Een maand geleden ging Wiegel op verzoek van Thierry Baudet aan de slag als informateur in Zuid-Holland.

FVD, VVD en CDA ronden inhoudelijke verkenning informatieproces af

Forum voor Democratie, de VVD en het CDA in Zuid-Holland hebben hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen afgerond. De drie partijen besloten half april tot zo’n nadere verkenning in het kader van de informatie die onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel plaatsvindt. Wiegel stemde daar van harte mee in. Eerder liet de informateur al weten dat in zijn ogen in elk geval FVD en VVD deel zouden moeten gaan uitmaken van het nieuw te vormen provinciebestuur. De twee partijen kwamen op 20 maart als grootste uit de stembus.

De inhoudelijke verkenning die de drie partijen nu hebben afgerond is vandaag aangeboden aan informateur Wiegel. Als volgende stap in het informatieproces nodigt hij de andere fracties uit voor vervolggesprekken. In deze gesprekken zal hij peilen in hoeverre bij deze fracties de bereidheid bestaat om, na kennisneming van de verkenning op hoofdlijnen, deel te nemen aan inhoudelijke besprekingen in de volgende fase van het proces. Voor een meerderheid hebben de drie partijen die nu een voorlopig akkoord hebben gesloten nog minimaal een vierde partij nodig.

Via de nu afgeronde verkenning denken de drie betrokken partijen, FVD, VVD en CDA, een basis te schetsen waarop een solide college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voortvarend aan de slag kan. “U heeft een pas op de plaats gemaakt om aan deze verkenning de ruimte te bieden tijdens de informatieperiode. De drie fracties zijn u erkentelijk voor deze mogelijkheid”, zo schrijven de onderhandelaars van de drie partijen, Rob Roos, Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra vandaag in een begeleidende brief aan Wiegel.

Uit de gesprekken de afgelopen twee weken blijkt, dat op inhoud van provinciale thema’s een samenwerking die kan steunen op de fracties van FVD, WD en CDA mogelijk is. Daarbij zijn geen onoverbrugbare verschillen geconstateerd. “Sterker gezegd, wij hebben naar elkaar de wens en het vertrouwen uitgesproken om hier opvolgend gesprekken aan te gaan. Het lijkt ons zinvol op inhoud te inventariseren welke overige fracties daartoe bereid zijn. Wij hopen, dat uit een nadere gespreksronde door u als informateur deze bereidheid wederzijds aanwezig is bij andere fracties”.

Wiegel op zijn beurt heeft nu alle fracties die zijn vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Zuid-Holland uitgenodigd om aanstaande dinsdag met hem in gesprek te gaan. De vraag ligt dan voor in hoeverre ze bereid zijn om deel te nemen aan de inhoudelijke gesprekken in de volgende fase.

Bestuursstijl en participatie
Die inhoudelijke gesprekken gaan onder meer over de punten waarin de bovengenoemde partijen elkaar nu gevonden hebben. Bestuursstijl bijvoorbeeld, en participatie. Inwoners, bedrijven en organisaties moeten in een vroeg stadium bij besluitvorming worden betrokken.

Wonen
Wonen is ook een belangrijk punt in de verkenning. Het tempo waarin woningen worden bijgebouwd, willen de partijen versnellen. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan bijbouwen in de bestaande bebouwde omgeving. Als die ruimte er niet is, mag ook in het groen gebouwd worden. De provincie moet er ook op gaan toezien dat gemaakte afspraken over de sociale woningbouwopgaven door de regio’s worden nagekomen. Om stagnatie in de toekomst voor te zijn willen de partijen meer projecten plannen dan er nodig zijn. Op die manier kan er bij een toenemende vraag snel worden ingespeeld op de veranderende behoeftes.

Het transformeren van bedrijventerreinen en kantoorlocaties naar woningen kan helpen om het woningaanbod te vergroten. Daarbij wordt bovenlokaal gekeken en kan er geschoven worden tussen bedrijventerreinen. Uitgangspunt blijft dat er voldoende ruimte is voor bedrijven.

Mobiliteit
Om ervoor te zorgen dat de provincie goed bereikbaar blijft, wordt er in de plannen geïnvesteerd in allerlei vormen van mobiliteit die bovendien goed op elkaar moeten aansluiten. Ketenmobiliteit wordt dat genoemd. Daarbij worden slimme toepassingen ingezet als app’s en bijvoorbeeld leenscooters. Dat soort zaken wordt meegenomen in de komende concessieverlening van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. De partijen pleiten ook voor extra investeringen in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), waarbij vrije busbanen worden genoemd als een begin en lightrail als mogelijk eindbeeld.

Luchtvaart
De drie partijen schrijven in hun principe-akkoord verder dat ze positief zijn over een luchthaven in zee. Ze denken daarbij vooral aan een kustuitbreiding. Voor Rotterdam The Hague Airport stelt het akkoord dat geluidsnormen moeten worden nageleefd om overlast voor omwonenden te voorkomen. Bij overschrijving dient handhavend opgetreden te worden.

Economie
De provincie moet de komende jaren fors inzetten op innovatie. CO2-reductie kan volgens het principe-akkoord hand in hand gaan met zaken als vergroting van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door werk te maken van verdergaande digitalisering, een meer circulaire economie en de energietransitie. Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten pleiten de partijen voor een gespecialiseerd centrum: een education quarter.

Ondernemingen uit de provincie zouden meer kansen moeten krijgen bij aanbestedingen die Zuid-Holland doet. Daarbij zien de partijen mogelijkheden door projecten op te knippen. In ruil voor deze steun aan het MKB in de provincie moet het bedrijfsleven werknemers meer kansen gaan geven door ze opleidingen aan te bieden. Social return met opleidingsverplichting.

Natuur, landbouw en recreatie
In het vandaag gepresenteerde akkoord tussen FVD, VVD en CDA wordt ingezet op het combineren van functies in het Zuid-Hollandse Landschap. Boeren en tuinders die weidevogelbeheer doen wordt toegejuicht, de deur naar meer en grotere stallen staat open, maar alleen als dat in combinatie met een beter dierenwelzijn kan. Ook streekproducten krijgen ruim baan. De partijen zijn voor het creëren en uitbreiden van doorlopende groene verbindingen, maar er worden voor dat doel geen agrarische gronden onteigend.

Recreatie krijgt ook nieuwe impulsen. Bijvoorbeeld aan de kust waar kustuitbreiding gecombineerd zou kunnen worden met noodzakelijke kustversterking in combinatie met natuur en recreatie. Ook bestaande Nationale Landschappen worden gekoesterd. Mede om het aantal toeristen te spreiden over de hele provincie.

Bodemdaling
Dit fenomeen staat hoog op de agenda van de provincie. De partijen willen experimenteren om zo structurele oplossingen te vinden, maar tegelijkertijd wordt benoemd dat niet overal een oplossing gevonden zal kunnen worden. “In sommige gebieden zal de keuze gemaakt moeten worden om grond definitief terug te geven aan de natuur of aan het water”.

Energie
Op het gebied van de energietransitie hebben de drie partijen elkaar gevonden in een aantal uitgangspunten waarbij zaken als betaalbaarheid en het garanderen van voldoende aanbod domineren. Ook draagvlak, effectiviteit en realisme worden genoemd als zaken waaraan maatregelen getoetst zouden moeten worden. Als alternatief voor fossiele brandstoffen worden zaken benoemd als de warmterotonde, geothermie, waterstof en watergetijde, maar ook een kern- of een thoriumcentrale wordt niet uitgesloten. Sterker nog, onderzoek ernaar kan direct van start.

Windmolens
De drie provinciale fracties laten het de komende periode aan gemeenten over of er nog windmolens bijkomen op land. Dat heeft overigens niet hun voorkeur. Uitbreiding op zee, buiten de 12-mijlszone, wel. Een lobby richting het rijk zal daarom worden gevoerd.

Energieneutraal Provinciehuis
Om het goede voorbeeld te geven, zou het Provinciehuis helemaal energieneutraal moeten worden. Daarnaast kan de provincie een voortrekkersrol spelen als ‘launching customer’ bij het inzetten van waterstofbussen.

Geen gemeentelijke herindelingen
De komende bestuursperiode zet de provincie niet in op gemeentelijke herindeling. Dat vinden de partijen vooral een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Als een verzoek tot herindeling vanuit een regio wordt gedaan, wil de provincie zich er wel mee bemoeien. Bijvoorbeeld door te kijken of het gebied dat samengevoegd wordt niet groter zou moeten zijn ‘om tot een consistent regionaal eindbeeld te komen’.

Financiën
Op het gebied van financiën staan de partijen een andere manier van bedrijfsvoering voor. Daarbij wil men kijken naar de huidige structurele uitgaven en die flexibiliseren. Door toename van het aantal elektrische auto’s dalen de provinciale inkomsten in de toekomst door het wegvallen van een deel van de motorrijtuigenbelasting. Daarover willen de partijen in discussie met de rijksoverheid.

Advertentie

Politiek Regio Provinciale Statenverkiezingen 2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×