Wethouder Yvonne van Delft licht haar kamerplan toe. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente geeft meer uitleg bij kamerplan studenten

Omdat het plan van het Leidse college om mensen met een bijstandsuitkering toe te staan kamers te verhuren aan studenten veel vragen oproept, komt de gemeente Leiden met een nadere uitleg over de zaken die het meest in het oog springen. Zo stelt het college dat in deze specifieke regeling de kostendelersnorm niet geldt, de hoogte van de huurtoeslag niet wordt beïnvloed en mensen met een bijstandsuitkering niet gekort worden op hun uitkering.

Verder is het zo dat per woning maximaal één kamer verhuurd mag worden. Daarbij is uitdrukkelijk toestemming nodig van de woningcorporatie en de gemeente moet ook vooraf geïnformeerd worden. “We weten nog niet hoeveel animo er onder studenten en mensen met een bijstandsuitkering is. Dat zal de pilot moeten uitwijzen. Alle ruim 3100 bijstandsgerechtigden krijgen een brief over de pilot. Ook studenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden”, aldus de gemeente.

Studentenkamers
Van de circa 30.000 studenten die in Leiden een opleiding volgen aan de Universiteit Leiden of de Hogeschool Leiden zijn er ongeveer 8.500 uitwonend in Leiden. Leiden heeft momenteel een tekort van zo’n 1.200 studentenkamers, waardoor de gemeente ervan uit gaat dat dat aantal op 9.700 uit zou kunnen komen, als het tekort wordt opgelost. Op termijn zou dat aantal volgens de gemeente door kunnen groeien naar 11.000.

Participatiewet
Mensen met een uitkering mogen als ze toestemming hebben nu ook al een kamer verhuren. De huurinkomsten worden dan echter, conform de Participatiewet, verrekend met de uitkering en dus zijn er in Leiden voor zover bij de gemeente bekend geen of bijna geen bijstandsgerechtigden die een kamer verhuren. De verhuurder heeft er immers geen enkel financieel voordeel van.

De pilot ‘Kamernood onder studenten en bijstand’ brengt daar verandering in. Als bijstandsgerechtigden door het verhuren van kamers een hoger besteedbaar inkomen krijgen wordt kamerverhuur voor hen aantrekkelijker. In de pilot waarmee de gemeente op 1 juli wil starten geldt de verrekening namelijk niet als de huurder een student is. Het gaat om een huur van 235,00 euro per maand, waarvan 65,00 euro geldt als vergoeding voor de extra kosten voor water, energie, gemeentelijke heffingen en overige kosten. De verhuurder kan daardoor 170,00 euro extra inkomen verwerven zonder consequenties voor de uitkering. De verhuurder moet wel zelf ook in de woning wonen en de student mag geen familielid zijn.

Vrijwilligersvergoeding
De regeling waarmee de gemeente nu komt is niet conform de Participatiewet. Het college kan wel buitenwettelijk begunstigend beleid vaststellen. Dat houdt in dat een hoger bedrag wordt vrijgelaten. Voor de vrijlating van de inkomsten uit kamerverhuur stelt het college voor om aan te sluiten bij de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk wordt vrijgelaten tot een maximumbedrag van 170 euro per maand met een maximum van 1.700 per jaar. In de beleidsregels die het college voor deze pilot heeft opgesteld zit die maximering niet. Een argument daarvoor is dat dit beleid bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk probleem, namelijk de kamernood onder studenten.

Woningcorporaties
De drie woningcorporaties in Leiden, dat zijn Ons Doel, Portaal en De Sleutels, zijn bereid om aan te proef mee te werken. Wel stellen ze een aantal voorwaarden. Zo willen ze vooraf op de hoogte gesteld worden en moet de betreffende woning naar het oordeel van de corporatie geschikt zijn voor het verhuren van een kamer. Ook willen ze, overigens net als de gemeente, dat er niet meer dan één onderhuurder per woning kan zijn. Ook verkrijgt de onderhuurder geen rechten op de woning indien de hoofdhuurder vertrekt. In dat geval moet de onderhuurder de woning ook verlaten.

Huurtoeslag
Bijstandgerechtigden die een kamer gaan verhuren aan een student hoeven niet te vrezen voor hun huurtoeslag. Het verhuren van een kamer heeft geen gevolgen voor de hoogte daarvan. Het strekt wel tot aanbeveling om de onderhuur bij de belastingdienst te melden. “Het financieel voordeel voor de bijstandsgerechtigde wordt volgens de op dit moment beschikbare informatie van de belastingdienst voor de belasting niet als inkomen in aanmerking genomen”, aldus de gemeente.

Kosten
Aan de proef van een jaar zijn voor de gemeente zelf nauwelijks kosten verbonden. Ook zijn er volgens het college geen financiële nadelen.

Leiden Politiek kamerplan_uitkering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×