare woningen. En voor ouderen te weinig aangepaste ouderenwoningen. Daar wil de VVD iets aan doen. Samen met projectontwikkelaars meer ouderenwoningen bouwen rondom het centrum bijvoorbeeld. Dichtbij belangrijke voorzieningen. En ook meer betaalbare woningen voor starters. Zo komt er meer doorstroming op de woningmarkt en zorgen we voor woonruimte voor alle generaties.

Ruimte voor ondernemerschap
De VVD wil dat de gemeente en de ondernemers beter samenwerken om de belangen van de lokale economie te behartigen. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, versterken het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en zorgen voor een divers aanbod aan winkels en horeca. De gemeente moet meer ruimte bieden voor bedrijvigheid in de wijk en samen met ondernemers werken aan minder regels en betere dienstverlening.

Meer zorg en ondersteuning in de wijk
Ouderen wonen langer thuis in de eigen wijk. De VVD wil daarom in Voorschoten een goed netwerk van zorgverleners en vrijwilligers in de wijken. Samen met de wijkverenigingen ervoor zorgen dat er voldoende leuke activiteiten zijn voor onze ouderen, zodat zij elkaar kunnen blijven ontmoeten en eenzaamheid wordt voorkomen.

Dienstverlening gemeente moet beter
De dienstverlening van de gemeente moet nog beter. Als inwoners bellen, moet er worden opgenomen. Als er een vraag gesteld wordt, moet er antwoord komen. Regels moeten begrijpelijk zijn en formulieren moeten veel eenvoudiger worden. Mensen die niet goed met de computer overweg kunnen, moeten altijd met hun vragen terecht kunnen op het gemeentehuis. De VVD wil dat ambtenaren en inwoners samen gaan werken om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Zwembad
De VVD wil hard aan de slag met inwoners, bedrijven en alle politieke partijen om voor Voorschotenaren een goed en bereikbaar zwembad te houden.

Inwoners meer en beter betrekken bij besluitvorming
Het vertrouwen van de Voorschotenaren in het gemeentebestuur heeft het afgelopen jaar een deuk opgelopen. Dat vertrouwen moeten worden hersteld en daar moeten we allemaal hard aan werken. Het college van burgemeester en wethouders moet beter en open communiceren hoe de gemeente ervoor staat en onze inwoners moeten meer betrokken worden bij belangrijke besluiten.

Financiën op orde
De afgelopen jaren heeft Voorschoten veel geld geïnvesteerd in het opknappen van verwaarloosde plekken in het dorp en de vervanging van zaken waar heel lang veel te weinig voor gespaard was. De begroting van Voorschoten is nu op orde en er is geleerd van gemaakte fouten. Voor het groot onderhoud van de openbare ruimte zijn nu beheerplannen met een financiële onderbouwing gemaakt. Voor grote vervangingen, zoals de riolering, moeten realistische reserves aangelegd worden. En we moeten niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×