Toekomst hoogbegaafdenonderwijs onzeker; “zoek grenzen van regelgeving op”

2

Voor elf hoogbegaafde en -sensitieve kinderen staat bijna elke vakantie dit jaar in het teken van onzekerheid. Dat komt doordat de financiering van hun Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) maar niet lukt. Per 1 mei stopt de financiering vanuit de gemeente nu definitief en zijn de kinderen weer aangewezen op regulier passend onderwijs. Volgens SP-raadslid Ries van Walraven is het tijd dat verantwoordelijk wethouder Marleen Damen de druk bij scholen verder opvoert. “Het is op papier niet aangetoond dat financiering vanuit onderwijsgeld niet mag.”

In de raadscommissie Onderwijs en Samenleving vroeg een uiteenlopende groep politici afgelopen dinsdag om meer actie van verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (Jeugd). Die roep komt bijna een jaar na het starten van de klas voor hoogbegaafde en -sensitieve kinderen afgelopen 1 augustus 2018. Na bericht over het stopzetten van de financiering luidden de ouders in december de noodklok, waarna de gemeente besloot het initiatief tot 1 mei te financieren. Sindsdien vinden er onophoudelijk overleggen plaats over de toekomst van de groep kinderen die nu nog onderwijs volgen bij LIVE.

Regeltjes
Dat overleg heeft volgens verschillende ouders echter nog geen acceptabel voorstel opgeleverd. “Onze kinderen hebben continuïteit nodig. Dus als er een alternatief geboden wordt, dan moet dat gelijkwaardig zijn en die continuïteit waarborgen. Dat alternatief is er nu niet”, aldus één van de ouders Annemieke Hoogenboezem, die deze week een gesprek heeft met de school waar haar zoon na de meivakantie naar zal moeten. “Ik hoop dat er dan iets concreets te zeggen is zodat wij kunnen kijken of dat wel acceptabel is. Maar dat LIVE om regeltjes – die wij niet op papier zien – niet door kan gaan, vind ik onvoorstelbaar.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Annemieke Hoogenboezem, één van de ouders

Volgens verschillende ouders die aanwezig waren in de raadscommissie, verschuilen zowel de gemeente als de verschillende schoolbesturen zich achter vermeende regelgeving waarvan het nog maar de vraag is of die in dit geval van toepassing is. Ze zijn naarstig op zoek naar de reden dat onderwijsgeld niet besteed zou mogen worden aan LIVE, maar hebben op die vraag naar eigen zeggen nog geen bevredigend antwoord gekregen.

Particulier onderwijs
Volgens jurist Katinka Slump, die zich landelijk inzet voor het recht op onderwijs, komt dat omdat in het verleden is gebleken dat het wel mogelijk is. “Er zijn op last van de rechter 55 contracten openbaar gemaakt waarbij onderwijs op locatie werd ingekocht bij een particuliere onderwijsaanbieder. In dit geval hebben we die vorm van onderwijs nodig voor kinderen die niet in een reguliere klas tot ontwikkeling kunnen komen.” Het is in de praktijk echter erg lastig en kostbaar om van LIVE een geregistreerde onderwijsaanbieder te maken, moet Slump erbij vermelden.


IJsbrand Terpstra in gesprek met jurist Katinka Slump

Volgens Slump is het op een andere manier, anders dan wethouder Marleen Damen (Jeugd) en schoolbestuurder Frits Hoekstra (SCOL) beweren, echter wel mogelijk om LIVE vanuit de samenwerkende scholen in de regio te financieren. Dat kan volgens Slump door van LIVE een Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) te maken. “Dat is ooit bedacht als bovenschools ondersteunend orgaan om de scholen te ondersteunen bij het aannemen van leerlingen met een rugzak”, stelt Slump. Er zijn verschillende plekken in Nederland waarop leerlingen op die manier tijdelijk buiten school kunnen worden opgevangen en les kunnen krijgen. Slump: “De Onderwijsinspectie houdt daar dan ook toezicht op.”

Dat zo’n OPDC in Leiden niet wordt opgericht, wijt Slump aan een ‘gebrekkige samenwerking tussen scholen in de regio’. “De scholen zijn niet loyaal naar elkaar en kijken alleen naar hun eigen belangen. Daardoor loopt de samenwerking vast.” Slump ergert zich aan de houding van schoolbesturen, die vooral werken vanuit hun aanbod en niet kijken naar de vraag van leerlingen. “Wat ze eigenlijk zeggen: we hebben drie smaken. Als je voor alle drie allergisch bent, kunnen we niks voor je doen. Door dat te zeggen, zet je het belang van een kind onder druk.”

Randen van de regelgeving
SP-raadslid Ries van Walraven roept wethouder Damen nu namens D66, VVD, PvdD en Partij Sleutelstad op tot het doen van een uiterste inspanning. “Ga nog eens serieuzer in gesprek met de schoolbesturen en zoek daarbij de randen van de regelgeving op. Het is duidelijk dat niet op papier is aangetoond dat het allemaal niet mag”, aldus Walraven, die zich tevens verbaast over het moment waarop de steun aan LIVE wordt stopgezet. “Je gaat er toch vanuit dat als het college (van Burgemeester en Wethouders, red.) een subsidie aan een onderwijsinstelling geeft, dat je dat niet halverwege het jaar weer stopzet?”


IJsbrand Terpstra in gesprek met SP-raadslid Ries van Walraven

Wethouder Damen laat weten haar uiterste best al te hebben gedaan en dat de financiering op 1 mei echt wordt stopgezet. Eerder werd dat moment nog meerdere keren verplaatst omdat de gemeente ouders en scholen de kans wilde geven een oplossing te vinden, maar daar is nu geen sprake meer van. “LIVE is helaas geen structurele oplossing. Als we hier langer mee doorgaan, worden we vroeg of laat weer teruggefloten”, laat ze in een reactie weten. Eerder keurde de rechter de financiering van LIVE al af toen het uit jeugdzorg-geld werd betaald en later deed de Onderwijsinspectie dat opnieuw toen er onderwijsgeld voor werd gebruikt, weet ook Damen. “Maar ik zie wel dat de huidige leerlingen waarschijnlijk niet zullen profiteren van de oplossingen waar nu aan wordt gewerkt, dat is natuurlijk erg vervelend.”

Toekomst
Frits Hoekstra van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) laat weten dat er na de meivakantie voor leerlingen uit het primair onderwijs die nu bij LIVE zitten, voor vier dagen per week onderwijs kan worden verzorgd. Voor het voortgezet onderwijs is zo’n oplossing echter nog niet gevonden, die krijgen voorlopig een ‘vrijstelling van onderwijs’, dat gelijk staat aan thuisblijven. In de tussentijd wordt per leerling naar een individuele oplossing gezocht.

Als er niet op tijd een acceptabele oplossing is voor alle leerlingen van LIVE, dan vindt Slump dat de gemeente Leiden het heft in eigen handen moet nemen. “De scholen krijgen geld van de gemeente. De gemeente kan in dat geval dus besluiten om LIVE te financieren en dat dan verrekenen met het geld dat wordt overmaakt aan de scholen”, aldus de jurist.

Het bestuur van LIVE laat in een reactie weten bezig te zijn met het vinden van een goede oplossing voor de kinderen en verder niet op vragen te willen reageren. “Dat is niet in het belang van onze kinderen”, aldus een woordvoerder.

Delen

2 reacties

 1. Een Leids burger op

  Het probleem ligt niet bij de gemeente maar bij de scholen.
  Live is geen officiele onderwijsinstelling en daar heeft de onderwijsinspectie dus formeel geen zeggenschap over. Het geld moest dus terug. Het probleem moet ook niet overdreven worden: het gaat hier om 11 kinderen.
  Zie verder hier hoe het ook kan: https://www.prooleiden.nl/nieuws/257/Aparte-klassen-voor-hoogbegaafde-kinderen
  Er wordt dus al aandacht besteed aan de problematiek bij hoogbegaafden.
  .
  Maar scholen kunnen natuurlijk niet alleen veel aandacht en veel geld steken in de problemen bij hoogbegaafden maar moeten ook aandacht besteden aan andere groepen.
  .

  Citaat uit de berichtgeving:¨Wat ze(=die schoolbesturen) eigenlijk zeggen: we hebben drie smaken. Als je voor alle drie allergisch bent, kunnen we niks voor je doen.¨
  Eerder merkte de schoolbestuurder Hoekstra op, mijns inziens terecht, dat men niet ieder kind een eigen maatpak kan geven. Uit eerdere berichtgeving bleek ook al dat aan de (ouders van de) hoogbegaafde kinderen een aanbod was gedaan maar dat dit door hen werd verworpen omdat het niet passend (genoeg) zou zijn. Men kan het niet iedereen naar de zin maken. Ja, aardbeiensmaak is uiteraard niet hetzelfde als frambozensmaak maar thuiszitten lijkt me slechter.

 2. Het probleem is veel groter dan enkel deze kinderen. 80% van de kinderen gaat door regulier onderwijs, 15% door speciaal onderwijs en dan resteert een groep van 5%. Dei laatste groep zijn hoogbegaafden, laagbegaafden en kinderen die om een andere reden (psychische problematiek, niet-aangeboren hersenafwijkingen, dyslexie, dyscalculie) niet door het klassikale onderwijs komen.

  Er is hiervoor geen passend onderwijs mogelijk. Wat deze kinderen nodig hebben is maatwerk. En het beste is dan om het te doen met zo min mogelijk kosten, door de kinderen in één instelling onder te brengen. Omdat je daar ook de vaak broodnodige fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, sensorische therapie en logopedie kunt onderbrengen. Omdat je daar een huiswerkbegeleiding kunt onderbrengen, omdat je daar een adequate naschoolse opvang kunt onderbrengen.

  Daarnaast moeten we af van het idee dat je alleen in een school kunt leren. In dit geval zal er een instelling moeten komen, die niet het label school heeft, omdat het niet naar de regels van onderwijs gaat functioneren. Maar die wel kinderen zaken gaat bijbrengen, kijkend naar hun vaardigheden, naar hun mogelijkheden. We schrijven toch geen mensen af, en zeker niet de allerbegaafdsten.

  Het zou heel veel PGB schelen en heel veel ouders heel veel heen en weer rijden naar therapie als zo’n instelling er kwam. En als we nu eens LIVE, de maatschap Quadraat, de Sloep van PI de Brug en de ESB van Curium, Orion van Cardea en vergelijkbare instanties op één locatie bij elkaar gaan brengen, dan komen we verder. Dan kunnen we gezamenlijk iets doen voor de zeker 250 bijzondere kinderen, waaronder de thuiszitters in onze regio.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline