Het college van Burgemeester en Wethouders presenteerde de begroting voor 2019 afgelopen week.

Oegstgeest schuift investeringen in 2019 voor zich uit

‘We moeten scherp aan de wind blijven varen.’ Dat was de boodschap van wethouder Matthijs Huizing (Financiën) bij de presentatie van de begroting voor 2019. En dus ligt de focus het komende jaar op de lopende gemeentelijke zaken, zoals woningbouw en onderhoud van wegen en groen. Broodnodige investeringen, zoals voor onderwijshuisvesting, staan wel gepland, maar nog niet voor 2019.

Huizing is merkbaar tevreden dat het hem gelukt is om een begroting te presenteren waarin de lokale lasten niet stijgen, een afspraak die eerder dit jaar werd genoteerd in het coalitieakkoord. Maar omdat de uitgaven in 2019 wel stijgen, kan de gemeenteschuld (nog) niet verder kan dalen. Daarvoor blijft er gewoonweg geen geld meer over onder aan de streep. “Voor het verder verlagen van de schuld zullen we andersoortige maatregelen moeten nemen”. Daarbij denkt Huizing onder andere aan het verkopen van gemeentelijke eigendommen, zoals schoolgebouwen en ander vastgoed.

Wethouder Matthijs Huizing in gesprek met IJsbrand Terpstra over de begroting 2019

Nieuwbouw of renovatie
Bij de presentatie van de begroting ging het uiteraard ook over Het Dok en de Leo Kannerschool, die de gemeente beiden hebben gevraagd om investering in hun schoolgebouw. Voor Het Dok is er 3 miljoen euro gereserveerd, waarmee het komende jaar uitbreiding kan worden gerealiseerd. De Leo Kannerschool moet echter in ieder geval nog wachten tot 2020. De gemeente kijkt nu namelijk of er nieuwbouw voor de school gaat komen – dat door de gemeente moet worden betaald – of dat er renovatie van het huidige gebouw mogelijk is. “Onderhoudskosten zijn sinds enkele jaren voor rekening van de scholen”, aldus Huizing, die de verdeling van de kosten daarmee wederom tot onderwerp van gesprek maakt.

Aan de knoppen draaien
De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is echter om de almaar stijgende zorgkosten te dekken, wat voor 2019 vooralsnog is gelukt. Dat was overigens nog niet evident, aangezien Leiden recent heeft aangekondigd af te willen stappen van het solidariteitsmodel, waar Oegstgeest jaarlijks voor 500.000 euro van profiteerde. “We komen deze maand nog met een mededeling over die stijgende lasten”, aldus wethouder Jan Nieuwenhuis (Zorg), “waarin we uit zullen leggen hoe we hier de komende jaren mee om zullen gaan.”

Te laat bij kinderen
In die mededeling zal in ieder geval staan dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de zorgtaken nu worden uitgevoerd in Oegstgeest. Daarin zal de focus liggen op de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, hoe zij naar elkaar doorverwijzen en wat er gebeurt met vroegtijdige signaleringen van een zorgvraag. De resultaten van dat onderzoek zullen er binnen enkele jaren toe moeten leiden dat de lokale zorgkosten beter beheersbaar worden. “Zonder zo’n analyse is het lastig om te weten aan welke knoppen je moet draaien”, legde Nieuwenhuis uit, die de komende jaren ook extra aandacht wil voor preventie en vroegsignalering. “Het algemene beeld is landelijk namelijk dat we te laat zijn bij kinderen.”

Cybercrime
De begroting is traditioneel ook het moment om kort vooruit te blikken op het komende jaar. Daarbij noemt burgemeester Emile Jaensch de extra focus op cybercrime – ‘onze inwoners hebben daar relatief veel mee te maken’ -, Nieuwenhuis het sportakkoord – ‘op zoek naar waar sportverenigingen en gemeente elkaar kunnen vinden’ – en wethouder Huri Sahin (Duurzaamheid) benadrukte dat ze wil werken aan het besparen van energie. Huizing, tot slot, komt dit jaar met concrete voorstellen over het afvalbeleid – ‘afval is emotie’ -, wat op termijn moet leiden tot het scheiden van minimaal 75% van ons afval.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×