De provincie heeft een speciale 'Bolfoto' online gezet op de website www.rijnlandrouteinbeeld.nl. Daar kan iedereen inzoomen op stukken van het tracé en de huidige situatie vergelijken met de nieuwe situatie. Op de afbeelding de nieuwe Lammebrug.

Leiden steekt geen euro in betere inpassing RijnlandRoute

De gemeente Leiden heeft geen euro extra beschikbaar gesteld voor een betere inpassing van de RijnlandRoute bij de Stevenshof of de Oostvlietpolder. Dat blijkt uit het Provinciale Inpassingsplan (PIP) dat het college van Gedeputeerde Staten gisteren heeft vastgesteld. Begin dit jaar maakte vooral D66 Leiden zo’n betere inpassing tot speerpunt van de gemeenteraadsverkiezingen door er miljoenen voor uit te trekken in het verkiezingsprogramma.

Audiofragment: VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt over de definitieve plannen voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Een diepere aanleg door de polder langs de Stevenshof – niet op min vier, maar op min zes meter – was een duidelijke wens die het vorige (demissionaire) college kort na de verkiezingen nog in een brief aan de provincie uitte. Evenals de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 onderlangs (kosten negen miljoen) in plaats van met een bijna tien meter hoge fly-over. 

Volgens gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, bereikbaarheid) worden allebei die Leidse wensen dus niet ingevuld: “Tenzij de gemeente te elfer ure alsnog over de brug komt.” Dat moet dan wel heel snel gebeuren, want op 10 december stelt Provinciale Staten het PIP naar verwachting vast en direct daarna volgt, nog voor de kerst, minister Schultz met het Tracébesluit voor de weg. Als Leiden daarna alsnog met extra geld komt, moet ook de minister akkoord gaan en het Tracébesluit aanpassen. Dat is een stuk lastiger dan nu nog wijzigingen aanbrengen in het Provinciale Inpassingsplan: “Dat is nog wat flexibeler,” aldus de Bondt.

In het oog springende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan (OPIP) zijn het vervallen van een aparte fietsbrug bij de Torenvlietbrug. Uit nadere studies blijkt dat twee in plaats van drie rijstroken op de brug voldoende is. Daardoor ontstaat ruimte voor de aanleg van een fietspad.

De ‘Knoop Leiden West’ waar de Plesmanlaan aantakt op de A44 wordt compacter. Dat kan doordat het aantal rijbanen daar wordt teruggebracht tot vier. Even verderop komt bij de Ommedijkseweg – op verzoek van de gemeente Wassenaar die er ook aan meebetaalt – naast de RijnlandRoute ook een fietsverbinding met ‘faunapassage’.

Langs de hofvlietweg komt in de Oostvlietpolder een vrijliggend fietspad. De Lammebrug wordt hoger dan gepland en krijgt in de nieuwe situatie een doorvaarthoogte van 5.50 meter. Daardoor hoeft hij minder vaak open.

In grote lijnen blijft het aantal te slopen woningen gelijk met eerdere ramingen. Wel is de provincie nog in gesprek met enkele bewoners van de Vlietweg die mogelijk zoveel overlast gaan krijgen tijdens de bouw dat ze misschien alsnog weg willen. De provincie zal in dat geval waarschijnlijk deze woningen aankopen. 

Bij de A44 verdwijnt het Transferium waarschijnlijk. Het heeft op die plek nooit echt goed gelopen en enkele kilometer verderop, bij het nieuwe station Sassenheim, lijkt de behoefte nu al groter dan de plek die daar nu is. De Bindt wil kijken of het Transferium daarheen verplaats kan worden, maar doet dat in samenhang met de Openbaar Vervoersplannen rond een nieuwe R-Net verbinding bij de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Een besluit daarover volgt waarschijnlijk in het eerste kwartaal vanb 2015. De McDonalds op het transferiumterrein moet sowieso verhuizen. Waarheen is nog onderwerp van onderhandeling.

De totale kosten van de RijnlandRoute bedragen nu 869 miljoen euro. Eerder werd gerekend met 839 miljoen. Volgens De Bondt is de weg niet duurder geworden, maar neemt de Provincie nu ook de plankosten mee in de berekeningen. Zeg maar de uren die de ambtenarij in de weg heeft gestoken. Eerder werden die buiten beschouwing gelaten. Volgens De Bondt kan de weg nu echt worden aangelegd en is ook het volledige budget beschikbaar.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×