De VVD Oegstgeest, Progressief Oegstgeest en het CDA Oegstgeest hebben zojuist hun coalitieakkoord 'Groen, Sterk en Betrokken' gepresenteerd.

Oegstgeest compenseert wegvallen precario met OZB-verhoging

De VVD Oegstgeest, Progressief Oegstgeest en het CDA Oegstgeest hebben zojuist hun coalitieakkoord ‘Groen, Sterk en Betrokken’ gepresenteerd. Daarin maken de partijen afspraken over tal van zaken voor de komende vier jaar.

Regionale samenwerking
Het dorp blijft de komende jaren zelfstandig, maar haalt wel de banden met de buurgemeenten aan. “De toekomst van Oegstgeest ligt in de Leidse regio”, zo noteren de partijen in het 26 pagina’s tellende boekwerkje. Uitgangspunt is lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet”.

Financiën
De schuldenpositie wordt de komende jaren verder afgebouwd. Het streven is om de schulden te laten dalen tot een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro in 2025. Het landelijke verbod op het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen gaat de gemeente per 2022 1,7 miljoen euro per jaar aan inkomsten schelden. Geld dat Oegstgeest ook daarna wel nodig heeft. Om dat verlies deels te compenseren, gaat de OZB met één miljoen euro omhoog. Ook gaat de coalitie kijken of de kosten voor het gebruik van de Oegstgeester bodem op een andere manier bij de nutsbedrijven in rekening gebracht kunnen blijven worden. Bouwleges worden kostendekkend gemaakt.

Burgerparticipatie
Burgers worden zoveel mogelijk betrokken bij de besluitvorming. Onder meer door het voortzetten van ‘dorpsgesprekken’ over belangrijke onderwerpen. daar is de afgelopen jaren al goede ervaring mee opgedaan. Ook komt er een speciaal ‘Loket Burgerinitiatieven’.

Duurzaamheidsfonds
Om energiebesparing te bevorderen wordt in 2019 een revolverend duurzaamheidsfonds opgericht waaruit leningen aan inwoners worden verstrekt voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. reeds bestaande subsidies worden beter onder de aandacht gebracht. Wijkambassadeurs gaan de maatregelen begeleiden.

Fairtrade gemeente
Oegstgeest wordt een Fairtrade gemeente. Een werkgroep gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat de gemeente gaat voldoen aan de geldende duurzaamheidscriteria.

Laadpalen en windmolens
Om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren, wordt het aantal laadpalen uitgebreid. Om duurzame energie op te wekken kiest de gemeente voor het toepassen van zonne-energie. Voor windmolens is in of om het dorp geen draagvlak en volgens de coalitie ook geen ruimte.

Circulaire economie
Om ervoor te zorgen dat in 2023 meer dan 75% van het afval in Oegstgeest wordt gescheiden wordt een flink aantal maatregelen genomen. Die moeten er ook voor zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner daalt tot onder de honderd kilo per jaar. Onder andere door via de chips in de grijze en groene bakken bij te houden hoeveel restafval inwoners aanbieden, kunnen ze een korting krijgen op het tarief als ze minder afval aanbieden. Er wordt rekening gehouden met grote gezinnen en het voorkomen van zwerfafval. Ook wordt er ingezet op de toenemende mogelijkheden van nascheiding. De milieustraat krijgt op zaterdag ruimere openingstijden.

Groen en bomen
Er worden in het dorp 250 bomen bijgeplant. Daarmee wordt het groene karakter versterkt en het draagt bij aan de klimaatontwikkelingen. Voor bijzondere bomen wordt een kapvergunningsplicht ingevoerd. Daardoor krijgen belanghebbenden meer zeggenschap in het al dan niet kappen van beeldbepalende bomen.

Irispark
Met de Winkeliersvereniging Lange Voort willen de drie coalitiepartijen het gesprek aangaan om het Irispark tussen de het winkelcentrum en de molen aantrekkelijker te maken voor het publiek. Historische waarden worden daarbij gekoesterd.

Jeugdzorg en maatschappelijke participatie
Om problemen bij mensen die zorg nodig hebben in een vroeg stadium te signaleren wordt er een lokaal preventieakkoord opgesteld.  Een lokale sociale makelaar gaat maatschappelijke organisaties en burgers beter met elkaar laten samenwerken. Een soortgelijke aanpak is voorzien om de jeugdzorg te stroomlijnen. Mensen met een uitkering moeten veerplicht blijvend solliciteren en doen minimaal één dag per week vrijwilligerswerk, tenzij ze dat echt niet kunnen. Vluchtelingen worden extra ondersteund, social return bij gemeentelijke aanbestedingen moet tot meetbare resultaten leiden.

Sport(voorzieningen)
Eind dit jaar of begin volgend jaar komt de gemeente met een breed gedragen Sportakkoord met alle sportverenigingen. Daarbij wordt ook de Oegstgeester Sportfederatie betrokken. Er wordt op sport niet bezuinigd. Als verenigingen extra geld nodig hebben voor het uitbreiden van activiteiten dan wordt gekeken of er extra aan kan worden bijgedragen.

De Voskuyl wordt verder gemoderniseerd. In de openbare ruimte komen meer mogelijkheden voor beweging en ontmoeting. Een VOG wordt waarschijnlijk gratis voor iedereen die in Oegstgeest vrijwilligerswerk doet.

Onderwijshuisvesting
Voor twee scholen gaat de gemeente hard aan de slag met nieuwe huisvesting. Het Dok en de Leo Kannerschool. Voor alle andere scholen geldt dat plannen voor nieuwbouw of renovatie op de lange baan worden geschoven tenzij het echt niet anders kan. Oegstgeest heeft er de middelen eigenlijk niet voor.

Het hele akkord is hier in te zien: Oegstgeest – Coalitieakkoord 2018-2022

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×